Logga in
Logga in

Södermanland Väg 218, Vagnhärad-Trosa, ombyggnation

Vi ska bygga om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi bygger om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa, en sträcka på cirka 10 kilometer.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Entreprenören Svevia AB påbörjar produktionen vintern 2023/2024

Om projektet

Väg 218 har idag problem med framkomlighet och trafiksäkerhet, särskilt viltolyckor. Sträckan mellan Kullängsbacken och Åda hör till en av Mälardalens mest drabbade stråk av viltolyckor. Olyckorna sker framför allt med dovhjort, rådjur, vildsvin och älg. Vi ska därför bygga om vägsträckan för att göra vägen säkrare för trafikanter och djur.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och minska viltolyckor. Vi ska även förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken, utan att försämra för gående och cyklister.

Åtgärder som ska göras på sträckan

Trafikplats Vagnhärad

Infarten till väg 218 från E4 ska väjningsplikten tas bort och körfälten sammanvävs för bättre trafikflöde och mindre risk för olyckor.

Cirkulationsplatser

Tre cirkulationsplatser ska byggas. Cirkulationsplatserna kommer göra att trafiken flyter på bättre. Beslyning kommer sättas upp för att göra passager säkrare för oskyddade trafikanter. Korsningarna som ska bli cirkulationsplatser är:

 • Kalkbruksvägen, påbörjas vintern/våren 2024.
 • Stationsvägen, Vagnhärad 
 • Åda gård

Tillgänglighetsanpassade busshållplatser

Vi ska göra tillgänglighetsanpassningar på åtta busshållplatser. Ombyggnationen kommer att innebära att hållplatserna förses med en kantsten för att underlätta på- och avstigningar. Vidare kommer plattformen att förlängas och breddas. Hållplatserna förses med taktila plattor som bidrar till riktningsinformation för synnedsatta.

 • Augustendal
 • Åda
 • Trosalands kyrka
 • Trosakorset

Viltåtgärder

Längs med väg 218 finns det många djur som rör sig bland annat rådjur, älg, dovhjort, kronhjort, räv och vildsvin. För att minska risken för olyckor ska vi göra ett antal viltåtgärder på stäckan. Vilåtgärder som ska göras:

 • Viltstängsel
 • Faunabro i skogspartiet norr om Åda gård. Faunabro är en passage där vilt kan passera över vägen på ett inbjudande och säkrare sätt.
 • Viltuthopp, som möjliggör för djur att säkert komma bort från vägen.
 • Villtpassage med varningssystem

Viltpassagernas utformning

Vid viltpassagen finns en 30 meter bred korridor. Det finns en mast med kamera på båda sidor, och parkeringsfickor för skötsel av anläggningen.

Illustrationen visar hur staketet vid passagen öppnar upp sig och bildar en 30 meter bred korridor där djuren kan passera vägen. Kameror känner av om djur vistas i korridoren och triggar varningssystemet som varnar trafikanterna på vägen.

Så arbetar Trafikverket med viltolyckor

Här kan du läsa mer om viltolyckor och hur vi försöker minska dem.

Sprängningsarbeten

Mellan Åda gård och Vagnhärad kan du få vänta en stund

Vecka 8 påbörjar vi entreprenör med sprängningsarbeten för att förbereda vilpassagen över väg 218. Vi behöver få plats med brostöd och därför behöver vi spränga bort en bit av berget. 

Sprängningarna sker vardagar 08:00-15:00. Inför en språngning stoppar en vakt trafiken i båda riktingarna och låter trafiken passera när vägen  är fri från sten. Du kan få vänta upp till 15 minuter. 

Om du kan planera din resa och var ute i god tid mellan 08:00-15:00!

Så går en sprängning till

 • En borrvagn borrar hål i berget för kommande sprängladdning. Borrningen kan vara högljudd och damma, men orsakar inga vibrationer eller andra störande inslag.
 • När hålen är borrade kommer en sprängare och laddar borrhålen som kopplas ihop med tändare. Med tändarna styr sprängaren hur salvan ska tändas upp och i vilka intervaller hålen ska initieras.
 • Sprängmattor täcks över salvan för att skydda mot mindre, flygande stenar.
 • Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (- - - - - - ) som följs av en kort tystnad strax före sprängning, och slutligen ljuder en lång ljudsignal (————) som markerar att sprängningen är över.

Nyheter

Tidsplan

1 Samråd 2019 och 2020–april 2022

2 Granskning av vägplan december 2021–januari 2022

3 Arkeologiska undersökningar mars 2022–maj 2022

4 Vägplan vann laga kraft 12 oktober 2022

5 Upphandling av entreprenör våren–september 2023

6 Planerad byggstart hösten/vinter 2023

Projekt i närheten

Kontakt

Magnus Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 38