Logga in
Logga in

Åkarp

Spåren och stationen i Åkarp byggs i ett sex meter djupt schakt för att dämpa bullret från tågen. I Åkarp kommer tågen också att gå genom en 400 meter lång tunnel.

Ovanpå tunneln genom Åkarp skapas ett grönområde med flera gång- och cykelvägar som knyter samman samhället. På tunneltaket anläggs ett stationstorg där bilar kan passera för att hämta upp eller släppa av resenärer. Vid stationstorget byggs också gott om cykelparkeringar. Vid Alnarpsvägen och Gränsvägen bygger vi två nya broar som går över spåren.

Station i tegel

Stationen blir tegelklädd och plattformarna ligger sex meter under marknivån. Vid stationskanten byggs två meter höga bullerskydd. Stationens plattformar byggs vid de yttre spåren. De inre spåren är för tåg som passerar stationen. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med vindskydd och sittbänkar.

Stationen öppnar i oktober 2023

I oktober 2023 flyttas tågtrafiken över från de tillfälliga spåren till de fyra nybyggda spåren som går genom den nya stationen. Därefter rivs de tillfälliga spåren och ytorna som utnyttjas under bygget återställs.

Nya broar i Åkarp

I samband med inkopplingen av de nya spåren i oktober 2023 öppnas Alnarpsvägen men Gränsvägen stängs samtidigt och den tillfälliga bron rivs. Den nya bron för Gränsvägen öppnas preliminärt i början av 2024. 

Kommunens planer

Burlövs kommun planerar för en utveckling av området runt Åkarps station och spårområdet genom orten. På kommunens hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna.

Besök framtidens station redan nu

Kika in på stationerna på din dator, eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon, för att se dig omkring i 360 grader. De digitala stationerna ger inte en exakt bild av hur det blir, men du får en bra uppfattning om de framtida stationerna.

Visionsbild över Åkarps nya station.

Aktuellt i Åkarp

 • I stationschaktet i Åkarp pågår arbete med t ex vindskydd och ytskikt. Alla stödmurar, söder och norr om tunneln, är färdigbyggda.
 • Inne i tågtunneln i Åkarp arbetar entreprenören med att förbereda inför spårbygget. 
 • En del schaktmassor har sparats inom arbetsområdet, vid den gamla stationen och vid Stationsvägen/Gränsvägen, norr om Åkarps idrottsplats. En del massor har körts till Inre hamnen i Malmö, en del ska också användas under återställningsarbete.
 • Återställningen av Bruksvägen har påbörjats, med delen mellan Apelvägen och Svanetorpsvägen. Det är ännu inte bestämt exakt hur resten av Bruksvägen ska utformas. I dagsläget finns inget datum för när det kommer att bli klart.
 • I spårområdet norr om tågtunneln har tre av fyra spår byggts.
 • Under den tillfälliga bron vid Gränsvägen den permanenta bron byggts. Den nya bron öppnas preliminärt efter årsskiftet.

Buller

 • En del arbeten kan upplevas som störande för de som bor nära arbetsplatsen, t ex när entreprenören lägger ut och packar material. 

Trafik

 • Ska du passera med bil över järnvägen i Åkarp under bygget hänvisas till Gränsvägen i norra Åkarp. Gående och cyklister passerar järnvägen i tunneln under den tillfälliga stationen.
 • Sockervägen är avstängd i höjd med Brännmästaregatan, ny tillfällig infart till området sker från Bladvägen.
 • Alnarpsvägen är stängd vid gamla järnvägskorsningen. Den nya bron för Alnarpsvägen över spåren kan öppna efter hösten 2023, när de tillfälliga spåren är borta.
 • Bruksvägen är stängd, från Alnarpsvägen fram till Lervägen, och sträckan kommer att vara stängd under resten av byggtiden. Bruksvägen fram till Svanetorpsvägen är öppen men återställningen och asfalteringen är fördröjd eftersom utformningen av vägen inte är bestämd. I dagsläget finns inget datum för när det kommer att bli klart.
 • På bron och på delar av den nya Gränsvägen är gång- och cykeltrafik förbjuden. Följ de orangea skyltarna för ersättningsvägar och observera att hastigheten är begränsad till 30 km/h över den tillfälliga bron.
 • Cykelvägen mellan Arlöv och Åkarp längs järnvägen är avstängd. Vägen kommer att öppnas igen, preliminärt efter årsskiftet 2023/2024. Alternativ cykelväg är längs Gamla Lundavägen.

Transporter

 • De flesta transporter med material in och ut från arbetsområdet körs via Alnarpsvägen och Gränsvägen. En del transporter kör också in via Åkerbloms väg.
 • Sedan augusti 2022 körs massor från Fyrspårets upplag vid Gränsvägen till ett projekt i Inre hamnen i Malmö. Transporterna pågår fram till maj 2023. Arbetstiderna för transporterna är vardagar 06.00–15.00.

Arbetstider
Arbetet pågår normalt vardagar 07.00–19.00. I enstaka fall kan kvälls- och helgarbete förekomma.

Anmäl ett fel eller störning

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, är vi tacksamma om du berättar det för oss.

Skadeanmälan

Om du misstänker att Trafikverket orsakat en skada kan du ha rätt till ersättning. Det är bra om du dokumenterar det som inträffat, det underlättar bedömningen av skadan. Läs mer om anmälan av skador, fel och brister.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund

Jens-Peter Eisenschmidt

Projektchef


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Eva Oskarsson
Kommunikatör
Örjan Berg