Logga in
Logga in

Järnvägen genom Rögle

Så förändras Rögle när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station.

Mellan Ängelholm och Kattarp byggs det nya spåret på västra sidan av det gamla. Intrången blir då mindre i Kattarp jämfört om nya spåret byggts på den östra sidan av det gamla spåret.

Järnvägen rätas ut så att tågen kan köra snabbare

I Rögle byggs järnvägen i en ny sträckning öster om befintligt spår för att möjliggöra högre hastigheter för tågtrafiken.  Spåren kommer att anpassas för högsta tillåtna hastighet 250 km/tim. Dock finns det flera sträckor där högsta hastigheten blir 200 km/tim. Järnvägen i Rögle kommer att få en rakare dragning på drygt två kilometer via en kurvrätning vilket innebär att dubbelspåret förskjuts som mest 50 meter åt öster. Järnvägen kommer även att rätas ut i Kattarp och Gyhult.

En vändzon vid en väg norr om Rögle anpassas till den nya kurvrätningen. Två parallellvägar behöver förskjutas västerut till följd av det nya spåret; cirka 30 meter av Häggehusvägen och cirka 600 meter av en parallellväg söder om Röglevägen.

Fyra nya broar gör plats åt dubbelspåret

Den nuvarande järnvägsbron över gång- och cykelvägen öster om Rögle tas bort och ersätts med en ny järnvägsbro drygt 20 meter längre österut. Den nya bron är anpassad för nytt läge av dubbelspåret till följd av kurvrätningen. En ny järnvägsbro byggs även över Röglevägen. Förbi Skavebäck, norr om Kattarp, ersätts befintliga trummor av en järnvägsbro.

Bron över Höganäsvägen (väg 112) rivs och ersätts med en ny bro för att få plats med ytterligare ett spår väster om det befintliga.

Det kommer även att byggas bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret.

Tidplan

Det här är vår preliminära tidplan för bygget av vägar och järnvägen genom Rögle.

1 Ny järnvägsbro/gång- och cykelpassage Rögle Januari 2021–sommaren 2021

2 Förflyttning av parallell väg söder om Röglevägen Sommarens 2021–hösten 2021

3 Ny vägbro över Höganäsvägen, väg 112 Augusti 2021–februari 2022

4 Ny järnvägsbro över Skavebäck Hösten 2021–sommaren 2022

5 Ny järnvägsbro över Röglevägen, väg 1428 April 2022–November 2022