Logga in
Logga in

Skåne Västkustbanan, Maria-Helsingborg, dubbelspårsutbyggnad

Vi planerar för att bygga ut järnvägen mellan Maria och Helsingborg från enkelspår till dubbelspår.

Vad?

Vi bygger ut järnvägen mellan Maria och Helsingborg från enkelspår till dubbelspår.

Varför?

Vi möter en hög och ökande efterfrågan på persontrafik på Västkustbanan genom att öka kapaciteten, minska störningskänsligheten och ge förutsättningar för hög punktlighet.

Nuläge

Vi gör lokaliseringsutredning. Utredningen ska identifiera och beskriva olika alternativ för var utbyggnaden kan göras. Både mark- och tunnelalternativ utreds.

Om projektet

Sträckan mellan Maria i norra Helsingborg och Helsingborg C är en viktig förbindelse för persontrafik i västra Sverige. Den 4,5 kilometer långa sträckan är en flaskhals i systemet och blir den sista delen av Västkustbanan att byggas ut till dubbelspår.

I december 2023 invigdes dubbelspåret på sträckan Ängelholm-Maria, och sen 2020 pågår bygget av dubbelspår i tunnel genom Varberg, som öppnar 2025. Men Västkustbanans fulla kapacitet nås inte förrän hela banan är dubbelspårig. Därför planerar vi för att bygga ut också den allra sista enkelspårssträckan.

Fler tåg och kortare restider

En utbyggnad till dubbelspår ökar kapaciteten och gynnar tågresandet med fler avgångar, ökad punktlighet och lägre störningskänslighet. När hela Västkustbanan är utbyggd beräknas restiden bli något över två timmar mellan Göteborg och Malmö (med uppehåll på de större stationerna). Utbyggnaden bidrar även till minskade CO2-utsläpp genom att mer trafik kan flyttas från väg till järnväg.

Tågtrafiken blir mer tillgänglig

Tätare trafik gynnar den regionala utvecklingen. En pålitligare och mer tillgänglig tågtrafik underlättar arbetspendlingen. Dubbelspåret förbättrar kollektivtrafiken till Ängelholm och Helsingborg och mellan nordvästra Skåne och södra Halland.

Nyheter

Utbyggnad enligt fyrstegsprincipen

Inom ramen för en ÅVS (åtgärdsvalstudie) har åtgärden utretts enligt den så kallade fyrstegsprincipen, se nedan. Resultatet är att ett nytt dubbelspår samt en ombyggnad av stationerna i Maria och Helsingborg på lång sikt är den enda lösningen som kan möta de framtida önskemålen om trafik.

Fyrstegsprincipen

Steg 1

Att hänvisa resenärer på sträckan Maria-Helsingborg till att välja andra transportslag innebär en ökning av vägtrafiken, det vill säga busstrafik och personbilar.

Steg 2

Att tågföretagen skaffar tåg med fler sittplatser bidrar inte tillräckligt mycket för att möta den höga och ökande efterfrågan på persontrafik och inte alls till att göra anläggningen mindre störningskänslig.

Steg 3

Flera mindre åtgärder och anpassningar i befintligt järnvägssystem, som åtgärder i signalsystemet, för ökad kapacitet kommer inte att vara tillräckligt för att på sikt möta den höga och ökande efterfrågan på persontrafik eller att göra anläggningen mindre störningskänslig.

Steg 4

Ett nytt dubbelspår samt ombyggnad av stationer och bangårdar är på lång sikt det enda som kan möta den höga och ökande efterfrågan på persontrafik och ge en mindre störningskänslig anläggning.

Från planering till byggande

I filmen nedan kan du se hur hela planprocessen – från planering till byggande – går till. Om du vill veta mer om hur du kan vara med och påverka, läs mer på vår branschwebb eller i vår broschyr.

Branschwebben: Från planering till byggande 
Vår broschyr: Nya vägar och järnvägar: så här planerar vi 

Nationell plan

Regeringen fastställer vilka åtgärder i transportsystemet som ska göras och detta publiceras i den nationella planen. Dubbelspårsutbyggnaden Maria - Helsingborg är tillagd och du kan läsa mer om det i länken nedan.

Frågor och svar

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna om projektet.

Sträckan Maria-Helsingborg är den sista enkelspåriga sträckan av Västkustbanan. Den är en flaskhals i systemet och begränsar hur många tåg som går att köra. För att kunna använda Västkustbanans kapacitet fullt ut behöver den vara dubbelspårig. Då kan den möta de behov och önskemål om antal tåg som finns i dag, och som kommer att öka i framtiden. En dubbelspårig banan gör också järnvägen mindre känslig för störningar och ger tågtrafiken en högre punktlighet. Restiden minskar också då tågen inte behöver vänta på varandra, som de ibland behöver göra idag.

Projektet inleds 2023 och en lokaliseringsutredning påbörjas 2024. Den kommer att pågå omkring tre år och undersöker vilka alternativ för utbyggnad som finns. Det kan handla om både utbyggnad i markplan och i tunnel, och med olika sträckningar. När utredningen är klar redovisar vi vilka alternativ som finns och vilket alternativ vi vill prioritera. Det slutgiltiga beslutet om exakt var järnvägen ska byggas tas formellt av regeringen, när den fastställer järnvägsplanen.

Vi kommer att ordna samråd med allmänheten under arbetets gång. Det första samrådet med öppna hus med allmänheten är preliminärt planerat till hösten 2025. Där redovisar vi förutsättningar, bortvalda område samt lokaliseringsalternativ.

Det beror på hur planeringsarbetet går, och om vi stöter på oväntade hinder som exempelvis överklagan, under arbetets gång. Det beror också på vilket alternativ som beslutas och på vilken byggmetod som väljs. Preliminär planerad byggstart är beräknad till 2032-2033. När bygget är klart går inte att säga i nuläget, men en grov gissning pekar på åren 2038–2040.

Det är ett stort och komplext projekt. Eftersom vi ser att byggarbetet kommer att få väldigt stor påverkan på stadsmiljö och omgivning måste vi fortsätta att vända på alla stenar innan vi fattar beslut. Det gör att det tar lång tid. Det handlar också om att få en förankring och förståelse av projektet med omvärlden, som Länsstyrelsen, kommunen, allmänheten m.fl.

Vi planerar inte för fler stationer. Banan byggs ut för att öka kapaciteten och förbättra tågtrafiken.

Det går inte att svara på i nuläget. Det beror bland annat på val av byggmetod.

I arbetet med lokaliseringsutredningen för Maria-Helsingborg behöver vi bevaka resultat och ställningstagande i andra pågående utredningar, både inom Trafikverket och i vår omvärld.

Enligt ett inriktningsunderlag från regeringen ska projektet Maria-Helsingborg beakta planerna på en eventuell framtida ny järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, som ofta kallas HH-förbindelsen.

Värt att tillägga är dock att det inte finns något politiskt beslut taget om att bygga HH-förbindelsen, varken i Sverige eller i Danmark. Trafikverket arbetar därför inte med någon planeringsprocess för en sådan fast förbindelse idag.

Trafikverket har däremot fått i uppdrag av regeringen att utreda kapacitet och redundans för transport över Öresund, inklusive fortsatt fördjupning Helsingborg-Helsingör. Trafikverket redovisar uppdraget för regeringen under sommaren 2024. Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget.

Tidslinje

1 Programstart 2023

2 Förfrågningsunderlag för Lokaliseringsutredning 2023 - 2024

3 Lokaliseringsutredning Beräknat 2024 - 2027

4 Samråd 1 Beräknat hösten 2025

5 Lokaliseringsutredning Beräknat 2024 - 2027

6 Samråd 2 Beräknat årskiftet 2026/2027

7 Lokaliseringsutredning Beräknat 2024 - 2027

8 Förfrågningsunderlag för Järnvägsplan och Systemhandling Beräknat 2027

9 Järnvägsplan och Systemhandling Beräknat 2028 - 2030

10 Förfrågningsunderlag för Bygghandling Beräknat 2031

11 Beräknad byggstart Beräknat 2032 - 2033

12 Dubbelspåret öppnar för trafik Under planering

Projekt i närheten

Nyheter

Kontakt

Kristofer Söderberg

Huvudprojektledare

Telefon: +46 10-123 72 74

Inger Davidsson

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 52 51