Logga in
Logga in

Frågor och svar om Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnaden

Här kan du läsa svaren på de vanligast frågorna till projektet.

Generella frågor om projektet

Projekt omfattar

 • 24 km dubbelspår mellan Ängelholms station och strax söder om Maria station i norra Helsingborg.
 • Ombyggnation på stationerna i Ängelholm, Ödåkra, Kattarp och Maria. Ombyggnad kommer att göras på Ängelholms station där en ny gångbro ska förbinda plattformarna. Stationerna Kattarp, Ödåkra och Maria kommer att genomgå ombyggnader av spår och plattformar.
 • 7 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet. Inom järnvägssträckan finns det totalt 20 korsande vägar och gång- och cykelvägar som påverkas av järnvägen.
 • 19 järnvägsbroar (två av dessa över vattendrag), 2 vägbroar och 1 plattformsförbindelse (gångbro) byggs.
 • Nya växlar, kontaktledningar, stolpar och nytt signalsystem installeras längs sträckan.
 • Rätning av kurvor på tre platser, Rögle, Kattarp och Gyhult. Vid kurvrätningar byggs nytt dubbelspår istället för enkelspår.
 • Spårgeometrin dimensioneras för största tillåtna hastighet 250 km/h. Dock finns flera sträckor där högsta hastigheten blir 200 km/h.
 • Bullerskyddsåtgärder bestående av bullervall och bullerskärm blir cirka 11 kilometer längs sträckan.

Västkustbanan som sträcker sig mellan Göteborg och Malmö/Lund och utgör en viktig förbindelse för person- och godstrafik i sydvästra Sverige. Banan är viktig både för regional pendeltrafik och för längre resor mellan öresundsregionen och Göteborg/Norge. I dagsläget är större delen av Västkustbanan utbyggd till dubbelspår, kvarstående utbyggnader är sträckan genom Varberg i Hallands län samt Ängelholms station-Maria station och Maria station-Helsingborg C Skånes län.

Kapacitetsutnyttjandet på det befintliga enkelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg C är idag högt vilket innebär att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med de önskemål som finns. När kapaciteten är ansträngd är risken för störningar stor och förseningar som uppstår kan sprida sig snabbt i stora delar av järnvägsnätet.

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholms station och Maria station i norra Helsingborg kommer öka kapaciteten för tågtrafiken och minskar risken för förseningar. Dessutom ökar utbyggnaden tillgängligheten i regionen med modernare stationer i Kattarp, Ödåkra och Maria.

 • Bygget startade sensommaren/hösten 2020. 
 • Ombyggnationen i Kattarp planeras vara slutfört våren 2022.
 • Järnvägens dubbelspår planeras vara helt klart i december 2023.
 • Hela ombyggnationen utanför järnvägen planeras vara slutfört sommaren 2024.

Projektet beräknas kosta 2,4 miljarder enligt prisnivå 2016-01. Faktorer som kan påverka kostnaden är marknadsläget, osäkerheter under genomförandet samt beslut och tillstånd från myndigheter.

Sträckan är en del av Västkustbanan som har stor betydelse nationellt sett. Det är därför av nationellt intresse att bygga bort den flaskhals som enkelspåret utgör och därför finansieras projektet av statliga medel. Helsingborgs stad och Region Skåne bidrar även med viss medfinansiering.

Trafikverket är huvudman för bygget av dubbelspåret. Vid planeringen och bygget ansvarar vi på Trafikverket för själva järnvägsanläggningen, till exempel plattformar och stationsuppgångar, och de ytor som vi tillfälligt kommer att behöva använda under byggtiden. Vi har ett nära samarbete med Helsingborgs stad och Ängelholms kommun, som ansvarar för det övergripande genomförandet av områden utanför järnvägen samt detaljplaner.

Trafikverket kommer inte att bygga ut sträckan mellan Maria station och Helsingborg C inom ramen för det här projektet. 

Dubbelspåret utformas så att det i ett senare skede ska kunna utgöra en del av en tunnellösning eller utbyggnad i befintlig sträckning vidare söderut till Knutpunkten (Helsingborg C).

Trafikverket förbereder för närvarande en planprocess och genomförande av den sista dubbelspårsetappen på Västkustbanan, mellan Maria station och Helsingborg C. Trafikverket har tidigare översiktligt utrett möjliga lösningar för att bygga ut sträckan till dubbelspår, både i markförlagt läge och i tunnel. Under den kommande planprocessen kommer flera alternativa lokaliseringar att utredas och allmänhet och organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter. Projektet finns upptaget i regeringens nationella transportinfrastrukturplan 2018-2029 och byggstart planeras i slutet av planperioden.

Om det nya dubbelspåret

Nej. Godstrafik kommer i huvudsak att gå på Godsstråket genom Skåne, d.v.s. Hallandsås-Ängelholm-Åstorp. Endast vid tillfälliga omledningar kommer godstrafik att trafikera Västkustbanan, sträckan Ängelholm-Kattarp.

Spåren anpassas för största tillåtna hastighet 250 km/tim. Dock finns flera sträckor där högsta hastigheten blir 200 km/tim. Öresundstågen kan köra i 180 km/tim och Pågatågen kan köra i 160 km/tim.

Ja, persontågstrafiken beräknas öka succesivt från cirka 106 persontåg per dygn år 2015 till cirka 144 persontåg per dygn år 2040.

En utbyggnad till dubbelspår förbättrar möjligheten till ökad trafik under högtrafiktimmarna. Totalt bedöms utbyggnaden leda till att fler tåg kan trafikera sträckan på lång sikt, speciellt Öresundståg och fjärrtåg

Tågavgångarna från Ängelholm station och Helsingborg C planerar att bli fler. Antalet Öresundståg och Pågatåg på sträckan Helsingborg C till Ängelholm C planeras att öka från 92 tåg per dygn  120 tåg per dygn år 2040. Tågavgångarna med Pågatåg från Kattarp station, Ödåkra station och Maria station planeras i dagsläget inte att öka.

Att en kurva på ett järnvägsspår rätas innebär att spåret får en rakare linjedragning och därmed kan snabba tåg hålla högre hastigheter genom kurvan. Att man vill hålla högre hastigheter beror på att det kortar ner restiderna och för Västkustbanan finns ett mål på cirka två timmars restid mellan Göteborg och Malmö.

En planskild korsning är en korsning där vägar och järnvägar korsar varandra i skilda plan, det vill säga att vägen eller järnvägen går på en bro. Planskilda korsningar är säkrare än plankorsningar och nya järnvägssträckor byggs utan plankorsningar.

Inom järnvägssträckan mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg finns det totalt 20 korsande vägar och gång- och cykelvägar som påverkas av järnvägen. Av dessa 20 korsningar är sju stycken plankorsningar. Samtliga plankorsningar kommer att stängas och alla nya plankorsningar blir planskilda.

Vart de nya planskilda korsningarna byggs kan du se i illustrationskartorna i järnvägsplanen pärm 7-9 i granskningshandlingarna (bland våra Dokument) eller i vår webbkarta. Du hittar webbkartan via vår projektsida 

Om stationerna

Förbättring av stationer ökar tillgängligheten för tågresenärer. 

På sträckan finns det fyra stationer - Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria, vars utformning mer eller mindre förändras i och med utbyggnaden. Stationerna anpassas även till den resandeökning som förväntas ske i framtiden. Efter ombyggnad av stationerna kommer stationsmiljöerna att vara säkrare och enklare att använda. Ombyggnaden gynnar även gång och cykel som anslutningsresa till kollektivtrafikresor. Tillgängligheten i regionen kommer att ökas med modernare stationer i Kattarp, Ödåkra och Maria. Även Ängelholms station kommer byggas om och bland annat få en ny gångbro som förbinder plattformarna med varandra.

Någon station i Vegeholm ingår inte i dubbelspårsprojektet. Vi tar dock hänsyn till en eventuell framtida station så långt det är möjligt när vi projekterar den nya anläggningen.

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av järnvägsanläggningen, inklusive plattformar och väderskydd, samt trappor och hissar som fungerar som plattformsförbindelser. Helsingborgs stad och Ängelholms kommun ansvarar för det övriga stationsområdena samt drift och underhåll av gång-, cykel- och bilvägar.

Ängelholms station kommer att byggas om, där en ny gångbro förbinder plattformarna. På stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria kommer spår och plattformar att byggas om. Vill du se hur det kommer att se ut kolla på illustrationskartorna i järnvägsplanen pärm 7-9  eller i vår webbkarta.

Järnvägsplanen i dokumentarkivet

Webbkartan för Ängelholm-Maria

Om störningar och trafikpåverkan

En av de viktigaste åtgärderna under byggskedet är att informera trafikanter om de förväntade störningarna; när de äger rum, vilken omfattning de förväntas ha och vilka alternativ det finns för att ta sig förbi byggområdet. Vi arbetar med detta tillsammans med Helsingborgs stad och Ängelholms kommun, Skånetrafiken och andra tågoperatörer.

Vårt mål är att störa gång- och cykeltrafik, kollektiv- och biltrafik så lite som möjligt. Biltrafiken kommer vi att leda om där det behövs. Busstrafiken kommer att upprätthållas på sträckan under byggtiden, men viss påverkan kan komma att ske, till exempel vid inkopplingar av nya spår.

Större arbeten utförs  tre somrar i följd 2021-2023, då Ängelholm-Helsingborg behöver stängas av från all tågtrafik för att utbyggnaden ska kunna genomföras. Tågtrafiken kommer under denna period ersättas av bussar som Skånetrafiken och andra resebolag ansvarar för. 

Det nya dubbelspåret mellan Ängelholm-Helsingborg kommer påverka en del befintliga vägar. Några korsande vägar kommer att stängas och vissa omlokaliseringar av vägar och dess korsning med järnvägen kommer att behöva göras. Alla korsningar kommer att bli planskilda.

Trafikverket arbetar för att vägar ska upprätthålla sin funktion även efter ombyggnaden och att de vägar som påverkas av ombyggnaden ska bibehålla sin standard.

Vårt mål är att i minsta möjliga mån störa vardagen för dig som går, cyklar, åker kollektivt, kör eller bor alternativt har verksamhet i närheten av våra arbetsplatser. Men trots detta behöver vi vid flera tillfällen stänga av tågtrafiken och leda om 
vägtrafiken vilket också kan påverka busslinjer. Detta för att kunna genomföra utbyggnaden så smidigt, snabbt och säkert som möjligt.

Tågtrafiken mellan Ängelholm och Helsingborg stängs av under olika perioder. Inställda tåg ersätts då av bussar som Skånetrafiken och andra resebolag ansvarar för. Tidtabeller och information om tåg- och busstrafiken under tågstoppen hittar du hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen. Tänk på att bussarna tar längre tid än tågen så var ute i god tid. 

Du som bor nära projektet och som riskerar att bli påverkad under perioder kommer 
att få information. Du som bor eller har verksamhet i närheten av våra arbeten kan uppleva att det är bullrigt och stökigt emellanåt, men vi strävar efter att ha så liten påverkan som möjligt på ditt vardagsliv. Våra entreprenörer kommer att hålla sig inom utpekade riktvärden för bullernivåer.

Byggarbetena kommer huvudsakligen att utföras under dagtid. Vid vissa arbetsmoment kommer det dock att vara nödvändigt med nattarbeten. Det sker exempelvis då tågtrafiken är avstängd och entreprenören måste utnyttja tiden effektivt för arbete på spåren. Nattarbeten kommer också att ske vid brolanseringar, då nya broar sätts på plats. Det arbetet måste utföras snabbt och sammanhållet för att minska störningarna på trafiken. Under byggskedet kommer information att ges inför varje moment som kräver nattarbeten.

Projektet kommer att bedrivas som en totalentreprenad vilket innebär att det är entreprenören som planerar genomförandet. Projektet sträcker sig cirka 24 kilometer vilket innebär att vi inte kommer att kunna bygga på hela sträckan samtidigt. Information om byggtider kommer att finnas tillgänglig före varje byggmoment. Byggnationen kommer huvudsakligen att bedrivas under dagtid.

Vi ställer höga krav i projekteringen på att verksamheter inte ska påverkas negativt när vi bygger ut till dubbelspår. Vi utreder hur verksamheter kommer att påverkas vid bygget genom de kontakter vi har med fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Vi arbetar också med att förebygga och begränsa skador på fastigheter. Om fysisk skada skulle uppkomma på fastigheter i samband med utbyggnaden av dubbelspåret har de berörda i de flesta fall rätt till kompensation av Trafikverket. Detta kan även gälla om en verksamhet drabbas av ekonomisk skada på grund av bygget.

Vi behöver stänga av tågtrafiken mellan Helsingborg och Ängelholm vid flera tillfällen för att utbyggnaden ska kunna genomföras. Tågtrafiken kommer under denna period ersättas av bussar som Skånetrafiken och andra tågoperatörer ansvarar för.

Tidtabeller och information om ersättningstrafiken under tågstoppen hittas hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen. Tänk på att bussarna tar längre tid än tågen så var ute i god tid.

Stora tågstopp under byggtiden

2020

 • 9-22 november 2020 (obs! den här avstängningen sträcker sig mellan Ängelholm-Helsingborg-Ramlösa på grund av kontaktledningsbyte Helsingborg-Ramlösa)

2021

 • 21-25 janauri 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)
 • 19-22 augusti 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)
 • 6 september-14 november 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)

2022

 • 4-24 april 2022 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)
 • 13 juni-5 augusti 2022 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)

2023

 • 6 mars-2 april 2023 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)
 • 25 september-3 december 2023 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)

Ja, dessvärre är det oundvikligt. Ersättningsbussar på väg har längre restid än lokaltågen på järnväg för samma sträcka. Det är därför klokt att planera exempelvis arbetspendling utifrån att resorna kommer att ta längre tid. Omledning av regiontåg och snabbtåg via andra banor innebär längre sträckor (omvägar) och därmed också längre restider.

Slutligen kommer det under alla år av arbeten för dubbelspåret att behövas nedsatt hastighet på delsträckor som gränsar till arbetsområden. Den nedsatta hastigheten leder till ett generellt tidstillägg på mellan tre och fem minuter längre restid på sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg. Detta är alltså en generellt längre restid som gäller när tågtrafiken är igång.

Tidtabeller och information om tåg- och busstrafiken under tågstoppen hittas hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen. Informationen blir vanligtvis tillgänglig i deras kanaler en månad innan det aktuella tågstoppet. 

De som kan och vill har möjlighet att planera för sitt resande, flytta sin resa, resa på annat sätt eller att samåka. Självklart är det många som inte har den möjligheten, för dem kommer vi att tillsammans med resebolagen arbeta för att göra tågstoppet så tryggt och smidigt som möjligt med bland annat ersättningsbussar på sträckan. Men det kommer att bli en besvärligt och jobbig period för många, det är vi medvetna om.

Det hade inneburit ett totalstopp i järnvägstrafiken mellan Malmö och Göteborg, en av Sveriges mest trafikerade sträcka, under 3-4 år. På det sättet som de nya spåren nu byggs kan trafiken på banan upprätthållas med i stort sett samma kapacitet, och trafiken påverkas endast vid några tillfällen under åren vi bygger ut.

Det går inte att endast arbeta på nätterna med omfattande arbeten som förbättringarna innebär. Det krävs flera dygns oavbrutet arbete för att genomföra arbetena på ett säkert sätt och så snabbt som möjligt. Arbetena behöver därutöver genomförs dagtid för att kunna plocka ned och bygga upp anläggningen igen efter att arbetena har genomförts på järnvägen.

Trafikverket har tagit fram kapacitetsplaner för ombyggnadsarbetet. De aktuella omledningsbanorna enligt kapacitetsplanerna är:

 • Godsstråket genom Skåne
 • Markarydsbanan
 • Södra stambanan, delen Lund-Hässleholm

Godsstråket genom Skåne prioriteras för godstrafik, men trafiken kommer att utökas med omkring ett persontåg i timmen i vardera riktningen under de perioder som stråket används för omledning. Regionaltåg (Öresundståg) omleds över sträckan Lund-Kävlinge-Teckomatorp-Åstorp-Ängelholm. Snabbtåg (SJ) omleds över Markarydsbanan och Södra stambanan. Däremot kommer det inte att vara möjligt att köra lokaltåg (Pågatåg) på sträckan Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg. Här sker ersättningstrafik med bussar.

Vid en planerad störning kan Skånetrafiken och andra resebolag i god tid planera för ett stopp i tågtrafiken och beställa och sätta in ersättningsbussar, samt informera resenärer i god tid innan.

En akut störning sker utan förvarning. Ofta är det oklart till en början hur omfattande störningen är och hur lång tid det kan ta att rätta till felet. Trafikverket informerar resebolagen kontinuerligt om läget och utifrån denna information kan Skånetrafiken fatta beslut om att sätta in ersättningsbussar. Detta sker så fort som möjligt men det tar ändå oftast några timmar innan ersättningstrafiken är igång.

Om buller och bullerskydd

Vissa byggmetoder orsakar buller, till exempel borrning, sprängning, spontning och pålning. Vi väljer byggmetoder som orsakar så lite buller som möjligt, och begränsar tiden för bullrande arbeten. Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt på vardagslivet längs sträckan och de som kan beröras blir informerade i god tid.

Antalet tåg kommer att öka från dagens 106 tåg per dygn, till cirka 150 tåg per dygn år 2040, enligt Trafikverkets prognos. Ökningen kommer att ske succesivt. Detta innebär att  bullernivåerna kommer att öka. Därför kommer bulleråtgärder att genomföras för att uppnå Trafikverkets riktvärden.

Bulleråtgärder som blir aktuella kan vara bullervallar, bullerplank, fasadåtgärder och/eller åtgärder vid uteplats. Bullerberäkningarna har redovisats i  miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i järnvägsplanen.

Fastighetsnära åtgärder bekostar Trafikverket till de fastigheter som behöver bullerskyddsåtgärder för att få ett fullgott bullerskydd enligt de riktvärden som Trafikverket följer. Fastighetsnära åtgärder är exempelvis bullerdämpande fönster, förbättring av befintliga fönsters ljudreduktion, installering av tilläggsruta, utbyte till ljudisolerande friskluftsventiler samt lokalt bullerskydd vid uteplatsen. Vid mycket höga ljudnivåer inomhus kan även andra åtgärder som tilläggsisolering av väggar bli aktuella.

Målet är att ordna så att fastigheter som har uteplatser med en ljudnivå över riktvärdet får ett alternativ till en skyddad uteplats. För att skydda uteplatser från buller finns flera lösningar. Antingen flyttar vi uteplatsen till en mer skyddad plats eller så sätter vi upp en lokal skärm i direkt anslutning till uteplatsen.

Bullerskydd i form av vallar och skärmar  byggs längs spåret för att skydda närliggande fastigheter mot buller. I gestaltningsprogrammet (pärm 4, flik 4) finns exempel på utformning av bullerskydd. Mer exakt utformning av bullerskärmar tas fram i det fortsatta arbetet i projektet, i samarbete med kommunerna. På plankartorna i pärm 1-3 finns det angivet hur höga skärmarna skall vara och var de skall vara placerade.

Dokumentarkiv med gestaltningsprogram och plankartor

Eftersom bullerskyddet gäller för framtida bullernivåer har vi huvudsakligen använt oss av beräkningar. Det är i dag väldigt ovanligt att man mäter buller på plats, utan man gör istället uträkningar för att få fram den adekvata bullernivån.

Utöver att bullerskyddet gäller för framtida bullernivåer är anledningen till att beräkningar är en lämpligare metod än mätningar att ljudnivåerna ska vara representativa för ett årsmedeldygn. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå avser ett sådant medelvärde för hela dygnet och eftersom trafiken varierar över dygnet och även från dygn till dygn krävs mätningar under en lång tid för att få fram ett dygnsmedelvärde. Om man ska mäta bullernivåerna krävs även speciella väderförutsättningar då detta spelar stor roll för hur ljudet färdas.


När vi beräknar trafikbuller använder vi beräkningsmodeller som tar hänsyn till trafikmängder, trafikslag, hastighet, terrängförhållanden och bebyggelse. Beräkningsmodellen innehåller underlag från uppmätningar av bullernivåer från de olika tågtyper som finns och den framtida tågtrafik som planeras.

Du kan se vilka bullerskyddsåtgärder som är planerade för din fastighet i granskningshandlingarna/järnvägsplanen. I plankartan ser du eventuella spårnära åtgärder och i bilaga till plankartan (pärm 3, flik 1) ser du eventuella för fastighetsnära åtgärder.

Dokumentarkiv med plankartor

I enlighet med Järnvägsplanen har Trafikverket skyldighet att genomföra de bulleråtgärder som är gemensamma för orten, exempelvis bullerplank och bullervallar. Trafikverket har också en skyldighet gentemot fastighetsägaren att erbjuda de fastighetsnära bulleråtgärder som har beskrivits i järnvägsplanen, sedan är det upp till fastighetsägaren att tacka ja eller nej. Vår målsättning är att samtliga som tackat ja till fastighetsnära bulleråtgärder (fasadåtgärd eller skydd vid uteplats) ska fått detta utfört innan dubbelspåret färdigställs, dvs innan mars 2024.

Redan idag har flera fastighetsägare fått fasadåtgärder och lokala bullerskydd för uteplatser genomförda. Under 2022 kommer ännu fler påbörjas.

Ni fastighetsägare som vet med är att ni saknar åtgärder för fasad och väntar på färdigställande kommer att bli kontaktade under vintern 2022 av en ny entreprenör som ersätter den förra.

Ni fastighetsägare som vet med er att ni saknar avtalade  åtgärder vid uteplats kommer få detta färdigställt under första halvåret 2022.

Trafikverket är skyldigt att sänka ljudnivån till riktvärdet. Resultatet av den detaljerade inventeringen visar vilka delar av er fastighet som behöver bytas ut mot bullerdämpande enheter för att sänka ljudnivån inomhus till 45 decibel.

De fastigheter som är berättigade fönsterbyte ersätts med fönster så likt det befintliga som möjligt avseende kulör, spröjsning och fönsterindelning. Entreprenören visar typfönster vid uppmätningstillfället.

Rum för stadigvarande vistelse är ex. sovrum, vardagsrum och kök. Hall med avgränsade rum och badrum är exempel på kommunikationsutrymmen som inte klassas som rum för stadigvarande vistelse.

Det är möjligt om du som fastighetsägare tecknar ett eget avtal med entreprenören. Du har bland annat möjlighet att föra denna dialog med entreprenören vid uppmätningen.

En beräkning av ljudnivån ger ett mer rättvisande underlag för denna typ av åtgärder. Mätning som görs utan rätt förhållanden och/eller utan rätt utrustning exempelvis med applikation för mobiltelefon ger inte ett tillförlitligt resultat.

Nej, Trafikverket försämrar inte boendemiljön eller byggnadens funktion i samband med att bulleråtgärder vidtas.

Kontakta oss via formuläret för frågor och klagomål angående fastighetsnära bulleråtgärder.

Formulär om skada, fel och störning

Om mark- och fastighetsfrågor

På plankartorna i pärm 1-3 i järnvägsplanen anges vilken mark som kommer att tas i anspråk under byggtiden. Tillfälliga vägar under byggtiden hittas i pärm 3, flik 1 i bilagor till plankartor.

Dokumentarkiv med järnvägsplan

Projektet kommer att bedrivas som en totalentreprenad vilket innebär att det är entreprenören som planerar genomförandet. Projektet sträcker sig cirka 24 kilometer vilket innebär att vi inte kommer att kunna bygga på hela sträckan samtidigt. Information om byggtider kommer att finnas tillgänglig före byggstart. Byggnationen kommer huvudsakligen att bedrivas under dagtid.

Vi har påbörjat arbetet och kommer ta kontakt med berörda. Vi hinner tyvärr inte komma i kontakt med alla innan byggstart. I normalfallet kommer vi överens med berörda fastighetsägare och rättighetshavare gällande ersättningen, skriver ett avtal och betalar ut ersättningen som ett engångsbelopp snarast möjligast därefter.

Ja, genom att järnvägsplanen vunnit laga kraft samt Lantmäteriets beslut om förtida tillträde har Trafikverket rätt att ta marken i anspråk.

Trafikverket kommer att meddela berörda fastighetsägare innan marken behöver tas i anspråk för att vi ska kunna bygga. 

Ett servitut innebär att vi får rätt att använda annans mark, till exempel för att kunna underhålla en bullerskärm. Ersättningsfrågor löses i varje enskilt fall med ansvarig markförhandlare.

Tillfällig nyttjanderätt behövs på mark som ska användas för tillfälliga transportvägar, arbetsbodar, kontor, upplag, maskiner, byggnadsmaterial med mera under byggtiden. Vilken mark som vi behöver för tillfällig nyttjanderätt ser du i järnvägsplanens plankartor, där anges även under vilken tidsperiod som nyttjanderätten gäller.

Vi betalar ersättning till fastighetsägare för den tillfälliga nyttjanderätten och när tidsperioden löper ut återställer vi marken.

Dokumentarkiv med järnvägsplan

Genom de kontakter vi har med fastighetsägare och verksamhetsutövare försöker vi utreda hur vårt byggarbete bedöms påverka. Sedan hittar vi lösningar för att förebygga att skador uppstår, eller för att begränsa dessa. Det är oerhört viktigt att kunna nå sin fastighet/verksamhet under hela byggtiden, därför är detta ett högt ställt krav vid vår projektering. Om vi inte hittar någon möjlig lösning kan ersättning i någon form bli aktuell. 

På plankartorna i järnvägsplanen pärm 1 till 3 är det angivet vilken mark som kommer tas i anspråk under byggtiden. Tillfälliga vägar underbyggtiden hittas i pärm 3, flik 1 i bilagor till plankartor.

Dokumentarkiv med järnvägsplan