Logga in
Logga in

Skåne E22 Fogdarp–Hörby Norra, motorvägsutbyggnad

I dag är det mötesfri väg, så kallad 2+1-väg, på E22 mellan Fogdarp och Hörby Norra. Trafikverket föreslår att vägen på sikt ska byggas ut till motorväg.

Vad?

Vägen byggs om till en motorväg på befintlig sträckning.

Varför?

Vi ökar framkomligheten, tillförlitligheten och trafiksäkerheten på sträckan.

Nuläge

Planprocessen är vilande. När sträckan är finansierad återupptas arbetet.

Om projektet

E22 genom Skåne mot Blekinge och vidare österut- och norrut längs Östersjökusten mot Kalmar och Norrköping ingår i det nationella stamvägnätet. Vägen är utpekad som TEN-T och har en mycket viktig funktion i att koppla sydöstra Sverige mot kontinenten samt till Östsverige (Storstockholm/Mälardalsregionen).

Vägen har stor regional betydelse och bidrar tillsammans med tågtrafiken att binda samman arbetsmarknadsregioner mellan nordöstra Skåne och sydvästra Skåne. Vägens lokala funktion för huvudorten Hörby är inte så stor, då det finns andra alternativ inom orten via bland annat Ringsjövägen och Kristianstadsvägen. Vägen är funktionellt prioriterad för samtliga fyra kategorier; godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik med buss.

Idag har sträckan återkommande incidenter som leder till brister och problem, så som köer och olyckor. Vägens högt ställda mål vad gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och förutsägbarhet kan inte uppnås. Köer kan påverka Skåneexpressens faktiska så väl som upplevda framkomlighet, vilket i förlängningen riskerar påverka bussens attraktivitet negativt. Genom att bygga om sträckan Fogdarp och Hörby Norra till en motorväg kommer vi att öka framkomligheten, tillförlitligheten och trafiksäkerheten.

Vad händer nu?

En åtgärdsvalsstudie har genomförs under 2021-2022 med syfte på att få en klar bild över hur sträckan Fogdarp-Hörby:s kapacitets- och trafiksäkerhetsbrister ser ut i nuläget och hur de bedöms vara 2050. Studien fastslår att i väntan på att anslag tilldelas för motorvägsutbyggnaden så behöver ett antal smärre trafiksäkerhetsåtgärder genomföras.  Ambitionen är att dessa brister ska åtgärdas inom de närmsta åren. Det handlar om bland annat anslutningar som inte har acceptabel standard för en väg med så höga trafikflöden som E22 har mellan Fogdarp och Hörby.

Tidpunkten för utbyggnaden av vägen till motorväg är osäker eftersom sträckan inte finns med i nu gällande nationell plan. Trafikverket har tagit fram ett förslag till nationella plan för transportsystemet gäller åren 2022-2033.

Så planerar vi den nya vägen

  • Vägen byggs om längs med den befintliga sträckningen.
  • Trafikplatserna utvecklas.
  • Sidovägar och gång- och cykelvägar kompletteras vid behov.

Tidsplan

1 Byggnation Osäker

Fler projekt på E22

Kontakt

Lars Brümmer

Långsiktig planerare

Telefon: +46 10-124 41 24