Logga in
Logga in

Klostergården

Vid Klostergården i Lund har en helt ny station för Pågatågstrafik byggts. Den öppnades i början av december då nya tågtidtabeller började gälla.

Stationen har två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna är cirka 250 meter långa med både bänkar och vindskydd. En ny tunnel för gång- och cykeltrafik har byggts under stationen som förbinder Nordanväg med Maskinvägen.

Järnvägen från Flackarp till Ringvägen har utökats genom att två nya spår har byggts på den västra sidan om de två tidigare spåren. De gamla spåren har sedan byggts om från grunden med ny banvall, räls och kontaktledning.

Ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar

För Lunds kommun har vi också byggt en järnvägsbro norr om Höje å, vid Höjeåvägen. Under bron planerar kommunen för en ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar. Anslutningarna till passagen bygger Lunds kommun i ett senare skede. 

Lunds kommun ansvarar och planerar för utvecklingen av området runt stationen.

Aktuellt

  • Stationen är i stort sett klar och öppnades den 10 december. Återstälningsarbetet beräknas var helt klar våren 2024.
  • Gräsplanen vid Fältharevägen är tillfälligt byggområde. Ytan återställs under vintern 2023/2024.

Buller

Vissa arbeten längs längs järnvägen och Klostergårdens station kan vara störande för dig som bor eller är verksam i närheten. Vägar runt arbetsplatserna kan också påverkas av bygget.

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 07.00–19.00. 

Buller

Arbetet vid Klostergårdens stationen förväntas inte orsaka störande buller.

Trafik

  • Gång- och cykelvägen öster om spåren, mellan värmeverket och koloniområdena Klostertäppan och Källby mölla, är stängd. Vägen ska återställas och ansluta till stationens östra plattform under vinterna 2023/2024.
  • Mellan Höjeåvägen och koloniområdena vid Källby mölla finns en passage som byggts för Lunds kommun räkning, för en framtida väg för kollektivtrafik och gång/cykeltrafik. En provisorisk väg för gång/cykeltrafik har öppnats men utan belysning och asfalt. Passagens utformning planeras och slutförs av Lunds kommun.

Anmäl ett fel, störning eller skada

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, kan du anmäla det till projektet. Om du misstänker att Trafikverket orsakat skada kan du ha rätt till ersättning.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund