Logga in
Logga in

Ödåkra

Ödåkra förändras när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station

Bullerskyddsskärmarna i Ödåkra börjar byggas under augusti 

Onsdag 16 augusti påbörjas bygget av bullerskyddsskärmarna längs den östra sidan av spåren i Ödåkra. Vi börjar med att schakta och slå fundament i marken. Arbetet kommer att utföras mellan 07-19 alla dagar men under helgerna arbetar vi lite färre timmar. 

Nu kan du resa från Ödåkras nya station

Bygget av Ödåkras nya station har pågått för fullt under tågstoppet 13 mars-10 april. I Ödåkra stoppades tågtrafiken i ytterligare sju veckor. Efter ett intensivt arbete kan du nu resa från den nya Västra perrongen i Ödåkra. Läs mer om det arbete vi har gjort i Ödåkra under vårens tågstopp. 

Dubbla järnvägsspår genom Ödåkra

Mellan Kattarp och Ödåkra placeras ett nytt spår öster om det befintliga spåret. Valet av sida för det nya spåret grundar sig i att minimera intrång i Ödåkra där fastighetsgränserna ligger nära den befintliga järnvägen. Mellan Ödåkra och Maria station placeras nytt spår på östra sidan om det nuvarande.

Lokaliseringen av det nya spåret resulterar i intrång i Väla skog naturreservat. Den största anledningen till att förlägga spåret på vald sida är att placering på motsatt sida innebär mer omfattande negativa konsekvenser för både kraftledningsstolpar och spårens lägen och lutningar.

Stationen får ett lyft och förlängs norrut 

Från Ödåkra tar det tio minuter med tåg till Helsingborg, och i närheten finns större vägar som E6/E20 och E4. Många i Ödåkra pendlar till sina jobb och skolor i Helsingborg, Ängelholm och Malmö. Ödåkra station tillgänglighetsanpassas och förlängs norrut för att kunna ta emot längre tåg vilket gör att stationen kommer närmare det lokala centrumet där det bland annat finns handel och bibliotek. Den största skillnaden blir att en centrumkoppling (passage) byggs under spåren och nya entréer till stationen öppnas. Trafikverket kommer även att utveckla torget och parken på uppdrag av Helsingborgs stad. Torget blir lite grönare och parken utvecklas med skatepool och nya boulebanor så att det blir en träffpunkt för alla i centrum.

Läs mer om Helsingborgs stads arbete i Ödåkra: Vi bygger en ny stationsmiljö.

Fem nya broar och nya sträckningar av vägar gör plats åt dubbelspåret

På sträckan stängs fem korsningar i plan med järnvägen: Flöjavägen, Vagnmakarevägen, Björkavägen, Fabriksgatan och Häggatan. Flöjavägen och Vagnmakarevägen ersätts med vägpassager under järnvägen. Björkavägens plankorsning ersätts med en ny planskild korsning, centrumkopplingen, under järnvägen cirka 200 meter längre norr ut. Fordonstrafik på Fabriksgatan kommer att hänvisas till att korsa järnvägen via den nya centrumkopplingen. Häggatan får en ny planskild korsning under järnvägen cirka 250 meter längre söderut, Ängavångsgatan. Till Ängavångsgatan ansluts en trappa från Cedergatan/Häggatan. Anslutande vägar till de nya planskilda korsningarna anpassas.

En ny gång- och cykelväg byggs under järnvägen strax söder om stationen, i höjd med Tujagatan.

Tre parallellvägar till järnvägen förskjuts i sidled till följd av den nya järnvägen: Fleningetorpsvägen, Viadalsvägen, och vägen mellan Ödåkra och Väla skog.

Tidplan

Här ser du vår preliminära tidplan för bygget av vägar och järnväg i Ödåkra

1 Rivning av gång- och cykelpassage Ödåkra Hösten 2020

2 Förflyttning av Fleningetorpsvägen Våren 2021–hösten 2021

3 Ny järnvägsbro/vägpassage Flöjavägen Våren 2021–hösten 2021

4 Delvis rivning av Ginstgatan Hösten 2021

5 Ny sträckning av Horsarydsvägen Sommaren 2021

6 Stängning av plankorsning Fabriksgatan Maj 2021

7 Stängning av plankorsning Häggatan Hösten 2021

8 Ny järnvägsbro/gång- och cykelpassage Ängavångsgatan Våren 2021–hösten 2021

9 Förflyttning av serviceväg söder om Ödåkra Våren 2021–hösten 2021

10 Nytt räcke och förflyttning av Bokgatan parallellt med järnvägen Vintern 2021

11 Ny järnvägsbro/passage Centrumkopplingen Ödåkra Sommaren 2021–hösten 2022

12 Stängning av plankorsning Björkavägen Sommaren –hösten 2022

13 Förändring av Södra Rälsgatan Sommaren 2021–våren 2022

14 Förskjutning av Viadalsvägen Hösten 2021–våren 2022

15 Ny järnvägsbro/gång- och cykelpassage Södra Rälsgatan Juli 2021–april 2022

16 Anpassning av Smidesgatan Sommaren 2022

17 Förlängning av gångtunnel Björkavägen Hösten 2022–våren 2023

18 Ny järnvägsbro/vägpassage Vagnmakarevägen November 2022–april 2023

19 Förlängning och förskjutning av plattformar Sommaren 2022–hösten 2023

Planerade vägavstängningar

Björkavägen är permanent stängd för bil-, gång- och cykeltrafik.

Pendlarparkering Vintapparegatan stängdes permanent 13/3.

Kontakt

Skriv till oss