Logga in
Logga in

Kattarp och stationsområdet

Kattarp förändras när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station

Stationsområdet får ett lyft

Kattarp har under drygt 100 år förvandlats från en by till ett samhälle och pendlarort. Spårutbyggnaden bidrar till att samhället kan växa. Järnvägen flyttas västerut i Kattarp och spårdragningen rätas ut för att det ska vara möjligt att köra tåg i 250 km/tim, vilket påverkar industriområdet på den östra sidan som försvinner. Det nya utrymmet gör det sedan möjligt att öppna upp för ett torg där det bland annat blir cykelparkering. På andra sidan blir det pendlarparkering för bilar.

Stationen anpassas till det nya spåret och ökat resande som förväntas ske i framtiden. Plattformarna på stationen förlängs och förskjuts för att kunna ta emot längre tåg i framtiden. Plattformarna flyttas cirka 60 meter längre norrut jämfört med i dag på grund av en kurvrätning som sker söder om Kattarp. Befintlig gångpassage mellan plattformarna ersätts av en ny gång- och cykelpassage under järnvägen söder om plattformarna. Stationen kommer även att tillgänglighetsanpassas så att fler ska kunna resa på ett enkelt sätt.

Ny bro ökar trafiksäkerheten och vägar byggs om

På sträckan i Kattarp stängs en korsning i plan; Planavägen. Korsningen ersätts med en passage under järnvägen. Passagen ökar säkerheten i och med att trafikanter kommer att passera järnvägen under spåren istället för i samma nivå mellan väg och järnväg. Detta innebär att Planavägen får en ny sträckning.

Tre parallellvägar till järnvägen förskjuts även i sidled till följd av kurvrätning och ny järnväg; en parallellväg norr om Kattarp, Västrabyvägen i Kattarp och Fleningetorpsvägen i Ödåkra.

Dessutom byts trummor under väg och järnväg ut under Fleningetorpsvägen och för Flöjabäcken, vilket också underlättar för djuren att ta sig fram. 

Det kommer även att byggas bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret.

Tidplan

Det här är vår preliminära tidplan för bygget av vägar och järnvägen i Kattarp

1 Ny järnvägsbro/vägpassage Planavägen, väg 1399 Våren 2021–Hösten 2021

2 Rivning av Magasinvägen Hösten 2021

3 Ombyggnation av Skoggömmarevägen Våren 2021–hösten 2021

4 Förlängning och förskjutning av plattformar Hösten 2021–Hösten 2022

5 Ny gång- och cykelpassage under järnvägen Hösten 2021–sommaren 2022

6 Förflyttning av järnvägsspåren västerut Hösten 2020–hösten 2022

7 Förflyttning av korsning Möllarpsvägen Våren 2022

8 Ny sträckning av Västrabyvägen Hösten 2021–våren 2022

9 Ny sträckning av Planavägen Våren 2021–sommaren 2022

Planerade vägavstängningar

Kontakt

Skriv till oss