Logga in
Logga in

Åkarp

Spåren i Åkarp sänks ner sex meter från marken och kommer att gå genom en 400 meter lång tunnel.

Stationen blir tegelklädd och på tunneltaket anläggs ett grönområde med parkyta och flera möjligheter att ta sig från den västra till den östra sidan. Vid Alnarpsvägen och Gränsvägen bygger vi två nya broar som går över spåren.

Plattformarna ligger sex meter under marknivån, och vid stationskanten byggs två meter höga bullerskydd. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med vindskydd och sittbänkar.

Stationen öppnas i oktober 2023

I oktober 2023 flyttas tågtrafiken över från de tillfälliga spåren till de fyra nybyggda spåren som går genom den nya stationen. Därefter rivs de tillfälliga spåren och ytorna som utnyttjas under bygget återställs. Efter årsskiftet 2023/2024 beräknas de nya broarna över spåren var helt klara att öppnas.

Kommunens planer

Burlövs kommun planerar för en utveckling av området runt Åkarps station samt spårområdet genom orten. På kommunens hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna.

Besök framtidens station redan nu

Kika in på stationerna på din dator, eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon, för att se dig omkring i 360 grader. De digitala stationerna ger inte en exakt bild av hur det blir, men du får en bra uppfattning om de framtida stationerna.

Visionsbild över Åkarps nya station.

Störningsinformation

Vissa arbeten i Åkarp kan vara störande för dig som bor eller är verksam i närheten av projektets arbetsplatser. Vägar runt arbetsplatserna kan också påverkas av järnvägsbygget.

Aktuellt i Åkarp
I stationschaktet i Åkarp pågår en del arbeten på plattformarna, med t ex vindskydd och ytskikt. Alla stödmurar, söder och norr om tunneln, är färdigbyggda.

En del schaktmassor har sparats inom arbetsområdet, vid den gamla stationen och vid Stationsvägen/Gränsvägen, norr om Åkarps idrottsplats, för kommande återställningsarbete.

Bruksvägen återställs nu och beräknas vara klar efter sommaren.

I spårområdet norr om tågtunneln har tre av fyra spår byggts.

Under den tillfälliga bron vid Gränsvägen byggs nu den permanenta bron. Den nya bron kan öppnas efter att de tillfälliga spåren tagits bort och den tillfälliga bron rivits.

Buller
En del arbeten kan upplevas som störande för de som bor nära arbetsplatsen.

Trafik

Ska du passera med bil över järnvägen i Åkarp under bygget hänvisas till Gränsvägen i norra Åkarp. Gående och cyklister passerar järnvägen i tunneln under den tillfälliga stationen.

Sockervägen är avstängd i höjd med Brännmästaregatan, ny tillfällig infart till området sker från Bladvägen.

Alnarpsvägen är stängd vid gamla järnvägskorsningen. Den nya bron för Alnarpsvägen över spåren kan öppna efter hösten 2023, när de tillfälliga spåren är borta.

Bruksvägen är stängd, från Alnarpsvägen fram till Lervägen, och sträckan kommer att vara stängd under resten av byggtiden. Bruksvägen fram till Svanetorpsvägen är öppen och ska återställas under sommaren.

Den tillfälliga gång- och cykelväg över Åkarpstunneln vid stationen har fått asfaltbeläggning fram till vändplanen vid Åkerbloms väg. Gång/cykelvägen norrut längs nya bullerskyddsskärmen öppnas i slutet av sommaren. Den är redan asfalterad och lyktstolparna är på plats.

En ny tillfällig passage över tunneln för gångtrafik öppnas preliminärt efter sommaren. Den går från Svanetorpsvägen till den västra perrongens södra del. 

På bron och på delar av den nya Gränsvägen är gång- och cykeltrafik förbjuden. Följ de orangea skyltarna för ersättningsvägar och observera att hastigheten är begränsad till 30 km/h över den tillfälliga bron.

Cykelvägen mellan Arlöv och Åkarp längs järnvägen är avstängd. Vägen kommer att öppnas igen, tidigast årsskiftet 2023/2024. Alternativ cykelväg är längs Gamla Lundavägen.

Transporter
De flesta transporter med material in och ut från arbetsområdet körs via Alnarpsvägen och Gränsvägen. En del transporter kör också in via Åkerbloms väg.

Arbetstider
Arbetet pågår normalt vardagar 7-19. I enstaka fall kan kvälls- och helgarbete förekomma.

Anmäl ett fel eller störning

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, är vi tacksamma om du berättar det för oss.

Skadeanmälan

Om du misstänker att Fyrspårsprojektet orsakat en skada på din fastighet eller egendom kan du ha rätt till ersättning. Det är bra om du dokumenterar det som inträffat, det underlättar bedömningen av skadan.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Skriv till Fyrspåret

Jens-Peter Eisenschmidt

Projektchef

Eva Oskarsson

Kommunikationsansvarig

Olof Weberup

Markförhandlare