Logga in
Logga in

Hjärup

Stationen i Hjärup öppnade den 8 oktober 2023. Här har spåren och stationen byggts fyra meter från markytan för att dämpa bullret från tågen och plattformarna nås från en bro över spåren.

Stationsbron är cirka 27 meter bred och har utformats som ett stationstorg med gott om plats för gående och cyklister. I framtiden kan även bilar passera på bron för att hämta och lämna resenärer. På bron finns cykelparkering, trappor och hissar ner till plattformarna.

Trappnedgångarna och väderskyddet på bron har en unik karaktär i form av en grön stålkonstruktion klädd med glasskivor. De två plattformarna är cirka 250 meter långa och finns vid de yttre spåren. De inre spåren har inga plattformar och är främst till för tåg som passerar stationen.

Nya broar i Hjärup

Ytterligare två broar har byggts i Hjärup; en över spåren vid Lommavägen och en för Vragerupsvägen. Alla broar får separata gång- och cykelbanor. Under 2024 öppnas broarna över spåren och anslutningar på den östra sidan byggs. Banvallsvägen byggs också om och får helt en ny utformning under 2024.

Aktuellt

 • Just nu pågår återställningsarbetet i Hjärup.
 • Den tillfälliga gång- och cykelvägen mellan Jakriborg och stationen leder från Jakriborgsmuren och över stationsbron, sedan hiss eller trappa ner till östra plattformen. I början av oktober öppnades en ramp från brokanten ner till banvallsvägen för gående som ska till/från östra sidan. 

Buller

Vissa arbeten i Hjärup kan vara störande för dig som bor eller är verksam i närheten av projektets arbetsplatser.

Arbetstider

Arbetet pågår normalt vardagar 07.00–19.00. I enstaka fall kan kvälls- och helgarbete förekomma.

Trafik

 • Gående och cyklister använder en tillfällig väg över stationsbron, samt trappor och hiss till/från perrongen. Det finns även en ramp från brokanten ner till Banvallsvägen för gående.
 • För fordonstrafik över järnvägen i Hjärup är det Vragerupsvägens bro norr om Hjärup som gäller. Hastigheten är nedsatt till 30 km/h. Bron och vägen är smal och bilar samsas med cyklister och gående. Kör försiktigt.
 • Lommavägen är avstängd och öppnas igen i mars 2024. Efter att de tillfälliga spåren tagits bort byggs en ny anslutning för Lommavägen från den östra sidan.
 • Observera att Banvallsvägen saknar plats för gående och cyklister på en del av sträckan mellan gamla och tillfälliga stationen. En säker väg för gående och cyklister finns på Ingris väg och Malenas väg.

Så planerar vi återställningen i Hjärup

En flygbild över en tågstation med fyra spår. Vänster om stationen går ytterligare två järnvägsspår. Över stationen sträcker sig en bro som är täkt med grönt glas.

När de nya spåren är inkopplade och den nya stationen öppnats, startar arbetet med att återställa i Hjärup. Arbetet beräknas pågå till slutet av 2024. Vi börjar med att riva de tillfälliga spåren. Sedan återställer vi vägar och andra ytor som vi använt.

Banvallsvägen stängs och byggs om i etapper

 • Återställningen styrs främst av ett stort ledningsarbete längs Banvallsvägen. Arbetet tar cirka ett år och Banvallsvägen kommer att stängas i etapper.
 • Tillfälliga vägar byggs för boende på villagatorna längs Banvallsvägen.
 • Södra delen av Banvallsvägen påverkas från hösten 2023 till sommaren 2024.
 • Norra delen av Banvallsvägen påverkas främst från våren 2024 till hösten 2024.
 • På hösten 2024 kommer Stationsbrons anslutning med Banvallsvägen vara klar.
 • En tillfällig pendlarparkering finns norr om Jakriborg, infart från Hansavägen.
 • Korsningen Stallvägen och Banvallsvägen påverkas inte av återställningen.

För fotgängare och cyklister

 • När stationen öppnas använder man Stationsbrons hissar och trappor för att passera stationen eller för att nå de två plattformarna. Det finns även en ramp ner till den västra plattformen från Jakriborg.
 • Gång- och cykelvägen vid Stationsbron kommer att behöva flyttas vid några tillfällen under återställningsarbetet. Ramp för gående är byggd från Stationsbrons kant ner till Banvallsvägen. Cyklar ska ledas. Rampen är inte tillgänglighetsanpassad. 
 • Stationsbron kopplas ihop med den ombyggda Banvallsvägen under hösten 2024.
 • Den tillfälliga stationen rivs efter inkopplingen och gång- och cykelvägen ändras. 
 • På stationsbron och vid Jakriborgsmuren finns cykelparkeringar.

Övriga vägar som påverkas

 • Lommavägen öppnas i början av mars 2024. Till en början är det grusväg på den östra sidan.
 • Vragerupsvägen stängs i början av mars 2024 och då rivs den tillfälliga bron. Den nya bron öppnas när den nya Vragerupsvägen är klar, i slutet av 2024.
 • I norra Hjärup byggs Banvallsvägen ihop med Vragerupsvägen och Väståkravägen med nya korsningar. Dessa blir klara under slutet av 2024.

Kommunens planer för Hjärup

Staffanstorps kommun planerar för en utveckling av området runt Hjärups station samt spårområdet genom orten. På Staffanstorp kommuns hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna för de fyra spåren genom Hjärup.

Anmäl ett fel, störning eller skada

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, kan du anmäla det till projektet. Om du misstänker att Trafikverket orsakat skada kan du ha rätt till ersättning.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund