Logga in
Logga in

Ängelholm och stationsområdet

Så förändras Ängelholm och stationen när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station

Stationen får ett lyft

Den största förändringen i Ängelholm sker vid stationen där hela stationsområdet rustas upp och får en ny och säker övergång. Den gamla gångvägen över spår 1 och 2 ersätts med en gångbro med hiss och trappor. När vi är klara med arbetet kommer Ängelholms kommun sedan att bygga om busstationen söder om stationshuset. När busstationen är färdig hamnar den nära den nya gångbron vilket ger bättre bytesmöjligheter mellan buss och tåg. Här kan du läsa mer om kommunens arbete.

Ängelholm-Maria är ett utbyggnadsprojekt som tar ca fyra år. Eftersom arbete sker samtidigt på flera orter behöver ut- och ombyggnaderna ske i etapper, inte minst i Ängelholm. Den nuvarande etappen med färdigställandet av plattformstaket blev klar i mitten av november 2022, vilket medför att tågen nu kan stanna lite närmre gångbron. I nästa etapp ska vi bygga om hela signalsystemet. När det är färdigt i början av oktober 2023 kommer både norr- och södergående tåg stanna vid plattformstaket alldeles intill gångbron.

Fem nya broar gör plats åt dubbelspåret

Längs sträckan kommer två järnvägsbroar för gång- och cykeltrafik behöva bytas ut; en i höjd med Trafikverksskolan och en i höjd med Tivoligatan.

En ny järnvägsbro kommer att byggas på den västra sidan av befintlig bro över Vege å. Dessutom rivs den befintliga järnvägsbron över Sibirienvägen och ersätts av en ny, i samband med detta får Sibirienvägen också en ny sträckning. Kullavägens (väg 1785) vägbro över järnvägen behöver ersättas av en ny bro för att få plats med ytterligare ett järnvägsspår invid befintligt.

Det kommer även att byggas bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret.

Tidplan för Ängelholm

Det här är vår preliminära tidplan för bygget vid stationen, vägar och järnvägen genom Ängelholm.

1 Ny sträckning av Sibirienvägen och ny järnvägsbro/vägpassage Sibirienvägen Våren 2021–september 2021

2 Ny gångbro över järnvägsspår vid stationen Hösten 2021–maj 2022

3 Nytt tak över stationens plattform Hösten 2021–hösten 2022

4 Breddning av stationens mellanplattform Hösten 2021–hösten 2022

5 Ombyggnad av järnvägsbro/gång- och cykelpassage Ängelholm station Hösten 2021–hösten/vintern 2022

6 Ny järnvägsbro/gång- och cykelpassage Södra Utmarken december 2021–maj 2022

7 Ny järnvägsbro över Vege å April 2022–augusti 2022

8 Ny vägbro över Kullavägen, väg 1785 Mars 2022–oktober 2022

Planerade vägavstängningar

 

 

Kontakt

Skriv till oss