Logga in
Logga in

Skåne Västkustbanan, Maria-Helsingborg, dubbelspårsutbyggnad

Vi planerar för en dubbelspårig järnväg mellan Maria och Helsingborg

Vad?

Järnvägen mellan Maria station och Helsingborg C byggs ut till dubbelspår.

Varför?

Ökad kapacitet på sträckan och färre störningar. Bättre möjligheter att resa, bo, studera och arbeta i sydvästra Sverige samt bättre förbindelser till Göteborg, Oslo och Köpenhamn.

Nuläge

XXxxXX

Kostnad

xxXXxx enligt nationell plan.

Om projektet

Varför dubbelspår Maria-Helsingborg?
Sträckan mellan Maria i norra Helsingborg och Helsingborg C är en viktig förbindelse för persontrafik i västra Sverige. Cirka 85 procent av Västkustbanan är idag dubbelspår. Den 4,5 kilometer långa sträckan Maria-Helsingborg en flaskhals i systemet. Det är den sista sträckan att byggas ut till dubbelspår längs Västkustbanan. Då det sedan 2020 pågår  bygge av dubbelspår i tunnel genom Varberg samt dubbelspårsutbyggnaden Ängelhom-Maria, som båda beräknas vara färdiga under 2024.

Fler tåg och kortare restider
En utbyggnad till dubbelspår ökar kapaciteten och gynnar tågresandet med fler avgångar, ökad punktlighet, lägre störningskänslighet och minskade förseningar. När hela Västkustbanan är utbyggd beräknas restiden bli något över två timmar mellan Göteborg och Malmö. Utbyggnaden bidrar även till minskade CO2-utsläpp genom förbättring av de spårburna transporterna, med en ökad kapacitet kan trafik flyttas över från väg till järnväg.

Tågtrafiken blir mer tillgänglig
Tätare trafik gynnar den regionala utvecklingen. Orterna blir mer attraktiva, en pålitligare och mer tillgänglig tågtrafik underlättar arbetspendlingen. Dubbelspåret förbättrar kollektivtrafiken till Helsingborg, Ängelholm och resandet mellan nordvästra Skåne och södra Halland.

Säkerheten förbättras
Säkerheten för fotgängare och cyklister förbättras när korsningar blir planskilda och möjligheterna att cykla och gå kring stationsområdena blir större. Planskilda korsningar tar bort väntetider vid järnvägsbommar vilket är positivt för framkomligheten. För att stoppa spårspring byggs spärrstaket mellan spåren på huvuddelen av stationerna.

Preliminär tidslinje

Vi håller på att se över vår tidplan

1 Fördjupad teknisk utredning Tidsplanering pågår

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Tidsplanering pågår

3 Samråd Tidsplanering pågår

4 Länsstyrelsens godkännande av MKB Tidsplanering pågår

5 Granskning Tidsplanering pågår

6 Ansökan om tillåtlighetsprövning Tidsplanering pågår

7 Framtagande av järnvägsplan Tidsplanering pågår

Järnvägsplanen med tillhörande dokumentation testas för fastställelseprövning av Juridik och planprövning. Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet.

Byggtiden är beräknad till cirka XX år 

10 Målbild för trafikstart Tidsplanering pågår

Dokument

Här hittar du dokument, rapporter och underlag. Länk till Hässleholm-Lund i nuläget (korrigeras)

Kontakt

Inger Davidsson

Telefon: +46 10-123 52 51