Logga in
Logga in

Dubbelspåret Ängelholm-Marias hållbarhetsarbete

Ett dubbelt järnvägsspår mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg möjliggör för fler hållbara resor och transporter i framtiden. Det här gör vårt stora infrastrukturprojekt för att minska avtrycket.

Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg är hårt belastad och sträckan är den sista med enkelt järnvägsspår längs hela Västkustbanan. När vi bygger ut järnvägen i Nordvästra Skåne knyts inte bara Skånes städer närmre varandra, att resa och transportera i hela Sveriges tågnät blir enklare. Det gör det lättare för fler att ta sig med tåg till och från hemmet, vänner och familj, skola, arbete och aktiviteter. Förbättringen leder också till smidigare transporter av gods och varor.

På den här sidan presenteras ett urval av det hållbarhetsarbete projektet gjort sedan dess start, med fokus på 2022. Sidans innehåll grundas i den hållbarhetsrapport som årligen tas fram i projeketet. Syftet med rapporten är att redovisa de insatser vi gör kopplat till hållbarhet ut olika aspekter, inspirera branschen, samt reflektera över hur vi varje år kan bidra till färbättringar i en utsläppstung bransch.

Vad är Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad?

För att minska störningar och öka kapaciteten på sträckan mellan Ängelholm-Maria byggs sedan 2020 dubbelspårig järnväg på den 24 kilomter långa sträckan. Dessutom får Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria nya stationer med högre tillgängliget och bättre möjligheter för resande. Sträckan är en stor flaskhals i sveriges tågsystem och när den nu byggs ut till dubbeslpår ökar kapaciteten och störningarna på sträckan minskar, något som bidrar till att fler kan resa hållbart. 

 • Vi bygger ut 24 kilometer järnväg mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg till dubbelspårig järnväg.
 • Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria får förbättrade och nya tågstationer. 
 • Spåren dimensioneras för största tillåtna hastighet 250 km/h. På några sträckor blir högsta hastigheten 200 km/h.
 • Vi bygger järnvägsbroar och ersätter plankorsningar med planskilda korsningar för att öka säkerheten. 

”En framgångsfaktor i vårt projekt är att vi hela tiden arbetat för att försöka hitta de smarta lösningarna i samverkan” berättar Trafikverkets huvudprojektledare Helena Thysell Persson.

Våra hållbarhetsmål

Dubbelspårets hållbarhetsarbete påbörjades redan i projektets planeringsstadie. I starten genomfördes en väsentlighetsanalys. Syftet med analysen var att ge en överblick och konkretisera hur projektet skulle förhålla sig till FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 tillsammans med Trafikverkets hållbarhetsmål. Genom den här analysen kunde projektet identifiera utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsarbetet. Denna analys visade att projektets prioriterade mål kopplat till Agenda 2030 är följande:

Projektet har på detta sätt lokaliserat fem huvudmål:

 1. Ingen frånvaro till följd av fysiskt eller psykiskt bristfällig arbetsmiljö.
 2. Slutbesiktningen av projektet ska vara godkänd 2024-05-30.
 3. Projektets prestation inom samverkan motsvarar best practice inom branschen.
 4. I samverkan genomföra ett hållbart (ekologiskt, socialt och miljömässigt) anläggningsprojekt.
 5. Effektiva och välgrundade processer och rutiner i projektets alla led.

Tillsammans med FN:s globala hållbarhetsmål arbetar projektet mot tre olika aspekter av hållbarhet. Dessa brukar delas in i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.  

Projektet ska verka för en inkluderande och säker arbetsplats där alla kommer hem oskadda efter arbetet, samt bidra till bra villkor i samtliga leverantörsled fritt från korruption, svartarbete och diskriminering.

Projektet ska medverka till att driva omställningen mot en fossilfri anläggningsbransch, minimera mängden avfall och hushålla med naturens resurser, samt bidra till den biologiska mångfalden och verka för en giftfri miljö.

Projektet ska genomföras så kostnadseffektivt som möjligt och alltid med ekonomsik hållbarhet i åtanke. Den ekonomiska hållbarheten återspeglas i alla beslut och framdrifter i projektet.

Biologisk mångfald

Med en cirkulär ekonomi behöver ekonomisk tillväxt inte ske på bekostnad av jordens resurser. Istället bildas ett ekosystemdär resurser flödar och bildar ett kretslopp, material cirkulerar i ett system där ingenting slängs. Vi arbetar med cirkulär ekonomi genom att bland annat göra detta:

 • Återanvänding av material.
 • Återanvändning av perronger och järnvägsmateriel.
 • Hållbar masshantering.
 • Minimera mängden avfall och hushålla med naturens resurser.

För att nå våra hållabrhetsmål arbetar bland annat projektet fokuserat och aktivt med att värna om biologisk mångfald. Nedan följer tre olika exempel på vad vi praktiskt har gjort.

Kattarps fjärilsbackar 

Söder om Kattarp finns en 45 000 m2 stor yta omgärdad av järnvägsspår. Genom att återanvända 100 000 m3 schaktmassor har projektet skapat ett kuperat landskap anpassat för biologisk mångfald. På platsen planteras växter, som är noggrant utvalda för att locka till sig fjärilar och insekter. Död ved och stenrösen skapar faunadepåer där svampar, lavar och groddjur ska trivas. Kattarps fjärilsbackar blir med andra ord en riktig biologisk hot spot!

Noga utvalda växter, stenrösen, död ved och vatten skapar en biologisk hot spot i Kattarp.

Grodhotellet vid Ödåkra sjö

Under stora järnvägsprojekt skapas ofta mycket restmaterial, så som stenar och jordmassor. Vid Ödåkra sjö har vi valt att använda stenar från ett röse som det nya spåret gör intrång på till att gynna groddjur och ormar som är viktiga för den biologiska mångfalden. Tillsammans med Helsingborgs stad har vi byggt en övervintringsplats för djuren med de överblivna stenarna. Grodorna har på så vis fått ett alldeles eget hotell!

Död ved och stenar vid Ödåkra sjö har blivit ett alldeles eget hotell för grodorna.

Fladdermössens väg över dubbelspåret

Söder om Ödåkra upptäcktes tidigt i projektet ett aktivt stråk av jagande fladdermöss. De jagande fladdermössen flyger längs skogskanten och jagar mellan en träddunge och över spårområdet. När järnvägen nu byggs ut till dubbelspår blir jaktstråket för fladdermössen längre och de riskerar att krocka in i snabbt förbipasserande tåg. Trafikverket hjälper nu de fridlysta fladdermössen över spåret genom att bygga skärmar som fladdermössens ekolod ska kunna studsa mot.

Skärmarna kommer att kläs med klätterväxter och hjälpa fladdermössen över dubbelspåret.

Hur får vi alla att förstå vad vi gör?

 Under stökiga byggperioder där vi bullrar och stör är det viktigt att få människor att förstå varför vi måste stoppa tågtrafiken, begränsa framkompligheten på vägarna eller väsnas. Att ha en bra dialog och ett transparent informationsflöde mot dem vi finns till för är därför en cetral byggsten i vårt arbete.

En öppen dialog där närboende och andra intressenter kan förbereda sig och planera i god tid är viktigt för att vi ska kunna genomföra projektet på ett bra sätt. Känner de till varför och när något ska hända kan de förbereda sig på bästa sätt. Via utskick i brevlådor, projektets hemsida, sociala medier, media och andra samhällsaktörer når vi ut till vår målgrupp. Där kan vi berätta om framdriften i projektet och om händelser som kan komma att störa de som bor i närheten av där vi bygger.

I maj 2022 fick vi möjligheten att träffa några av de som var nyfikna på projektet under Ängelholms familjefest. Cirka 1500 nyfikna besökare kom för att titta in i Trafikverkets evenemangståg, ställa frågor och fika.

Många kom för att träffa oss i Ängelholm under familjefesten 2022. 

Vi arbetar säkert eller inte alls

Arbetsmiljlön i projektet är högt prioriterad och vårt mål är att ingen ska skada sig i sitt arbete. Vi utvecklar hela tiden säkerhetskulturen inom projektet för att skapa en säker arbetsmiljö. Projektet har en arbetsmiljögrupp med representanter från Trafikverket och projektets entreprenör Skanska som varje månad träffas för att diskutera arbetsmiljörisker, uppföljning av skyddsronder och rapportering av tillbuds- och olyckshantering. För att fånga upp brister och förbättringsförslag i projektet registreras olyckor och arbetsmiljörapporter. Där kan vi följa och säkerställa att allt registreras och hanteras på rätt sätt. 

Det bästa med mitt jobb är att känna att jag bidrar till bättre lösningar i den dagliga produktionen, att det faktiskt går att göra skillnad på riktigt, berättar Stefan Freij, Hälso- och säkerhetsledare, Skanska.

Det är vi som arbetar i projektet

Det är fler män än kvinnor som arbetar i vårt projekt. Det är även fler män är kvinnor som har ledande positioner i projeket. En bredare mångfald leder till bättre beslut som i sin tur leder till ett bättre Trafikverket. Vi hoppas att vårt hållbarhetsarbete kan inspirera dig som är nyfiken på vår bransch. 

Elin är delprojektledare för miljö i projektet

Hej Elin! Vad arbetar du med i projektet?

Mitt uppdrag är att samordna arbetet så att produktionen följer alla miljökrav enligt Sveriges miljölagstiftning. Jag kommunicerar löpande med tillsynsmyndigheterna i olika frågor och tillsammans med sakkunniga i projektet försöker jag ständigt leta efter nya, innovativa miljöförbättrande åtgärder.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att jag hela tiden får lära mig nya saker och såklart även mina fantastiska kollegor, det ger mig arbetsglädje. Ibland glömmer man lätt bort vad som görs i det dagliga, men när jag tittar tillbaka på året som gått så ser jag att det har gjorts en hel del inom området och det är jätteroligt.

Är det något speciellt som utmärker vad projektet gjort under 2022?

Under 2022 har vi lagt mycket tid på bullerutredningar. Vi har också genom en bra dialog och samarbete inom projektet hittat bra lösningar för träd som vi har tvingats avverka för att få plats med de nya spåren. De avverkade träden har blivit nya faunadepåer i skog och mark runt om i Helsingborg. Några har till och med placerats på skolgårdar i Helsingborg. 

Och något extra spännande som hänt?

En spännande lösning som vi har arbetat med är fladdermusskärmar som just nu håller på att byggas söder om Ödåkra. De byggs för att undvika att fladdermössen krockar med förbipasserade tåg. Det är jättehäftigt och faktiskt den första som byggs i Trafikverkets regi!

 • Trafikverket är en stor statlig myndighet med många olika spännande projekt, roller och yrken. Kanske är du vår nästa kollega? 

Videon berättar om Trafikverkets verksamhet.

Hållbarhetsrapporten i sin helhet

Projektets hållbarhetsrapport ligger till grund för det som presenteras på denna sida. Om du vill fördjupa dig i vårt hållbarhetsarbete kan du läsa mycket mer i den fullständiga rapporten.