Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm - mars 2023

Det här arbetar vi med just nu - så här långt har vi kommit. Här följer en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i olika faser. Vi är i byggfasen på väg in i installationsfasen.

Den nya sträckningen av E4:an är 21 kilometer lång från Kungens Kurva till Häggvik och 18 km av vägen går i tunnlar. Vi bygger sex nya trafikplatser för att ansluta till tunnlarna, och arbetet går framåt, vissa delar har vi öppnat och cirka 89 procent av det totala arbetet med trafikplatserna är klart.

Vi har sprängt ut 96,5 procent av allt berg i tunneln. Det är cirka 5,7 av totalt nästan 6 mil bergtunnel. Det blir så mycket eftersom vi bygger två separerade tunnlar för norr- och södergående trafik, av- och påfarter mot trafikplatserna och arbetstunnlar för att kunna bygga och spränga ut i berget. Totalt har vi sprängt ut cirka 6 900 000 kubikmeter berg, en massa som motsvarar ungefär 11,5 Globen.

I tunnlarna som är utsprängda arbetar vi med många olika slags arbeten. Det är omfattande arbeten där vi bland annat klär in tunneln med ett tätskikt, gör arbeten med mark och kanalisation för att kunna anlägga vägarna, lägger ledningar och rör för vatten och avlopp, monterar väggar och utför många olika betongarbeten. Vi gör även förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystemen.

Öppnar för trafik 2030

Efter byggfasen, när vi sprängt och byggt tunnlarna, börjar nästa fas i projekt E4 Förbifart Stockholm. Det är arbetet med alla tekniska installationer. Senare i år kommer vi att börja succesivt med att installationsarbeten i de norra delarna av projektet.

Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik. Det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker.

Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden.

Vill du veta mer om faserna i ett projekt? se filmen

Kungens kurva

Trafikplats Lindvreten Södra och vägarna söderut i Vårby backe

I trafikplatsen är nu stödmurarna färdiggjutna. I februari har två trafikomläggningar utförts, en i södergående riktning i höjd med Vårby backe och en i norrgående. Trafikomläggningarna har utförts för att kunna möjliggöra det fortsatta arbetet av den nya trafikplatsen.

Stödmurar i den kommande trafikplatsen Lindvreten södra.

För närvarande pågår grundläggningsarbete för mittstöden till de nya broarna över E4:an. I övrigt pågår även VA- och markarbeten.

Här pågår rivning av gamla vattenledningar.

I Vårby backe har arbetet påbörjats för den nya E4/E20. Byggnadsarbetena i området beräknas klara under 2025.

Varför nya vägar i Vårby backe?

I Vårby backe bygger vi ut E4/E20 med fler körfält på nya vägar i södergående riktning. Vi bygger nya vägar för att förbättra trafikflödet när E4 Förbifart Stockholm öppnar. Under hela byggtiden är tre genomgående körfält öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet.

Byggarbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

I Sätra är betongtunnlarna som ansluter mot bergtunnlarna färdiga och återfyllda. Längs hela sträckan pågår breddningsarbeten av E4/E20 för de nya av- och påfarterna mot tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm.

Längs sträckan pågår bergsprängning, VA och kanalisationsarbeten.

Här pågår borrning och sprängning för en ny dagvattenledning.

Inne i betongtunnlarna pågår arbete med släck- och dagvattenledningar.

På- och avfarterna i E4 Förbifart Stockholm ligger strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. Byggnadsarbetena i området beräknas vara klara under 2024.

Skärholmen/Sätra

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har vi sprängt ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik norrut respektive söderut.

Utrymningsväg i tunneln.

Tunneln i södra delen är inklädd med betongväggar och tät membranduk i taket som är sprutad med betong. Under Kungshatt fortsätter arbetena med inklädnad, mark, VA och betongarbeten.

Ledningarna ligger i marken i en kulvert för service och underhåll.

VA- och mottagningsstation

Mottagningsstationen och vatten- och avloppsstationen vid Skärholmsvägen är färdigbyggd. Vi har målat och byggt klart. Det som kvarstår är montering av utvändiga väggelement som är en del av arkitektoniska gestaltningen av teknikbyggnaderna i E4 Förbifart Stockholm.

Den färdigbyggda mottagningsstationen och vatten- och avloppsstationen vid Skärholmsvägen.

Tunnlar för kollektivtrafik

Vid Skärholmen bygger vi separata tunnlar för bussar i kollektivtrafik till och från Skärholmsplan. Den delen av tunneln som ansluter mot berget består av betongtunnlar.
Den ena av ramptunnlarna för bussar till Skärholmen är klar. Vi bygger och gjuter den andra ramptunneln just nu. Under hösten kommer vi att återställa marken omkring tunnlarna.

Den färdiga bussrampen till höger. Armering i förgrunden, gjutning pågår vid marken.

Lovö/Ekerövägen

Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. Arbetet på sträckan mellan Lovö och Tappström pågår på flera platser. Vi har byggt färdigt och öppnat fyra körfält mellan Tappström och Lindö.

Nytt körfält för kollektivtrafik

Syftet med breddningen av Ekerövägen är att underlätta för kollektivtrafiken. Sträckan från Tappström till Edeby blir klar under 2023 som planerat.

Vägarbetena mellan Edeby och Nockebybron genom Världsarvet Drottningholm bedöms bli färdiga 2024. För att påverka framkomligheten så lite som möjligt flyttar vi fram breddningen av Nockebybron till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar.

I världsarvet Drottningholm måste vi arbeta extra försiktigt med stor hänsyn till omgivningen. Nu pågår arbeten med ledningar som byts ut på sträckan. Vi gör även förberedande arbeten för att kunna bygga väg vid infarten till slottet. Drottningholmsbron förstärks inför breddningen med ett körfält.

Vi bygger ny permanent gång-och cykelväg på hela sträckan.

Arbeten med breddning av vägen genom världsarvet Drottningholm.

Tunnelröret vid Lindö tunnel öppnat – det gamla renoveras

I början av januari öppnade vi det nybyggda tunnelröret vid Lindö tunnel. Då flyttade vi över trafiken till den nya tunneln för att kunna renovera den gamla. Trafiken går även på nybyggd väg norr om Lindö tunnel, på en kilometers sträcka.

Den nya tunneln är 148 meter lång, 11 meter bred och ska rymma två körfält i riktning mot Ekerö.

Mer information här: Nu öppnar vi nya Lindö tunnel – och renoverar den gamla

Vi har brutit upp asfalten och renoverar det ”gamla” tunnelröret i Lindö tunnel

Tappström

Arbetet med den nya Tappströmsbron går vidare. Den nya bron blir öppningsbar med ett svängspann. Vi gör noggranna tester under våren för att kontrollera att all teknik fungerar som den ska. När den nya bron öppnar för trafik kommer den nuvarande bron att monteras ned. Den nya bron öppnar för trafik under 2023.

På norra sidan av Tappströmskanalen bygger vi en ny cirkulationsplats i anslutning till den nya bron. Där lägger vi kantsten för gång- och cykelbana och sätter upp refuger.

Den nya Tappströmsbron med svängspannet i mitten.

Tunnlarna under Lovö

På Lovö spränger vi ut tunnlarna för E4 Förbifart Stockholm. Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser på Lovö.

Vi fortsätter arbetet med att spränga och bygga tunnlar i E4 Förbifart Stockholm under Lovö och jobbar även med efterarbetet i tunnlarna. Det är arbeten med mark och VA, kanalisation, olika betongarbeten och inklädnad.

Senare under året kommer vi att få genomslag i tunnlarna under Mälaren. Då har vi sprängt ut hela tunneln!

Här kan du läsa mer om hur långt vi har kommit i tunnlarna under Lovö.

Det återstår mindre än 1000 meter berg att spränga ut av närmare 60 000 meter. Här pågår arbetet under Mälaren. I taket syns sprutbetong och knoppar av bergbultar som vi förstärker berget med.

Här lägger vi rör för vatten och avlopp.

Hamnarna på Lovö

Hamnverksamheten avtar och fartygen går allt mer sällan. Mycket av berget krossas på plats och lagras för att kunna användas som underlag till vägbanan nere i tunnlarna.

Det mesta av de återstående bergmassorna krossar vi och sparar för att återanvända i tunnlarna.

Tunnlarna under norra delen

Vi fortsätter med tätning och begränsningar av inläckande grundvatten, med goda resultat. Parallellt pågår arbetet med miljödomsprocessen.

Tätning och begränsning av inläckande vatten.

Söderut driver vi tunnel ner mot Lovö. Det är cirka 80-100 meter kvar och vi börjar närma oss genomslag. I stora delar av tunnlarna pågår arbete med mark, VA och betongarbeten och vissa sträckor är klara för nästa fas.

Vi börjar montera dörrar och måla vissa delar i våra tunnlar i norr.

Tunneldelen vid Akalla är i slutfasen. Där har vi bland annat asfalterat och gör mindre arbeten som målning, fogning och stålarbeten i pumpstationen Under våren startar nästa fas i arbetet med E4 Förbifart Stockholm då installationsarbetet tar vid.

Vinsta

Under vintern har vi jobbat med att få spont och KC-pelare på plats. En KC-pelare (Kalk-cementpelare) är en grundförstärkningsmetod där oftast kalk och cement blandas med lösare jordar. Det reducerar sättningar och ökar stabiliteten i marken. Metoden används exempelvis för markförstärkning av lerjordar under vägar och järnvägar.

Vi bygger betongtunnel i anslutning till bergtunnlarna bredvid tunnelbanan i Johannelund.

Om allt går enligt plan börjar vi spränga vecka 15. Sprängningsarbetet är ett förberedande arbete för att få ramperna i rätt nivå för att så småningom ansluta till huvudtunneln Under tiden vi arbetat med grundläggning och markarbeten, har även betongarbeten dragit igång.

Gång och cykelbroarna är gjutna och allmänheten kommer kunna börja använda dem under våren. Det ger oss tillgång till de ytor som allmänheten använder idag och färdigställa dem. Markplaneringsarbeten är i full gång.

Gång- och cykelbro i Vinsta som planeras öppna för trafik under våren.

Nere i betongtunnlarna jobbar vi för fullt med att lägga olika vattenledningar och kablar. Snart kommer vi att asfaltera och hänga upp kulvertväggar.

I tråget vid Johannelund har vi jobbat hela vintern med att färdigställa det publika rummet, Vi har monterat cykelgarage, byggt granittrappor och jobbat med ytskikten. Vi har satt upp tält för att kunna arbeta med ytskikt under vinterhalvåret.

Arbete med granittrappor i Johannelund

I övrigt jobbar vi med förberedelser för att kunna flytta Bergslagsvägen, så att trafiken kan köra där i sommar. Det gör att vi har möjlighet att färdigställa parkdelarna under hösten med att så gräs och plantera buskar och träd.

Hjulsta

Vi arbetar med väg- och ledningsarbeten utanför tunnelmynning, väg- och ledningsarbeten i våra ramper och gör grundläggningsarbeten för teknikkiosker.

Kanalisation och grundläggning för teknikkiosk i Hjulsta

Akalla

Trafikplatsen är i princip klar. Arbetet med installationer är i startgroparna och en stor etablering är på väg att bli färdigställd.

Ett snöigt Akalla trafikplats med ny etablering.

Häggvik

Vi planerar för att starta beläggningsarbeten på E4 i maj. Vi gör även en del mindre justeringsarbeten. Under våren och sommaren bygger vi ett nytt dagvattenmagasin och lägger ny dagvattenledning som kommer att hantera vatten från E4:an

Nya träd och snö i Häggvik