Logga in
Logga in

Skåne Väg 100, deletapp 1, trafikplats Kungstorp

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 vid trafikplats Kungstorp.

Vad?

Kollektivtrafikåtgärder i trafikplats Kungstorp och väg 585.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikslag längs sträckan.

Nuläge

Planen har fastställts. Framtagning av förfrågningsunderlag för totalentreprenad pågår.

Om projektet

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100. Genom att utforma ett bättre trafikflöde med hjälp av olika insatser kan vi skapa en förbättrad framkomlighet med anpassade körhastigheter även under rusningstid. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras.

Framkomligheten behöver ökas

Den stora trafikmängd i trafikplats Kungstorp skapar köer ut på väg 100 då trafik svänger av från avfartsramperna mot väg 585. Samtidigt konstateras bristande trafiksäkerhet på gång- och cykelbanan som löper under trafikplatsen.

Trafikverket planerar därför att genomföra en samling åtgärder i trafikplats Kungstorp som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag. Åtgärderna syftar till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en bättre genomströmning på vägen och därmed en tillfredsställande framkomlighet med acceptabla körhastigheter även under rusningstrafik.

Vad vi planerar att göra

  • Åtgärder som ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag i trafikplats Kungstorp.Föreslagen lösning är att bredda bron, så att trafikanter som svänger av i trafikplatsen (mot väg 585) kan retardera i eget körfält.
  • På väg 585 under bron i trafikplatsen går det en gång- och cykelväg. Denna gång - och cykelväg förbi rampanslutningarna på norra sidan av trafikplats Kungstorp ska trafiksäkras.

Tidsplan

Mellan 13 december 2019 - 3 januari 2020 presenterade vi samrådsunderlag för berörda sakägare och andra remissinstanser till exempel Vellinge kommun.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade att projektet inte medför betydande miljöpåverkan

Handlingen fanns tillgänglig för synpunktslämnande under perioden 16 mars – 6 april 2020. och möjlighet fanns att delge synpunkter till oss på Trafikverket. Synpunkter som inkom under samrådsperioden arbetades därefter in i planförslaget, som sen arbetades om till en Granskningshandling.

Den färdigställda granskningshandlingen kungjordes och förslaget ställdes ut för granskning under perioden 17 december 2021 – 24 januari 2022. De markägare som är direkt berörda blev meddelade via brev när granskningstiden började och övriga meddelas via annonsering. Berörda, allmänhet, myndigheter och andra intressenter hade då återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Fastställelseprövningen innebär att den formella handläggningen av planen prövas inför beslut om fastställelse av planen. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera. Fastställelseprövningen inleds med en kommunikation där de som har yttrat sig över granskningshandlingen på nytt får möjlighet att lämna synpunkter.

Om planen blir godkänd så fastställs den. Meddelande om planens fastställelse kommer att annonseras i post- och inrikes tidning samt skickas ut till berörda fastighetsägare och myndigheter via brev. När fastställelsebeslutet vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att ta marken i anspråk för att påbörja byggnation. Fastställelsebeslutet kan överklagas och prövas då av regeringen.

Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske

Vägplanen vann lagakraft maj 2023

Byggstart förväntas bli våren 2025.

Dokument

Kontakt

Denis Smrkovic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 41