Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Fyrspåret är årets mest hållbara infrastrukturprojekt

Fyrspåret Malmö–Lund har fått Sweden Green Bulding Councils pris för hållbar infrastruktur. Med innovation och kreativitet har projektet maximerat sin positiva påverkan och minimerat sin negativa påverkan.

Sweden Green Bulding Council delar varje år ut utmärkelser till aktörer och individer inom anläggningsbranschen som på ett utmärkt sätt bidragit och inspirerat till ett hållbart samhällsbyggande. På torsdagskvällen korades vinnaren i kategorin Hållbar Infrastruktur på Sweden Green Building Awards 2022 och Fyrspåret Malmö-Lund tog hem titeln.

– Det här känns fantastiskt roligt, och dessutom välförtjänt. Vårt projekt har sedan start haft stort fokus på hållbarhet och jobbat bland annat återanvändning av vår anläggning och för att komma åt stora utsläppskällor. Fyrspåret Malmö-Lund visar tydligt hur ett stort och komplext projekt kan vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektchef på Fyrspåret Malmö-Lund.

Projektet hade flera representanter på galan där vinnaren presenterades. Priset mottogs av Trafikverkets projektchef Jens-Peter Eisenschmidt och Christoffer Eksandh, NCC/OHLA:s projektchef Fyrspåret Malmö-Lund.

– Trafikverket och NCC/OHLA jobbar tillsammans med det här projektet, därför är det här en utmärkelse som vi delar. Det finns ett enormt engagemang i projektet och hos varje medarbetare. Utan det hade vi inte varit här, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Prismotivering:

Genom att arbeta systematiskt mot högt satta hållbarhetsmål har man i projektet maximerat sin positiva påverkan och minimerat sin negativa påverkan på miljö och samhälle. Man har haft fokus på proaktivitet, innovation och samverkan och arbetat för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Redan i upphandlingen har beställaren stimulerat kreativitet och innovation och därutöver gett incitament till att förbättra projektets hållbarhet gällande framförallt klimatpåverkan, biologisk mångfald och cirkularitet. Det har resulterat i en stor reduktion av klimatpåverkan genom bland annat materialval och återanvändning av material och massor. Under processens gång har man fortsatt arbeta med att stärka och bevara biologisk mångfald. Projektet visar på många innovativa lösningar och metoder.

Glada projektmedarbetare firar att Fyrspåret Malmö–Lund är årets hållbara infrastrukturprojekt.

Klimatneutral infrastruktur målet

Trafikverket har en målsättning om klimatneutral infrastruktur till år 2040, för att bidra till det nationella målet om klimatneutralitet till år 2045. Målet är uppdelat i flera delmål med en ökande ambitionsnivå för varje år. Det har Fyrspåret tagit fasta på.

– En lärdom är att ekonomisk hållbarhet och innovation ofta går hand i hand med miljömässig hållbarhet, resurseffektivitet och minskade utsläpp. Vi har uppnått stora besparingar av växthusgaser genom att arbeta med våra största utsläppsposter; betong, stål och drivmedel. Fram till årsskiftet 2021/2022 har projektet sparat in utsläpp av 18 276 ton CO2-ekvivalenter, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Att återbruka så mycket som möjligt är ett projektmål. Hittills har cirka 60 000 m3 makadam återanvänts i projektet. I särskilda sorteringsverk sorteras grus- och stenmaterial i olika stenstorlekar.

Tydliga gemensamma projektmål

Också projektets entreprenör, konsortiet NCC/OHLA, har tydliga och övergripande hållbarhetsmål.

– Projektets vision, värderingar och mål har formats på så kallade samverkansmöten där ledande positioner i projektet från både beställare och entreprenör varit delaktig att skapa dessa. Ett gott samarbete har gett tydliga resultat, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Hållbarhetsrapport sprider inspiration och engagemang

Varje år görs en hållbarhetsrapport för projektet som sprids internt och externt. Syftet med hållbarhetsrapporten är att synliggöra projektets hållbarhetsarbete och sprida goda exempel till beställare, entreprenör, kund och intressenter.

– Genom att låta fler ta del av rapporten hoppas vi i projektet kunna bidra till engagemang, inspiration och utveckling i branschens hållbarhetsarbete. Vi visar även våra projektmedlemmar vad vi har åstadkommit och därigenom kan vi skapa ännu mer engagemang och vilja att bidra internt, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Fyrspåret Malmö–Lund är ett hållbart samhällsbygge. Hittills har vi sparat 19 500 ton CO₂. Så här arbetar vi med hållbarhet.