Logga in
Logga in

E22, Förbifart Söderköping Ny tidplan för Söderköpings förbifartsbygge

Efter att vägplanen vunnit laga kraft i februari 2023 har Trafikverket och Söderköpings kommun fört dialog om kostnader och även tidplan för projektet. Det står nu klart att byggstart inte kommer att ske under 2024.

För att börja bygga E22 Förbifart Söderköping krävs det tre saker:

  • en lagakraftvunnen vägplan
  • finansiering i nationell plan och en tydlighet vad Söderköpings kommun respektive Trafikverket ska betala
  • ett formellt byggstartbeslut av regeringen.

Vi har inte alla dessa tre delar på plats ännu och därför ligger E22-förbifarten i en så kallad byggstartsgrupp bland de projekt som beräknas byggstarta mellan år 2025 och 2027.

Utöver diskussionerna kring finansiering mellan Trafikverket och Söderköpings kommun återstår det även att få ett byggstartsbeslut från regeringen. Detta besked ger regeringen i december varje år inför kommande års byggstarter.

– Vår bedömning är att regeringen kan ta byggstartsbeslut om E22 Förbifart Söderköping i december 2024, vilket innebär en förväntad byggstart tidigast under 2025, berättar regional direktör Rami Yones.

Vad innebär då en förskjuten byggstart för projektet? Projektledare Andreas Eklund berättar:

– Med en förskjuten byggstart har vi möjligheten att se över vägens placering intill befintliga väganslutningar samt hur vi kan minska klimatpåverkan när vi bygger upp vägen där marken har dålig bärighet. Vi kommer även ha möjligheten att omhänderta kunskapen som tillkommit under projektets gång och kunna omvärdera tidigare beslut, som till exempel vägutformningen norr om Göta kanal samt blivande Skärgårdslänken.