Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Trafiksituationen på Ekerövägen efter sommaren

Trafiksituationen på Ekerövägen är ansträngd och flera faktorer gör att det bildas köer. Mycket händer längs sträckan under hösten, vilket vi hoppas ska förbätttra framkomligheten.

Under sommaren har våra arbeten med att bredda Ekerövägen för det nya kollektivkörfältet gått stadigt framåt. Vi arbetar för fullt för att vi ska vara klara år 2023.

– Arbetena har inte stannat upp under sommaren, bland annat har vi arbetat vidare med Tappströmsbron, Lindö tunnel, Tillflyktens trafikplats, cirkulationsplatsen vid Edeby, sträckan mellan Kanton och Karusellplan samt både Drottningholmsbron och Nockebybron, säger Tomas Flyckt, projektledare för ombyggnaden av Ekerövägen på Trafikverket.

I samband med att fler återvänder till jobb och skola det är det många som vill åka på Ekerövägen under de mest trafikerade tiderna. Det gör att trafiksituationen på Ekerövägen i dagsläget är ansträngd. De köer som uppstår i dag är orsakade av flera anledningar. Våra arbeten påverkar delvis. Ekerö är också en stadigt växande kommun och trafiken till och från Mälaröarna tenderar även att öka under vår- och sommartid.

Vi räknar med att öppna nya Tappströmsbron i slutet av 2022

Den senaste tiden har det bildats köer exempelvis vid Tappströmrondellen.

– Vi har märkt att biltrafiken ökat de senaste veckorna samtidigt som färre tycks ta bussen. Vi är medvetna om att det blir köer och söker efter lösningar. En faktor är en tillfällig busshållplats som påverkar trafikflödet i rondellen, den busshållplatsen ska flyttas tillbaka till sitt gamla läge i början av september. Vi hoppas att det ska förbättra trafikläget, säger Tomas Flyckt.

Vi arbetar ständigt med att göra det vi kan under byggfasen för att underlätta för dig som går, cyklar eller åker bil eller buss.

– Under hösten kommer en hel del hända på sträckan mellan Lindö och Edeby som vi hoppas kan förbättra framkomligheten, men det kommer att bli fortsatt två körfält öppna till sommaren 2023. Vi räknar även med att kunna öppna den nya Tappströmsbron för trafik i slutet av 2022, fortsätter Tomas Flyckt.

Tomas Flyckt, projektledare för ombyggnaden av Ekerövägen på Trafikverket.

Våra arbeten påverkar omgivningen fram tills de är klara

Att bygga om en väg av Ekerövägens storlek kommer alltid märkas och påverka de platser där vi gör arbetet. Det gäller så väl buller som framkomligheten. Det går helt enkelt inte att bygga annars.

På Ekerövägen har vi dessutom ett mycket begränsat utrymme att använda vid sidan av den befintliga vägen. Trafikverket har inte rådighet till marken längs Ekerövägen och därför är det inte möjligt att exempelvis bygga tillfälliga omledningsvägar förutom i mittdelen av sträckan. De hårda bullerkraven gör också att vi inte kan arbeta dygnet runt.

– Projektet är på toppen av arbetsvolymen just nu och vi kan tyvärr inte bygga ut vägen utan att störa. Vi gör allt vi kan för att det ska ske så smidigt som möjligt. Tillsammans med alla andra inblandade gör vi vårt bästa. Ekeröborna och trafikanterna har ett stort tålamod med oss och tar hänsyn och det tackar vi för, säger Tomas Flyckt.

Framkomligheten för dig som trafikant ska samsas med arbetsmiljön för våra entreprenörer

Trafikverket arbetar ständigt för att skapa en säker trafiksituation för alla som vistas på vägen. Att du som trafikant ska kunna ta dig förbi våra arbeten på ett smidigt sätt är viktigt, men det är inte det enda vi behöver ta hänsyn till. Alla som jobbar vill komma hem från jobbet, det gäller även de som jobbar längs våra vägar.

Att arbeta längs vägarna är att arbeta i en utsatt och farlig situation. Vi behöver se till att våra och våra entreprenörers personal har en god arbetsmiljö med tillräckligt utrymme och distans till passerande trafik. Det gör att dina behov av att komma fram får samsas med andras behov av en trygg och säker arbetsmiljö.

Det här gör vi på Ekerövägen

Syftet med ombyggnaden av Ekerövägen är att skapa en smidigare trafiksituation i eftermiddagsrusningen i riktning mot Ekerö. I dagsläget delar fordonstrafik körfält med kollektivtrafiken. Trafikverkets uppdrag är att bygga ett fjärde körfält avsett för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare att åka buss så att fler väljer att arbetspendla kollektivt till och från Mälaröarna. Ombyggnaden av Ekerövägen planeras att vara klar år 2023.

Tillsammans med de två anslutningar till fastlandet som E4 Förbifart Stockholm kommer att innebära blir trafiksituationen ytterligare förbättrad för Ekeröborna. E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030.

Vanliga frågor och svar kopplade till trafiksituationen på Ekerövägen

Vi har samlat in några av de vanligaste frågorna vi får just nu.

Ja. Tidigare i år öppnade vi upp fyra filer på vägavsnittet mellan Tappström och strax innan Lindö tunnel. Det sitter skyltar uppe mellan Tappström och Lindö tunnel som anger vilka tidsintervall körfältet är reserverat för kollektivtrafik. I riktning mot Stockholm är det mellan klockan 06–09 och i riktning mot Ekerö klockan 15–18.

Eftersom vi breddar vägen för att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken så att fler väljer att resa kollektivt så ville vi främja bussåkandet när vi hade möjlighet.

Trafiklösningen vid Kantonkorsningen är en konsekvens av att de olika delarna av vägbygget har startats upp vid olika tillfällen. Vi har utvärderat flera olika lösningar för att undvika att gång- och cykelvägen korsar Ekerövägen men vi har kommit fram till att detta är den säkraste lösningen för de som går eller cyklar. Lösningen gäller tills vidare och gör helt enkelt att vi kan jobba vidare med breddningen.

Att bygga en tillfällig bro för gång- och cykeltrafikanter för att slippa korsa över Ekerövägen vid Kanton eller vid världsarvet Drottningholm är inte möjligt av flera anledningar. Det skulle dels innebära ett irreversibelt intrång dels ett visuellt intrång i världsarvet Drottningholm. Att genomföra den typen av byggnation, tillfällig eller permanent, i världsarvet Drottningholm är inte möjligt. Det finns inte heller plats på den yta vi har att tillgå att bygga en bro som får rätt lutning för att kunna användas av gång- och cykeltrafikanter.

Projektet har en tät dialog med räddningstjänsten för att uppdatera om produktionen vartefter vägbygget utvecklas och förändras. Trafikverket säkerställer att räddningstjänstens krav och önskemål tillgodoses.

Det nya kollektivkörfältet är färdigt, längs hela sträckan, år 2023.

Vi arbetar för att kunna öppna upp färdiga delar vartefter de färdigställs men sträckorna behöver vara så pass sammanhängande att det gynnar framkomligheten. Först ut är vägsträckan i delen mellan Lindö tunnel och Tappström.

E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030. Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser som byggs på Lovö; i Tillflykten och Edeby. När E4 Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, en norrut och en söderut. Därmed avlastas Ekerövägen.

Pendelbåten planeras och drivs av Trafikförvaltningen. Trafikverket och Trafikförvaltningen har regelbunden dialog om trafiksituationen på Ekerövägen.

Utöver de utmaningarna som finns med att bygga om en väg av Ekerövägens storlek så har vi ett antal krav att ta hänsyn till. Bland annat styr de hårda bullerkraven att vi inte kan arbeta dygnet runt.

Skador på fordon på grund av grus och sten på vägen hänvisas till formuläret Anmäl skador och störningar eller skickas till kundarende.förbifartstockholm@trafikverket.se

Ljudstörningar kopplat till sprängningar eller vattenbilning hänvisas till formuläret Anmäl skador och störningar eller skickas till kundarende.förbifartstockholm@trafikverket.se