Logga in
Logga in

Södermanland Väg 218, Vagnhärad-Trosa, ombyggnation

Vi planerar att bygga om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi bygger om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa, en sträcka på cirka 10 kilometer.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen vann laga kraft i oktober 2022. Vi håller på att ta fram bygghandling och upphandlar byggentreprenör.

Om projektet

Väg 218 har idag problem med framkomlighet och trafiksäkerhet, särskilt viltolyckor. Trafikverket planerar nu för att bygga om vägsträckan för att lösa problemen.

Vårt mål är att öka trafiksäkerheten och minska viltolyckor. Vi ska även förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken, utan att försämra för gående och cyklister.

Åtgärder vi undersöker

  • Förbättring och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
  • Vi utreder behov av åtgärder som underlättar omkörning av långsamtgående fordon
  • Vi utreder möjliga anslutningar till Solberga
  • Vi utreder möjliga anslutningar till ett nytt resecentrum i Vagnhärad
  • Vi planerar åtgärder vid korsningar, till exempel vänstersvängskörfält
  • Vi utreder om det är möjligt att stänga in- och utfarter
  • Viltåtgärder

Tidsplan

1 Samråd 2019 och 2020–april 2022

2 Granskning av vägplan december 2021–januari 2022

Till en början kommer vi till fots att undersöka det område som berörs av vår vägplan. Beroende på vad vi hittar, kan det bli aktuellt att vi gräver i området. Vi kommer i så fall att kontakta berörda fastighetsägare och arrendatorer.

4 Vägplan vann laga kraft 12 oktober 2022

5 Upphandling av entreprenör våren–september 2023

6 Planerad byggstart november 2023

Projekt i närheten

Kontakt

Magnus Persson

Telefon: +46 10-123 42 38