Logga in
Logga in

Skåne Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad

Två järnvägsspår på sträckan anpassas för hastigheter upp till 250 km/tim. Stationerna på sträckan blir mer tillgängliga. Sju plankorsningar blir planskilda. 19 järnvägsbroar, två vägbroar och en gångbro byggs.

Vad?

Järnvägen mellan Ängelholms station och Maria station i norra Helsingborg byggs ut till dubbelspår. Stationerna i Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om.

Varför?

Ökad kapacitet på sträckan och färre störningar. Bättre möjligheter att resa, bo, studera och arbeta i sydvästra Sverige samt bättre förbindelser till Oslo och Köpenhamn.

Nuläge

Bygget startade i augusti 2020. I december 2023 öppnade dubbelspåret för trafik. Våren 2024 beräknas hela projektet vara klart.

Kostnad

2,4 miljarder. Projektet medfinansieras av Region Skåne och Helsingborgs stad.

Om projektet

Nu finns det dubbelt så mycket järmväg mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg.

  • 24 km dubbelspår mellan Ängelholms station och strax söder om Maria station i norra Helsingborg. Dubbelspåret byggs bredvid befintligt spår, förutom på tre platser, Rögle, Kattarp och Gyhult, där kurvor rätas ut.
  • Ängelholms station byggs om och en ny gångbro förbinder plattformarna. Vid stationerna Kattarp, Ödåkra och Maria byggs spår och plattformar om.
  • Sju plankorsningar ersätts av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet. Inom järnvägssträckan finns det totalt 20 korsande vägar och gång- och cykelvägar som påverkas av järnvägen.
  • 19 järnvägsbroar (två av dessa över vattendrag), två vägbroar och en plattformsförbindelse byggs.
  • Nya växlar, kontaktledningar, stolpar och nytt signalsystem installeras längs sträckan.
  • Spåren dimensioneras för största tillåtna hastighet 250 km/h. På några sträckor blir högsta hastigheten 200 km/h.
  • Bullerskyddsåtgärder med bullervall och bullerskärm på cirka 11 kilometer av sträckan.

Varför dubbelspår Ängelholm-Helsingborg?

Sträckan mellan Ängelholms och Maria i norra Helsingborg är en viktig förbindelse för persontrafik i västra Sverige. Cirka 85 procent av Västkustbanan är idag dubbelspår. Den 24 kilometer långa sträckan Ängelholm-Maria en flaskhals i systemet. Det är en av de sista sträckorna att byggas ut till dubbelspår. Sedan 2020 pågår också bygget av dubbelspår genom Varberg. Planering pågår även för den sista delsträckan från Maria station till Helsingborg C.

Fler tåg och kortare restider

En utbyggnad till dubbelspår ökar kapaciteten och gynnar tågresandet med fler avgångar, ökad punktlighet, lägre störningskänslighet och minskade förseningar. När hela Västkustbanan är utbyggd beräknas restiden bli något över två timmar mellan Göteborg och Malmö. Utbyggnaden bidrar även till minskade CO2-utsläpp genom förbättring av de spårburna transporterna, med en ökad kapacitet kan trafik flyttas över från väg till järnväg.

Tågtrafiken blir mer tillgänglig

Tätare trafik gynnar den regionala utvecklingen. Orterna blir mer attraktiva, en pålitligare och mer tillgänglig tågtrafik underlättar arbetspendlingen. Dubbelspåret förbättrar kollektivtrafiken till Helsingborg, Ängelholm och resandet mellan nordvästra Skåne och södra Halland.

Säkerheten förbättras

Säkerheten för fotgängare och cyklister förbättras när korsningar blir planskilda och möjligheterna att cykla och gå kring stationsområdena blir större. Planskilda korsningar tar bort väntetider vid järnvägsbommar vilket är positivt för framkomligheten. För att stoppa spårspring byggs spärrstaket mellan spåren på huvuddelen av stationerna.

Aktuellt i ditt område

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg innefattar flera olika moment längs sträckan. Via länkarna nedan hittar du aktuell information om järnvägsbygget i ditt område.

Nyheter

Det här är dubbelspåret Ängelholm-Marias hållbarhetsarbete

Ett dubbelt järnvägsspår mellan Ängelohlm och Maria station i norra Helsingborg möjliggör för mer hållbart resande i framtiden, men ett stort byggprojekt innebär också tung klimatpåverkan. Det här gör vi för att minska vårt avtryck. 

Läs dubbelspåret Ängelholm-Marias hållbarhetsrapport för 2022

Planerade tågstopp

Vårt mål är att störa vardagen för dig som reser på sträckan så lite som möjigt. Men trots det måste vi vid några tillfällen stänga av tågtrafiken. Tidplanerna för bygget i de olika orterna finns på områdessidorna.

1 Tågstopp Ängelholm-Helsinborg-Ramlösa 9-22 november 2020

2 Tågstopp Förslöv-Helsingborg 21-25 januari 2021

3 Tågstopp Ängelholm-Helsingborg C 6 september 2021–14 november 2021

Dokument

Det finns en rad olika dokument för Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad. I järnvägsplanen finns till exempel illustrations- och plankartor som visar i detalj vad som byggs mellan Ängelholm och Maria.

Anmäl störning, fel eller skada

Kontakt

Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad