Logga in
Logga in

Södermanland Väg 53, genomfart Eskilstuna - delen cirkulationsplats Idunplan

Vi planerar att bygga ett tillkommande fritt högersvängfält vid cirkulationsplats Idunplan på väg 53 för att öka framkomligheten.

Vad?

Ombyggnation av cirkulationsplats Idunplan är en delåtgärd i projekt Väg 53 genomfart Eskilstuna.

Varför?

För att förbättra framkomligheten.

Nuläge

Granskning av vägplan.

Granskning av vägplan

Väg 53, cirkulationsplats Idunplan, Eskilstuna kommun

Vi planerar för att utöka cirkulationsplatsen med ett högersvängfält från Carlavägen och ut mot Mälarvägen för att förbättra framkomligheten på väg 53. Läs mer om vårt förslag och hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende skickas till berörda med brev.

Granskningstid:12 juni 2024 – 9 augusti 2024.

Plats för handlingar: Här på webben under dokument. Underlaget finns också på:

  • Trafikverket, Kungsgatan 71, Eskilstuna
  • Eskilstuna kommun, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna. 

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810,
781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 9 augusti 2024. Ange diarienummer TRV 2023/42018

Mer information: 
Linda Nilsson, projektledare, telefon 010-123 29 11

Om projektet

Ombyggnation av cirkulationsplats Idunplan är en delåtgärd i projekt Väg 53 genomfart Eskilstuna.

Till cirkulationsplats Idunplan ansluter utöver den regionala vägen 53 (Carlavägen och Mälarvägen) de kommunala gatorna Torshällavägen samt Västergatan. Cirkulationsplatsen utgör skärningspunkten mellan flera betydande trafikstråk i Eskilstunas övergripande trafiknät och är en del av Eskilstunas huvudinfart från E20. För att kunna genomföra denna åtgärd behöver en vägplan tas fram. 

I cirkulationsplatsen råder kapacitetsbrist vilket resulterar i långa väntetider och köbildningar. För att förbättra framkomligheten planerar vi att utöka cirkulationsplatsen  med ett tillkommande högersvängfält från Carlavägen och ut mot Mälarvägen. För att göra plats till det nya svängfältet behöver befintlig gång- och cykelbana flyttas samt att befintligt övergångställe är tänkt att höjas upp för att öka trafiksäkerheten.

Översiktskarta

Bilden visar cirkulationsplats Idunplan och dess lokalisering på väg 53 i Eskilstuna.

Planläggning

Ett vägprojekt som omfattar byggande av väg ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan. Vägplanen ska beskriva hela åtgärden med dess markbehov, miljö- samt omgivningspåverkan. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på åtgärdens storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.

I början av planläggningen tas ett underlag fram som beskriver hur åtgärden kan påverka miljön. Underlaget ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver åtgärdens miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Därefter fortsätter planläggningen med olika typer av utredningar och utformning av den nya väganläggningen. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden.

Samråd och Granskning

Samråd är viktigt under hela planläggningen det innebär att vägplanen utformas successivt och i samråd med berörda exempelvis berörd allmänhet, kommun, organisationer och övriga myndigheter. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.

När samrådsskedet är passerat färdigställs vägplanen till en granskningshandling och görs tillgänglig för synpunkter. Därefter tas ett granskningsutlåtande fram som redogör för inkomna synpunkter och planen kan skickas till Länsstyrelsen för yttrande och därefter till planprövning för fastställelse.

När kan du påverka?

Under planläggningen anordnar vi samrådstillfällen då alla som berörs av projektet bjuds in. Dessa samrådstillfällen kan vara både skriftliga och i mötesform.  Även om det kan ta flera år från att planläggningen börjar tills att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Ju tidigare vi får veta dina synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslut om exakt utformning tas. Du kan lämna synpunkter och information löpande under hela processen. Projektets planerade samråd framgår under Tidsplan.

Tidsplan

Cirkulationsplats Idunplan

  • Skriftligt samråd tidigt skede – samrådsperiod 12/6 - 4/7 – 2023
  • Samrådsmöten planeras till vintern 2023

 

  • Vägplanen planeras ställas ut för granskning under perioden juni–augusti 2024

Vägplanen planeras skickas in för fastställelse oktober 2024, därefter handläggs planen hos planprövning beräknad handläggningstid är 3-6 månader.4 Byggstart Preliminärt 2025

Kontakt

Linda Nilsson

Telefon: +46 10-123 29 11