Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Så blir Alnarpsåns nya sträckning

Fyrspårsbygget innebär inte bara förändringar för tåg- och vägtrafiken, även vattnet längs sträckan leds om på sina håll. Nu får Alnarpsån en ny sträckning - och mer än en fördubblad kapacitet av vattenflödet.

Två av Fyrspårsprojektets större återställningsarbeten i Åkarp rör Åkarpsdammen och Alnarpsån. Dammen fylldes delvis igen när de tillfälliga spåren byggdes, och ska nu återställas till sin ursprungliga storlek. Det största vattenprojektet handlar dock om Alnarpsån som vid projektets slut kommer ha fått en ny sträckning söderut från Åkarp. Förutom att ån delvis flyttas ökas även kapaciteten till mer än det dubbla, från 6 m³ i sekunden till 13.8 m³.

Alnarpsån leds om från den östra till den västra sidan av järnvägen en bit söder om E6:an-bron. Tidigare fortsatte den ytterligare en bit söderut på den östra sidan. 

Redan innan de tillfälliga spåren byggdes så lades en kulvert för vattnet under Sockervägen. När de tillfälliga spåren nu rivits kommer ån bland annat att ledas genom såväl öppna som stängda tråg på den östra sidan av järnvägen, och sedan ledas under järnvägen till den västra sidan, cirka 350 meter norr om den tidigare undergången.

Ökade flöden i flera passager

Alnarpsån är totalt cirka tio kilometer lång, 1–3 meter djup och 1–15 meter bred. På vissa platser har den tidigare varit för uppdämd medan den på andra platser haft lätt för att svämma över. Sedan tidigare har flera åtgärder därför genomförts i syfte att såväl öka kapaciteten men även genom att på sina håll fördröja vatten i åns flöden. Bland annat kan den nya passagen genom E6 släppa igenom dubbelt så mycket vatten mot tidigare, och omledningen av ån till den västra sidan av järnvägen söder om E6 ger extra kapacitetsökning mot Arlöv.

Tråget som leder Alnarpsån under Sockervägen mynnar ut strax norr om E6:an där ån sedan kommer gå parallellt med den nya cykelvägen. Till höger skymtas passagen där de tillfälliga spåren legat och där cykelvägen nu kommer att gå.

Även den nya passagen under järnvägen söder om motorvägen bidrar till ett ökat vattenflöde. Situationen har dessutom förbättrats ytterligare då det vatten från västra Åkarps samhälle som tidigare har runnit ut i Alnarpsån nu fördröjs i dammar. På så sätt minskas toppflödena till ån. 

Minskar risken att svämmas över

Höstens och vinterns väder har varit allt annat än torrt, och vattenmättade marker i kombination med kraftig nederbörd har lett till ett flertal översvämningar, främst i och kring Åkarp. Bygget av Fyrspåret ger dock ingen ökad risk för översvämningar, tvärtom. Utmed sträckan Hjärup-Arlöv har det på flera platser byggts fördröjningsmagasin och svämplan. Genom att utforma miljöer där vatten kan samlas och bli stående minskas den totala vattenmängden i ån vid större mängder nederbörd. Det vatten som hamnar i det nedsänkta spårområdet söder om tunneln på Åkarps station fyller inte heller på i ån, utan pumpas ut en ordentlig bit söderut, och kommer ut i diket längs med Västkustvägen.

Söder om E6 har en del av konstruktionen byggts med material återanvänt från järnvägsprojektet. L-stöden är återanvända från den temporära stationen i Åkarp, slänten är klädd i järnvägsmakadam från det tillfälliga tågspåret och de tre betongrören kommer från den temporära omledningen av Alnarpsån.

Havet dämmer upp vattnet

Ett stort problem vid dåligt väder med mycket vind är också den dämning som havet orsakar i Öresund. Detta i kombination med att Åkarp i dagsläget har ett besvärligt VA-tekniskt läge gör att översvämningar är ett återkommande problem. För att lösa detta krävs stora förändringar av hela kommunens avvattningssystem, något som ligger utanför Trafikverkets ansvarsområde. Alla frågor om dagvatten hanteras alltid av Burlövs kommun.