Logga in
Logga in

Södermanland Väg 218, Vagnhärad-Trosa, ombyggnation

Vi bygger om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi bygger om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa, en sträcka på cirka 10 kilometer.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Entreprenören Svevia AB påbörjade produktionen vintern 2023/2024

Om projektet

Vägen har idag problem med framkomlighet och trafiksäkerhet, särskilt viltolyckor. Sträckan mellan Kullängsbacken och Åda hör till en av Mälardalens mest drabbade stråk av viltolyckor. Olyckorna sker framför allt med dovhjort, rådjur, vildsvin och älg. Vi ska därför bygga om vägsträckan för att göra vägen säkrare för trafikanter och djur.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och minska viltolyckor. Vi ska även förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken, utan att försämra för gående och cyklister.

Åtgärder som ska göras på sträckan

Trafikplats Vagnhärad

Infarten till väg 218 från E4 ska väjningsplikten tas bort och körfälten sammanvävs för bättre trafikflöde och mindre risk för olyckor.

Cirkulationsplatser

Tre cirkulationsplatser ska byggas för att trafiken ska flyta på bättre. Cirkulationsplatsen vid Kalkbruksvägen kommer förbereda väg till Vagnhärads resecentrum som planeras byggas i och med Ostlänken.  Beslyning kommer sättas upp för att göra passager säkrare för oskyddade trafikanter. Korsningarna som ska bli cirkulationsplatser är:

 • Kalkbruksvägen, påbörjades vintern/våren 2024.
 • Stationsvägen, Vagnhärad 
 • Åda gård

Tillgänglighetsanpassade busshållplatser

Vi ska göra tillgänglighetsanpassningar på åtta busshållplatser. Ombyggnationen kommer att innebära att hållplatserna förses med en kantsten för att underlätta på- och avstigningar. Vidare kommer plattformen att förlängas och breddas. Hållplatserna förses med taktila plattor som bidrar till riktningsinformation för synnedsatta.

 • Augustendal
 • Åda
 • Trosalands kyrka
 • Trosakorset

Viltåtgärder

Längs med väg 218 finns det många djur som rör sig bland annat rådjur, älg, dovhjort, kronhjort, räv och vildsvin. För att minska risken för olyckor ska vi göra ett antal viltåtgärder på stäckan. Vilåtgärder som ska göras:

 • Viltstängsel
 • Faunabro i skogspartiet norr om Åda gård. Faunabro är en passage där vilt kan passera över vägen på ett inbjudande och säkrare sätt.
 • Viltuthopp, som möjliggör för djur att säkert komma bort från vägen.
 • Villtpassage med varningssystem som varnar trafikanter när djur är inom ett visst område nära vägen.

Viltpassagernas utformning

Illustrationen visar hur staketet vid passagen öppnar upp sig och bildar en 30 meter bred korridor där djuren kan passera vägen. Kameror känner av om djur vistas i korridoren och triggar varningssystemet som varnar trafikanterna på vägen.

Förändringar för dig som reser med kollektivtrafiken

I maj påbörjas arbetet med busshållplatserna Trosakorset och Åda.  Läs nedan hur du kan påverkas av arbetena.

Trosakorset

Arbetet börjar i mitten av maj med en sida i taget och vi börjar på västra sidan, färdriktning Trosa. Västra sidan stängs av 16 maj och arbetet beräknas ta fyra veckor.

I böjan av juni stängs busshållplatsen på östra sidan riktning mot Vagnhärad. Arbetet beräknas ta cirka två veckor.

Det blir inga tillfälliga hållplatser, resenärer hänvisas till Trosalands kyrka.

Åda

Vecka 19, i början av maj, kommer en tillfällig busshållplats byggas på östra sidan rikting mot Vagnhärad. Arbetet kommer ta cirka en vecka och busshållplatsen kommer ligga cirka 30-40 meter längre norrut. Arbetet tar cirka en vecka. Tisdag 14 maj öppnar en tillfällig busshållplats i Åda.

Nyheter

Tidsplan

1 Samråd 2019 och 2020–april 2022

2 Granskning av vägplan december 2021–januari 2022

3 Arkeologiska undersökningar mars 2022–maj 2022

4 Vägplan vann laga kraft 12 oktober 2022

5 Upphandling av entreprenör våren–september 2023

6 Byggstart hösten/vinter 2023

Så arbetar Trafikverket med viltolyckor

Här kan du läsa mer om viltolyckor och hur vi försöker minska dem.

Projekt i närheten

Kontakt

Magnus Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 38