Logga in
Logga in

Skåne Väg 100, deletapp 3, cirkulationsplats Falsterbo-Stora Hammar

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan cirkulationsplats Falsterbo och Stora Hammar.

Vad?

En samling åtgärder mellan Falsterbo och Stora Hammar.

Varför?

Åtgärderna förbättrar framkomlighet och komfort för kollektivtrafik och god framkomlighet för bil säkerställs.

Nuläge

Trafikverket ser över yttranden som kommit in under granskningsperioden som pågick mellan 21 september till 26 oktober

Om projektet

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100. Genom att utforma ett bättre trafikflöde med hjälp av olika insatser kan vi skapa en förbättrad framkomlighet med anpassade körhastigheter även under rusningstid. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras.

Framkomligheten behöver ökas 

Väg 100 är en prioriterad regional väg som är viktig för pendling till och från arbetsplatser samt skolor. I dagsläget finns det brister i framkomligheten på väg 100 under rusningstid. Trafikmängden påverkar körhastigheten och skapar därmed en flaskhals i trafikflödet som gör det svårt för trafikanter att ta sig fram.

Vad vi planerar att göra 

  • För att förbättra framkomligheten för samtliga trafikanter planeras fyrfältsväg byggas i båda riktningarna från Cirkulationsplats Stora Hammar till Falsterbokanalen.
  • Nya hållplatslägen med superbusstandard planeras byggas vid Nyckelhålsparken. Bussen kommer stanna i det högra körfältet vid hållplatserna.
  • Byggnation av hållplatsläge vid Storvägen till superbusstandard för busstrafik i norrgående riktning.
  • Fyrfältsväg för samtliga trafikanter över Skanörs Ljung ska byggas för att förbättra framkomlighet för samtliga trafikanter. I södergående riktning får bussen separat körfält sista sträckan mot cirkulationsplatsen för att prioritera bussens framkomlighet.

Tidsplan

Mellan 13 december 2019 - 3 januari 2020 presenterade vi samrådsunderlag för berörda sakägare och andra remissinstanser till exempel Vellinge kommun.

Handlingen fanns tillgänglig för synpunktslämnande under perioden 10 november–8 december 2022. och möjlighet fanns att medverka på samrådsmöte med oss på Trafikverket. Synpunkter som inkom under samrådsperioden arbetades därefter in i planförslaget, som sen arbetades om till en Granskningshandling.

Den färdigställda granskningshandlingen kungjordes och förslaget ställs ut för granskning under perioden 21 september–26 oktober 2023. De markägare som är direkt berörda blev meddelade via brev när granskningstiden började och övriga meddelas via annonsering. Berörda, allmänhet, myndigheter och andra intressenter hade då återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Fastställelseprövningen innebär att den formella handläggningen av planen prövas inför beslut om fastställelse av planen. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera. Fastställelseprövningen inleds med en kommunikation där de som har yttrat sig över granskningshandlingen på nytt får möjlighet att lämna synpunkter.

Om planen blir godkänd så fastställs den. Meddelande om planens fastställelse kommer att annonseras i post- och inrikes tidning samt skickas ut till berörda fastighetsägare och myndigheter via brev. När fastställelsebeslutet vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att ta marken i anspråk för att påbörja byggnation. Fastställelsebeslutet kan överklagas och prövas då av regeringen.

Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske

5 Preliminärt: vägplanen vinner laga kraft Våren 2025

Byggstart förväntas bli hösten 2025.

Dokument

Kontakt

Denis Smrkovic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 41