Logga in
Logga in

Skåne E6 Kapacitet tpl V Klagstorp – Petersborg, kollektivtrafikåtgärder Malmö-Falsterbo

Vi utreder möjligheten att förbättra kapaciteten mellan trafikplats V Klagstorp och Petersborg

Vad?

Ett extra körfält för samtliga trafikslag i norrgående körriktning V Klagstorp-Petersborg

Varför?

För att busstrafik i riktning mot Malmö ska ha god framkomlighet.

Nuläge

Omarbete av vägplanen pågår. Projektet är i skedet granskningshandling.

Om projektet

Vi utreder ett nytt alternativ för ett tredje körfält

Trafikverket har fram till nyligen utrett möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg, för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken i riktning mot Malmö.

Under arbetet har ett nytt fullgott alternativ upptäckts som utreds vidare genom framtagandet av ny vägplan och samrådshandling. Det nya alternativet innebär ett extra körfält på en kortare del av sträckans norra del, mellan trafikplats V Klagstorp och Petersborg.

Kortare körfält för alla trafikslag ger god effekt på kollektivtrafiken

Det nya alternativet som undersöks vidare är ett resultat av en trafikstudie som visar att ett extra körfält mellan endast trafikplats V Klagstorp och Petersborg, istället för hela sträckan, skulle likt det befintliga alternativet ge en god effekt och framkomlighet fram till år 2044. Studien visar också att ett körfält för alla trafikslag snarare än ett busskörfält ger bäst framkomlighet för kollektivtrafiken.

Det nya alternativet trafikplats V Klagstorp-Petersborg

Det nya kortare alternativet på drygt en kilometer säkerställer en fortsatt god kapacitet och framkomlighet längs stråket - samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt då det innebär kortare byggtid, mindre intrång och påverkan på mark, miljö och fastigheter. Eftersom sträckan är kortare betyder det också att endast fastighetsägare inom Malmö kommun blir berörda av det nya alternativet.

Med små och effektiva medel ger det en fortsatt stor vinst för resor och transporter. Vi analyserar alltid åtgärder i transportsystemet stegvis för att kunna hushålla med resurser, välja smarta lösningar med liten påverkan och minska störningar utan att medföra ökad biltrafik.

Befintligt förslag pausas när nytt alternativ utreds

Under arbetet med den nya sträckan pausas arbetet med den befintliga vägplanen, som var planerad att ställas ut för granskning våren/sommaren 2021. Den utredning som gjorts och synpunkterna som lämnats in har dock inte varit förgäves utan är ett mycket bra kunskapsunderlag i arbetet framåt. 

Det nya alternativet kommer att utgå från den befintliga vägplanen och nya samråd kommer att hållas med berörda samrådsparter utmed sträckan trafikplats V Klagstorp och Petersborg. Det innebär därmed att tidigare samrådsparter utmed sträckan mellan trafikplats Vellinge Norra och V Klagstorp utgår.

Projektet är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö och Falsterbonäset

Tidsplan

Fördjupade undersökningar av det nya alternativet pågår. Mer information kommer att publiceras när det blir aktuellt för samråd. 

Samråd planeras på orten under november-december 2022.
Miljökonsekvensbeskrivning planeras att skickas in till Länsstyrelsen för godkännande under april-maj 2023.

3 Granskningshandling Våren 2024

4 Lagakraftvunnen vägplan 2025

5 Byggstart 2026

6 Öppnande för trafik 2027

Frågor och svar

E6/E22 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg är en hårt belastad sträcka som är central för människor och näringsliv – både lokalt, regionalt och nationellt. När vägen är som mest belastad förekommer köer som påverkar både tillgänglighet, tillförlitlighet och trafiksäkerhet för kollektiv- och biltrafik samt tunga transporter. 

Läget är som mest ansträngt i norrgående riktning vid tidpunkter när trafiken från färjeanlöp i Trelleborg ansluter till E6/E22. Den stora trafikmängden bidrar också till att framkomligheten för bil- och busspendlare som färdas i stråket mellan Malmö och Falsterbonäset påverkas.

En begränsad utbyggnad av E6 ger stora vinster för resor och transporter. Åtgärden utreds med huvudfokus på att busstrafik i riktning mot Malmö ska ha mycket god framkomlighet, vilket även kommer att ge en positiv effekt på den övriga trafiken.  Busstrafiken kommer att få bättre förutsättningar för att komma fram enligt tidtabell. Åtgärden bidrar även till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö och Falsterbonäset kan genomföras. 

Förändringen bedöms också ge en positiv effekt på den nationella och internationella godstrafiken. Den tunga trafiken behöver inte byta körfält och kan köra i det nya när den ska vidare på Yttre ringvägen, smidigare transporter resulterar i mer förutsägbara leveranstider. Dessutom kommer den lokala och regionala biltrafiken att uppleva ett smidigare trafikflöde med färre stopp längs med sträckan. 

Det extra körfältet på E6 i kombination med infört omkörningsförbud för lastbilar och planerade åtgärder, som ligger utanför detta projekt, så som kövarningssystem, digitala meddelandeskyltar och kompletterande trafikkameror gör att hastigheter kan anpassas och trafikflödet förbättras. Samhällsviktiga funktioner så som räddningstjänst och polis är också beroende av E6 och behöver kunna ta sig fram vid akuta händelser. Dessa tekniska lösningar gör det möjligt att skapa sig en bild av trafiksituationen och avgöra eventuellt räddningsbehov.

Det extra körfältet är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö och Falsterbonäset. Alla planerade förbättringar i stråket får effekt först när åtgärderna har genomförts samlat och bör inte ses isolerat, åtgärd för åtgärd

Omfattande studier i samarbete med Region Skåne, Vellinge kommun och Malmö stad ligger bakom aktuellt projekt. Planeringen av en väg börjar när vi har identifierat brister i transportsystemet. Vi undersöker hur vi kan åtgärda dem genom en så kallad åtgärdsvalsstudie. Studien behandlar vilka typer av åtgärder som är möjliga för att lösa ett transportproblem.

Vi har arbetat efter den så kallade fyrstegsprincipen. Det innebär att vi stegvis analyserat vilka typer av åtgärder som behövs. Bedömningen är att det krävs en kombination av kapacitetshöjande samt busspecifika åtgärder.

Detta projekt och resterande åtgärder längs Malmö-Falsterbonäset använder sig av alla steg i fyrstegsprincipen. Steg 1-och 2-åtgärder innefattar bland annat införandet av ett regionalt superbusskoncept med ambitionen att stärka kollektivtrafikens attraktionskraft i stråket. Satsningar på hög turtäthet och snabba förbindelser medför mycket högt ställt krav vad gäller framkomlighet och tillförlitlighet. För att ge förutsättningar för smidiga byten kommer Vellinge kommun att bygga närliggande pendlarparkeringar för bil och/eller cykel på Vellinge Ängar och Falsterbonäset. Andra exempel på steg 1-och 2 åtgärder är cykelfrämjande satsningar som planeras av Region Skåne och kommunerna.

Steg 3- och 4-åtgärder innefattar en begränsad utbyggnad av E6 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg i norrgående riktning. Studier visade att föreslagna åtgärder i steg 1 och 2 inte är tillräckliga för att upprätthålla en god framkomlighet för busstrafiken i riktning mot Malmö, vilket är ändamålet för aktuellt projekt. Kapacitetshöjande åtgärder i form av ett extra körfält är nödvändigt för att bussen som transportmedel ska bli ett tillräckligt attraktivt resealternativ och få förutsättningar att komma fram enligt tidtabell.

Det tredje körfältet på E6 i kombination med tidigare infört omkörningsförbud för lastbilar Vellinge-Helsingborg samt planerade åtgärder, som ligger utanför detta projekt, så som kövarningssystem, digitala meddelandeskyltar och kompletterande trafikkameror gör också att hastigheter kan anpassas och trafikflödet i stråket förbättras.

Ett extra körfält för all trafik ger bäst framkomlighet och nytta för bussen. Därutöver är E6 en motorväg med hög hastighet och det går inte att bygga ett körfält endast för bussar med dagens hastighet. Högsta hastighet för invävning av trafik mellan vanligt körfält och busskörfält får max vara 80 km/tim. En sänkning av hastigheten på sträckan är i nuläget ej aktuellt.

Ett busskörfält bedöms inte ge bästa framkomlighet för bussen i det här stråket och vårt fokus är att öka framkomligheten för just bussen i riktning mot Malmö. Busstrafiken gynnas av att det planerade körfältet i norrgående kan användas av bussar, bilar och lastbilar. Bussresan blir lite kortare eftersom bussen sparar tid när den inte behöver väva in och ur olika körfält. Ett separat busskörfält skulle skapa en utmanande trafiksituation för bussen om den skulle behöva växla körfält medan den tunga trafiken kör bredvid. Ett separat busskörfält i aktuellt stråk ger inga effekter på framkomligheten och tillgängligheten för den övriga trafiken och bedöms inte heller ge några effekter på trafiksäkerheten.

E6 är central för dagliga och långväga resor och transporter samtidigt som den är en del av det transeuropeiska transportnätet som förbinder Sverige med andra länder och är därför viktig för internationell godstrafik. Målet med transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är att underlätta gods-och persontrafik mellan EU-länderna genom att sammanlänka de nationella vägnäten. Trafikverket ansvarar för att utveckla och bevara TEN-Ts utformning, funktion och användning som ska medverka till att ge alla en grundläggande användbarhet och tillgänglighet med god kvalitet.

Malmö-Falsterbonäset har idag två viktiga busslinjer, linje 100 och 300 som genom Vellinge kommun går samma väg. Förändringen innebär att linje 100 görs om helt från grunden för att bli en prioriterad stomlinje och därmed kan erbjuda en snabbare, effektivare och bekvämare resa mellan Malmö och Falsterbonäset. Övriga linjer kommer komplettera linje 100 och tillsammans skapa ett nät av högkvalitativ kollektivtrafik. Bussen ska gå en rak sträcka med strategiskt placerade hållplatser.

Den begränsade utbyggnaden av E6 bedöms inte leda till en ökad trafik på sträckan utöver framtida trafikprognoser. Detta eftersom utbyggnaden är en punktinsats och görs på en kort sträcka i ett sammanhängande stråk. En längre och större utbyggnad av E6 hade däremot lett till en ökad trafik. 

Vi utför kapacitetshöjande åtgärder för att skapa utrymme i trafiken och underlätta framtida behov av resande i stråket. Våra åtgärder bedöms minska risker för köbildning och möjliggör för busstrafiken att komma fram smidigare. Detta ger även positiva effekter för samtliga trafikslag på den aktuella sträckan.

Malmö-Falsterbonäset är ett av Skånes starkaste pendlingsstråk, busslinje 100 som går i stråket är idag en av de linjer i Skåne med störst antal resande. Dock finns det en mycket hög potential för ökat kollektivresande eftersom den stora mängden av pendlare färdas med bil längs sträckan.

Våra planerade åtgärder ska inte försvåra för möjligheten att förverkliga framtida spårvägstrafik. Det kommer att ta lång tid innan det eventuellt kan bli verklighet.

Det finns ett behov av att förbättra och utveckla kollektivtrafiken och trafiksituationen på E6 i närtid. Ett breddat utbud av busstrafik kombinerat med begränsad utbyggd väg 100 och E6 hjälper situationen och är tillräckliga för att få till en förbättring. Spårbyggnation kräver stora investeringar och spår innebär dessutom mindre flexibilitet än ett gatu- och vägnät.

Trafikverket har inte möjlighet att styra den tunga trafiken eller när färjor anländer till hamnen i Trelleborg. Ett omkörningsförbud har dock införts för lastbilar mellan Vellinge och Helsingborg för förbättra trafikflödet.

Trafikverket ser inte det som önskvärt att prioritera personbilstrafik före lastbilstrafiken. Båda transportslagen ska kunna nyttja vägen dygnet runt.

Allmänna vägar ska enligt Väglagen vara avsedda för all slags trafik. Det är med dagens lagstiftning i princip inte möjligt att förbjuda lastbilstrafik på en allmän väg om vägens utformning och bärighet inte begränsar sådan trafik. 

Dagens situation med ofta förekommande köer, långsam körning och tomgångskörning är inte heller bra för klimatet. Därför planerar vi för smarta åtgärder som ska förbättra framkomligheten och minska störningarna utan att bygga ut vägen på ett sätt som medför ökad biltrafik. 

Klimatpåverkan är en viktig del av vårt arbete där vi lägger stor vikt vid att göra rätt från början. Aktuellt projekt sätter krav på energieffektiva och mindre klimatpåverkande lösningar under planerings – och byggskedet.

Uppfyllandet av klimatmålen, att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010, är en central utgångspunkt för den statliga infrastrukturplaneringen. Regeringen konstaterar dock att detta inte innebär att varje enskild åtgärd måste bidra till att uppfylla klimatmålet utan att det är helheten som är avgörande.

Dokument

Kontakt

Sami Hatab

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 41