Logga in
Logga in

Åkarp

Åkarp station har byggts i ett sex meter djupt schakt för att dämpa bullret från tågtrafiken. En 400 meter lång tunnel gör det möjligt att bygga flera passager över spåren och anlägga en park.

Spåren och stationens plattformar ligger sex meter under marknivån och vid schaktkanten finns dessutom två meter höga bullerskydd. Plattformarna finns vid de yttre spåren och är cirka 250 meter långa med vindskydd och sittbänkar. De inre spåren är främst till för tåg som passerar stationen.

Aktuellt - så planerar vi återställningen i Åkarp

Sedan stationen öppnades och de fyra spåren kopplades in pågår arbetet med att återställa vägar och områden där de tillfälliga spåren låg. Dammen och vägar återställs nu och efter sommaren beräknas det mesta vara klart.

 • Gränsvägen är stängd sedan september. 2:a maj öppnas vägen och den nya bron över järnvägen. Den får två körfält för biltrafik, en kombinerad gång- och cykelbana på den norra sidan och en gångbana på den södra sidan.
 • Stationsvägen återställs nu och öppnas under sommaren.
 • Ovanpå tågtunneln vid stationen anläggs ett grönområde med gång- och cykelbanor som blir färdigt efter sommaren.
 • Arbetet med att återställa Åkarpsdammen har påbörjats och nu syns dammens nya strandlinje tydligt. En ny bro över Alnarpsån vid gamla stationshuset byggs under våren och sommaren, och då kan Stationsvägen kopplas ihop igen. 
 • Alnarpsvägen och bron över järnvägen är stängd sedan 2:a maj. Orsaken är ett ledningsarbete och att området ska byggas om till ett så kallat gångfartsområde. Alnarpsvägen öppnas  till hösten. Under tiden leds trafiken via Gränsvägen.
 • Sockervägen är avstängd i höjd med Brännmästaregatan, infart till området sker från Bladvägen. Under våren och sommaren återställs Sockervägen och gång- och cykelbanan till Arlöv, och en ny gång- och cykelbro, byggs över Alnarpsån.
 • De flesta transporter med material in och ut från arbetsområdet kör in via Stationsvägen.
 • Schaktmassor har sparats inom arbetsområdet, bland annat vid Stationsvägen och Banvallsvägen och väster om tågtunneln. I maj kommer en del av massorna att transporteras till andra byggprojekt i närheten  Bilarna lastas vid Stationsvägen och kör ut på Gränsvägen och sedan vidare på Gamla Lundavägen. Transporterna sker dagtid på vardagar och väntas pågå till sommaren.

För gående och cyklister

 • Gående och cyklister passerar över järnvägen på en tillfällig väg över tunneltaket och på Gränsvägen. Vägar för gång- och cykletrafik kommer att flyttas under återställningen, men det kommer alltid att finnas möjlighet att ta sig över spåren.
 • 2:a maj öppnades Gränsvägen och bron över spåren. Bron har gång- och cykelbana som byggs ihop med den befintliga GC-vägen från Lundavägen. Från maj sker masstransporter från Gränsvägen och ut till Gamla Lundavägen. Gångbanan längs Gränsvägen kommer därför att vara stängd under tiden som masstransporterna pågår.
 • Alnarpsvägen och bron över järnvägen stängdes i början av maj, det gäller även gång- och cykeltrafik. Alternativ väg är över tunneltaket vid stationen och Gränsvägen. Även trappan ner till plattformen vid dammen stängs. Alnarpsvägen och broområdet öppnas igen till hösten.
 • Cykelvägen mellan Arlöv och Åkarp, längs järnvägen, är avstängd och öppnas igen till sommaren 2024. Alternativ cykelväg är längs Gamla Lundavägen.
 • Cykelparkering finns på Bruksvägen vid Alnarpsbron och vid stationstorget. Fler cykelparkeringar byggs vid Åkarpsdammen och på den östra sidan om stationstorget, där stinshuset stod, de beräknas vara klar under sommaren.
 • Mellan Lommavägen i Hjärup och Gränsvägen i Åkarp har en serviceväg byggts väster om järnvägen. Vägen är till för servicefordon men kommer också att vara öppen för gående och cyklister. Servicevägen har ingen belysning och underhålls inte som en vanlig väg.

Åkarps nya broar

Gränsvägen i nordvästra Åkarp slutade tidigare vid Järnvägen. Idag är vägen förlängd och går över järnvägen, fram till Gamla Lundavägen. Under tiden som den nya järnvägen byggdes fanns en tillfällig bron som togs bort hösten 2023. En ny bro öppnas under våren 2024. Den blir cirka 30 meter lång och nära tolv meter bred. Bron får två körfält för biltrafik, en kombinerad gång- och cykelbana på den norra sidan och en gångbana på den södra sidan.

Varför två broar?

Lösningen med två broar för Gränsvägen kom till under arbetet med järnvägsplanen. Ursprungsplanen var att bygga en bro som skulle vara hög och lång nog för de gamla spåren, de tillfälliga spåren, som går i marknivå, och den framtida nedsänkta järnvägen. Bron skulle bli för störande och vara ett stort ingrepp i landskapsbilden, var några av synpunkterna.

Lösningen blev att först bygga en tillfällig, lite högre bro, och sedan en permanent bron, betydligt lägre än som var tänkt från början. Denna bro byggdes under den tillfälliga bron, och den har stått klar en tid och just nu bygga anslutningarna till bron från båda håll.

Bro istället för bomhelvetet

Den gamla järnvägskorsningen på Alnarpsvägen i Åkarp var ökänd och en källa till stor irritation. Vissa tider på dygnet var bommarna fällda 45 minuter varje timme vilket ledde till köer och lång väntan vid korsningen. Nu är bommarna borta och en bro har byggts över spårschaktet vilket gör det enkelt att passera genom Åkarp.

Stängt maj till augusti

För tillfället är det en tillfällig lösning för trafik över bron. Från maj till augusti stängs bron och ett så kallat gångfartsområde ska anläggas vid bron, för att dämpa hastigheterna och göra det säkert för de som går eller cyklar över bron.

Bron är dryg elva meter bred och 30 meter lång. När allt är klart får den två körfält för bilar och gång- och cykelbanor på båda sidor. Vid bron över Alnarpsvägen finns trappor som leder ner till plattformarna på stationen i Åkarp.

Är vi klara med brobyggandet? Nej, inte riktigt. Vi ska faktiskt bygga en liten bro över Alnarpsåns inflöde till dammen i Åkarp. Det fanns tidigare mindre bro där som togs bort när de tillfälliga spåren byggdes. Den ska ersättas med en ny bro så att man kan nå stationen och Stationsvägen från Alnarpsvägen. 

Tre nya broar i Trafikplats Alnarp

Trafikplatsen där E6/E20 passerar över Södra stambanan, är helt ombyggd. Tidigare fanns en gammal bro som närmade sig slutet av sin livslängd, ett annat skäl att bygga om var att det inte fanns plats för fyra spår under den, och inte plats för påfarten till motorvägen och infarten till Åkarp. Lösningen blev en trafikplats med tre broar som byggdes i etapper.

Under 2018 byggdes en bro över motorvägspåfarten och infarten till Åkarp samt en bro över de tillfälliga spåren, som byggdes vid sidan om stambanan. I oktober 2018 lanserades de båda broarna, det vill säga de sköts på plats med hjälp av domkrafter. Under lanseringen var E6 stängd i två veckor. De båda broarna vägde drygt 3000 ton vardera.

Rekordflytt av motorvägsbro

Sista steget i ombyggnaden av trafikplats Alnarp var att bygga och lansera huvudbron, över den fyrspåriga järnvägen. Bron byggdes intill trafikplatsen och lanserades i maj 2021 med hjälp av domkrafter som sköt den på plats. Lanseringen var den tyngsta flytten av en bro som gjorts i Sverige. Bron vägde hela 9 000 ton och flytten inklusive massiva schaktningar och demoleringen av den gamla bron tog cirka 11 dygn, också det en prestation.

Kort bro över liten å

En av de kortaste broarna i projektets ligger strax söder om trafikplats Alnarp. Där har en liten järnvägsbro byggts som få kommer att tänka på som en bro i framtiden. Det är en bro över Alnarpsåns nya flöde. Vattendraget har flyttats i etapper, och under bygget har vattnet runnit i en tillfällig kanal öster om spåren ner till en kulvert under järnvägen som ansluter till åns gamla flöde ut mot Lommabukten.

I projektets slutskede får ån och en ny sträckning som innebär att dess flöde under spåren flyttas och en ny järnvägsbro har därför byggts. Den är cirka 24 meter bred, men den är inte mer än knappt fem meter lång. När den gamla cykelvägen mellan Åkarp och Arlöv öppnas igen är det möjligt att se bron och då kommer det se som en kulvert under spåren, men en bro är det byggtekniskt sett.

Projektet kommer också att bygga två mindre broar över Alnarpsån för gång- och cykelvägen mellan Åkarp och Arlöv, som sedan 2017 legat inom arbetsområdet. Vägen återställs och broarna byggs under våren 2024.

Buller

En del arbeten under återställningen kan medföra störande buller. När den nya bron över Alnarpsåns inflöde till dammen byggs pålar vi för att skapa en stabil grund för brofästena. Pålningen för bron utförs senare i vår och pågår i cirka en vecka, vardagar, från 07.00 på morgonen till som längst 19.00 på kvällen.

Arbetstider

Arbetet pågår normalt vardagar 07.00–19.00. I enstaka fall kan kvälls- och helgarbete förekomma.

Kommunens planer för Åkarp

Burlövs kommun planerar för en utveckling av området vid järnvägen genom Åkarp. På kommunens hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna.

Anmäl ett fel, störning eller skada

Om du störs av bygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, kan du anmäla det till projektet. Om du misstänker att Trafikverket orsakat skada kan du ha rätt till ersättning.

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund