Logga in
Logga in

Skåne Malmö - Falsterbonäset, kollektivtrafikåtgärder

Trafikverket planerar att genomföra åtgärder mellan Malmö - Falsterbonäset för att stärka bussens tillgänglighet, punktlighet och pålitlighet.

Vad?

Flera olika förbättringsåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för en bra kollektivtrafik längs Malmö-Falsterbonäset.

Varför?

Stråket är hårt belastat vilket gör det svårt för busstrafiken att ta sig fram under rusningstider. Restiderna och möjligheten att hålla tidtabellen påverkas.

Nuläge

Delprojekten arbetar med att ta fram vägplan

Kostnad

Under planering

Om projektet

Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion för arbetsresor, studiependling och fritid. Skåne växer och varje dag reser hundratusentals människor med kollektivtrafiken. Malmö-Falsterbonäset är ett av Skånes starkaste pendlingsstråk, linje 100 som går i stråket är idag en av de busslinjer i Skåne med störst antal resande.

Våra planerade åtgärder kommer att:

 • öka framkomligheten för kollektivtrafiken.
 • möjliggöra det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset.
 • skapa ett hållbart och tillgängligt resande.
 • ge positiva effekter på samtliga trafikslag på den aktuella sträckan.

Frågor och svar

Trafikverket, Skånetrafiken och Vellinge kommun samarbetar med åtgärder men har alla tre olika ansvar.

Trafikverket
Ansvarar för ombyggnationer på väg 100 och E6. Vi kommer även att planera och bygga själva stationsläget med väderskydd och perrong i Vellinge kommun. Placering av stationslägena kommer diskuteras med kommunen. 

Skånetrafiken
Ansvarar för trafikering, linjedragning och vilka fordon som kommer köra utmed linje 100. Skånetrafiken samarbetar med kommunen hur stationerna ska utformas för att skapa en helhet utmed hela stråket och göra stationerna så bra som möjligt dig som pendlar.

Vellinge kommun
Ansvarar för alla ombyggnationer i Skanör samt att alla de nya stationerna blir funktionella platser för dig som pendlar. Till exempel kommer de jobba med bil- och cykelparkeringar och att det enkelt går att ta sig till stationen. Kommunen har även ett övergripande ansvar att de nya stationerna och utformning av vägen sker i samklang med orternas karaktär.

Stråket mellan Falsterbonäset och Malmö har i flera år varit prioriterat i ett regionalt perspektiv. Trafikverket har även tidigare utfört en åtgärdsvalsstudie för sträckan som resulterat i aktuella åtgärder som kommer att genomföras de kommande åren.

Pendeln linje 100 som går i stråket Malmö-Vellinge-Höllviken-Falsterbo är idag en av de busslinjer i Skåne med störst antal resande. Den stora mängden pendlare med personbil innebär att marknadsandelen för kollektivtrafiken är låg jämfört med andra liknande stråk i regionen. Det betyder att stråket har en mycket hög potential för ökat kollektivresande.

Ombyggnationerna på E6 och väg 100 är stora och komplexa åtgärder som tar lång tid att genomföra. Trafikverkets samtliga åtgärder på sträckan Malmö – Falsterbonäset beräknas vara klara efter 2025. Satsningarna sker dock i etapper, vilket innebär att åtgärderna successivt ger en förbättrad kollektivtrafik innan 2025. Som ett exempel planeras vårt arbete på E6 Vellinge Ängar, motorvägshållplats att slutföras 2020 som kommer att ge effekter direkt.

Om Trafikverkets processer i infrastrukturprojekt: 

Tiden från att planeringen börjar till dess att bygget startar kan variera stort. Det kan handla om ett antal månader, men också om många år.

Våra projekt planeras enligt en särskild process som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. Processen kallas planläggningsprocess och arbetet med att ta fram en väg- eller järnvägsplan kallas planläggning. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.

Ända fram till planläggningsprocessens sista skede hålls vägplanen tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan vi gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan vi sätta spaden i jorden.

Trafikverkets satsningar möjliggör det regionala superbusskonceptet som gör resan bekvämare, punktligare och smartare. Förändringarna på linje 100 kommer att bli en av Sveriges första regionala busslinjer enligt konceptet BusRapidTransit (BRT).
Regionalt superbusskoncept syftar till utveckling av en högkvalitativ busstrafik i de delar av regionen som idag saknar järnvägsförbindelser. 

Konceptet binder snabbt och kostnadseffektivt samman Skåne. Det innebär att busstråken ges företräde, färden blir mjukare och restiden lite kortare då bussen bara stannar för att släppa på och av passagerare. När regionbusstrafiken blir mer bekväm, punktlig och smart blir det också möjligt för fler att välja bussen framför bilen, vilket i sin tur leder till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Malmö-Falsterbonäset har idag två viktiga busslinjer, linje 100 och 300 som genom Vellinge kommun går samma väg. Förändringen innebär att linje 100 görs om helt från grunden för att bli en prioriterad stomlinje och därmed kan erbjuda en snabbare, effektivare och bekvämare resa mellan Malmö och Falsterbonäset. Övriga linjer kommer komplettera linje 100 och tillsammans skapa ett nät av högkvalitativ kollektivtrafik. Bussen ska gå en rak sträcka med strategiskt placerade hållplatser.

Den nya linjedragningen innebär att vissa hållplatslägen inte längre kommer att trafikeras av Linje 100 och vissa hållplatslägen kommer att läggas till. De hållplatser som inte längre kommer att trafikeras av Linje 100 blir N. Vånggatan, Papegojvägen, Pastoratsvägen, Triangeln, Nyvångsvägen, Stefan Löfvings V och Elvabodavägen. Linje 300 kommer dock att fortsätta trafikera dessa hållplatslägen precis som tidigare.

Så här ska nya linje 100 gå (riktning Malmö mot Skanör):

 • Malmö
 • Vellinge ängar.
 • Toppengallerian på väg 100 (planeras bli färdig 2025 och ersätter Östra Halörsvägen).
 • Ny station vid Nyckelhålsparken på väg 100 (ersätter Höllviken C)
 • Ny station vid Falsterbokanalen (ersätter Höllvikenstrand efter 2025)
 • Ljunghusen Storvägen.
 • Hagarondellen.
 • Skanör C.

Tidsplan

Åtgärderna längs sträckan är under utredning och planering. Delprojekten börjar byggas i olika tidsperioder och omfattning.

Kontakt

Johan Ekström

Åtgärdsplanerare

Telefon: +46 10-124 43 38