Logga in
Logga in

Skåne Väg 100, deletapp cirkulationsplats Falsterbo-Stora Hammar

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan cirkulationsplats Falsterbo och Stora Hammar.

Vad?

En samling åtgärder mellan Falsterbo och Stora Hammar. Först ska busshållplats vid Nyckelhålsparken (ortssidan) byggas, därefter påbörjas vägplan för resterande sträcka.

Varför?

Nyckelhålsparken är en prioriterad hållplats för superbussen. Åtgärderna förbättrar framkomlighet och komfort för kollektivtrafik och god framkomlighet för bil säkerställs.

Nuläge

Arbete med samrådshandlingar pågår. Arbete med vägplan.

Om projektet

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100. Genom att utforma ett bättre trafikflöde med hjälp av olika insatser kan vi skapa en förbättrad framkomlighet med anpassade körhastigheter även under rusningstid. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras.

Framkomligheten behöver ökas 

Väg 100 är en prioriterad regional väg som är viktig för pendling till och från arbetsplatser samt skolor. I dagsläget finns det brister i framkomligheten på väg 100 under rusningstid. Trafikmängden påverkar körhastigheten och skapar därmed en flaskhals i trafikflödet som gör det svårt för trafikanter att ta sig fram.

Vad vi planerar att göra 

  • För att förbättra framkomligheten för samtliga trafikanter planeras fyrfältsväg byggas i båda riktningarna från Cirkulationsplats Stora Hammar till Falsterbokanalen.
  • Nya hållplatslägen med superbusstandard planeras byggas vid Nyckelhålsparken. Bussen kommer stanna i det högra körfältet vid hållplatserna.
  • Byggnation av hållplatsläge vid Storvägen till superbusstandard för busstrafik i norrgående riktning.
  • Fyrfältsväg för samtliga trafikanter över Skanörs Ljung ska byggas för att förbättra framkomlighet för samtliga trafikanter. I södergående riktning får bussen separat körfält sista sträckan mot cirkulationsplatsen för att prioritera bussens framkomlighet.

Tidsplan

Just nu arbetar vi med vägplanen. Planerad byggstart beräknas till 2026. 
Nyckelhålsparken har byggts.

Dokument

Kontakt

Denis Smrkovic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 41


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Denis Smrkovic
Kommunikatör
Andreas Simonsson