Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Bullerskyddsskärmar i Ödåkra byggs efter att projektet är klart

Trafikverket och Helsingborgs stad är inte överens om hur bullerskyddsskärmarna genom Ödåkra samhälle ska se ut. Det gör att något bullerskydd inte kommer att kunna byggas innan dubbelspårsprojektet är klart.

– Vi har ett ansvar för de boende i Ödåkra att bygga bullerskyddsskärmar som fungerar tillräckligt bullerdämpande och har tillsammans med Helsingborgs stad tittat på hur de ska byggas. Tyvärr är vi inte överens om material och utseende, säger Helena Thysell Persson, projektledare Trafikverket.

Skärmarna kommer att byggas

Att Trafikverket ska bygga bullerskyddsskärmar är fastlagt i järnvägsplanen. Trafikverkets bullerutredningar visar att skärmarna tillsammans med andra fastighetsnära bulleråtgärder (som fasad- och uteplatsåtgärder) behövs för att skapa en bra miljö för de hundratals boende som bor i närheten av järnvägen.

– Trafikverket bygger bullerskyddsskärmar i aluminium eftersom det är den konstruktion som är bäst lämpad för att klara kraven för bullerdämpning vid järnväg, och håller bäst. Men för att bättre smälta in i miljön, vill Helsingborgs stad ha bullerskyddsskärmar med mer glas och annat material, förklarar Helena Thysell Persson.

Trafikverkets bullerskyddsskärmar vid stationen i Kattarp.

Stora konsekvenser

Konsekvenserna av att man nu inte är överens blir stora. Själva byggarbetet måste göras från spårområdet och kan inte göras samtidigt som trafiken är igång. Arbetet med bullerskyddsskärmarna var tänkt att göras under det långa tågstoppet på Västkustbanan redan i somras, men planerades om till tågstoppet under våren nästa år. Men eftersom processen har dragit ut på tiden och man ännu inte heller är överens är det omöjligt att planera in arbetet då.

– Tidplanen för arbetet med dubbelspåret är snäv och varje byggmoment framåt är noggrant planerat långt i förväg. Eftersom bygglovsprocessen dragit ut på tiden så kommer vi inte kunna bygga de permanenta bullerskyddsskärmarna innan dubbelspåret öppnar för trafik i december nästa år, säger Helena Thysell Persson.

Under det långa tågstoppet till hösten nästa år kommer järnvägen att färdigställas och då kan man inte arbeta med bullerskyddsskärmarna. Istället får nu skärmarna byggas vid ett senare tillfälle och eventuellt i etapper. Trafikstarten på det nya dubbelspåret påverkas inte och kommer att ske som planerat i december 2023.

– Vi kommer att sätta upp stängsel längs järnvägen så länge för att förbättra säkerheten, men tyvärr får bullerskyddsskärmarna byggas senare och då under ett längre eller flera kortare tågstopp på Västkustbanan mellan Helsingborg och Ängelholm, avslutar Helena Thysell Persson.

Lång bygglovsprocess fortsätter

Projekt Ängelholm-Maria har sedan man skickade in bygglovsansökan hösten 2021 haft en dialog med Helsingborgs stad om hur bullerskyddsskärmarna på den ca 1,6 km långa sträckan slängs med järnvägen genom Ödåkra ska se ut. Skärmarna ska sättas upp på båda sidor om järnvägen vilket totalt motsvarar över 3 km skärmar.

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 november 2022 beslutade Helsingborgs stad att avslå Trafikverkets bygglovsansökan. Trafikverket har överklagat nämndens beslut till länsstyrelsen.