Logga in
Logga in

Skåne Väg 100, deletapp 2, cirkulationsplats Stora Hammar-trafikplats Kungstorp

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan Stora Hammar och trafikplats Kungstorp.

Vad?

En samling kollektivtrafikåtgärder mellan cirkulationsplats Stora Hammar och trafikplats Kungstorp.

Varför?

Förbättra framkomligheten och komforten för kollektivtrafik samtidigt som god framkomlighet för bil säkerställs.

Nuläge

Vägplanen har fastställts. Framtagning av förfrågningsunderlag för totalentreprenad pågår.

Om projektet

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100. Genom att utforma ett bättre trafikflöde med hjälp av olika insatser kan vi skapa en förbättrad framkomlighet med anpassade körhastigheter även under rusningstid. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras.

Framkomligheten behöver ökas

Den stora mängden trafik gör att vägen stundtals är hårt belastad vilket försämrar framkomligheten och gör det svårt för fordon att ta sig fram. Andelen arbetspendlare som reser kollektivt längs stråket är förhållandevis lågt. Om fler bilister istället skulle välja att åka buss skulle kapacitetsproblemen i vägnätet minska.

Trafikverket planerar därför att genomföra en samling åtgärder mellan cirkulationsplats Stora Hammar och trafikplats Kungstorp som förbättrar framkomligheten och komforten för kollektivtrafik samtidigt som god framkomlighet för bil säkerställs. I åtgärderna ingår även ett nytt stationsläge med superbusstandard, inklusive planskild gång- och cykelpassage under väg 100. Åtgärderna syftar till att skapa en bättre genomströmning på vägen och därmed en tillfredsställande framkomlighet med acceptabla körhastigheter även under rusningstrafik. 

Vad vi planerar att göra 

  • För att öka framkomligheten för kollektivtrafiken men bibehålla god framkomlighet för bil ska åtgärder genomföras på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Stora Hammar i Höllviken. Föreslagen åtgärd innebär breddning av väg 100, så att det blir 2+2 körfält på sträckan Stora Hammar – Kungstorp.
  • Nytt stationsläge och planskild gång och cykelpassage planeras att placeras öster om cirkulationsplatsen i Höllviken. 
  • Framkomlighets- och komfortåtgärder för kollektivtrafik i cirkulationsplatsen vid Höllviken. 

Tidsplan

Mellan 13 december 2019 - 3 januari 2020 presenterade vi samrådsunderlag för berörda sakägare och andra remissinstanser till exempel Vellinge kommun.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade att projektet inte medför betydande miljöpåverkan

Handlingen fanns tillgänglig för synpunktslämnande under perioden 16 mars – 6 april 2020. och möjlighet fanns att delge synpunkter till oss på Trafikverket. Synpunkter som inkom under samrådsperioden arbetades därefter in i planförslaget, som sen arbetades om till en Granskningshandling.

Den färdigställda granskningshandlingen kungjordes och förslaget ställdes ut för granskning under perioden 17 december 2021 – 24 januari 2022. De markägare som är direkt berörda blev meddelade via brev när granskningstiden började och övriga meddelas via annonsering. Berörda, allmänhet, myndigheter och andra intressenter hade då återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Fastställelseprövningen innebär att den formella handläggningen av planen prövas inför beslut om fastställelse av planen. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera. Fastställelseprövningen inleds med en kommunikation där de som har yttrat sig över granskningshandlingen på nytt får möjlighet att lämna synpunkter.

Om planen blir godkänd så fastställs den. Meddelande om planens fastställelse kommer att annonseras i post- och inrikes tidning samt skickas ut till berörda fastighetsägare och myndigheter via brev. När fastställelsebeslutet vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att ta marken i anspråk för att påbörja byggnation. Fastställelsebeslutet kan överklagas och prövas då av regeringen.

Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske

6 Vägplanen vann laga kraft maj 2023

Byggstart förväntas bli våren 2025.

Dokument

Kontakt

Denis Smrkovic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 41