Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm - september 2023

Det här arbetar vi med just nu - så här långt har vi kommit. Här följer en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i flera delar och i olika faser. På några platser avtar nu det intensiva byggarbetet och vi går in i installationsfasen.

Den nya sträckningen av E4:an är 21 kilometer lång från Kungens Kurva till Häggvik och 18 km av vägen går i tunnlar. Vi bygger sex nya trafikplatser för att ansluta till tunnlarna, och arbetet går framåt, vissa delar har vi öppnat och cirka 91 procent av det totala arbetet med trafikplatserna är klart.

Vi har sprängt ut cirka 98,2 procent av totalt nästan 6 mil bergtunnel. Det blir så mycket eftersom vi bygger två separerade tunnlar för norr- och södergående trafik, av- och påfarter mot trafikplatserna och arbetstunnlar för att kunna bygga och spränga ut i berget. Totalt har vi sprängt ut cirka 6 900 000 kubikmeter berg, en massa som motsvarar ungefär 11,5 Globen.

I tunnlarna som är utsprängda arbetar vi med många olika slags arbeten. Det är omfattande arbeten där vi bland annat klär in tunneln med ett tätskikt, gör arbeten med mark och kanalisation för att kunna anlägga vägarna, lägger ledningar och rör för vatten och avlopp, monterar väggar och utför många olika betongarbeten. Vi gör även förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystemen.

Öppnar för trafik 2030

Efter byggfasen, när vi sprängt och byggt tunnlarna, börjar nästa fas i projekt E4 Förbifart Stockholm. Det är arbetet med alla tekniska installationer. Nu under hösten börjar vi succesivt med installationsarbeten i de norra delarna av projektet.

Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik. Det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker.

Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden.

Kungens Kurva

Trafikplats Lindvreten Södra och vägarna söderut i Vårby backe

Arbetet med den nya trafikplatsen fortlöper och vi arbetar bland annat med VA- och markarbeten. Trafiken är nu omlagd för att möjliggöra den första delen av broarna i den nya trafikplatsen över E4:an.

Markarbeten vid Trafikplats Lindvreten södra, på bilden syns även två brostöd för trafikplatsen.

Varför nya vägar i Vårby backe?

I Vårby backe bygger vi ut E4/E20 med fler körfält på nya vägar i södergående riktning. Vi bygger nya vägar för att förbättra trafikflödet när E4 Förbifart Stockholm öppnar. Under hela byggtiden är tre genomgående körfält öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet.

Byggnadsarbetena i området beräknas klara under 2025.

Arbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

Längs hela sträckan pågår breddningsarbeten av E4/E20 för de nya av- och påfarterna mot tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm, längs sträckan pågår även bergsprängning, VA och kanalisationsarbeten. Ovanpå den utförda betongtunneln som är synlig från E4:an pågår montage av en frånluftsstation.

Här arbetar vi med montering av en frånluftsstation.

Vid Smista allé och Häradsvägen arbetar vi med att bredda befintlig gång- och cykelväg.

På- och avfarterna i E4 Förbifart Stockholm ligger strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. Byggnadsarbetena i området beräknas vara klara under 2024.

Skärholmen/Sätra

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har vi sprängt ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik norrut respektive söderut.  I tunnlarna arbetar vi bland annat med inklädnad och vägbyggnad och vi har även börjat asfalterar i tunneln.

Tunnlar för kollektivtrafik

Vid Skärholmen bygger vi separata tunnlar för bussar i kollektivtrafik till och från Skärholmsplan. Den delen av tunneln som ansluter mot berget består av två betongtunnlar vilka nu är färdigställda. Här arbetar vi just nu med återfyllning och återställning och vi har även börjat montera ett ribbverk i träd.

Montering av ribbverk vid tunnlarna i Skärholmen.

Lovö/Ekerövägen

Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ett körfält mellan Nockebybron och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. I sommar har vi färdigställt en 2,5 kilometer lång sträcka på Ekerövägen och i mitten av augusti öppnades fyra körfält för trafik på sträckan som går genom nya och gamla Lindö tunnel och trafikplatserna Edeby och Tillflykten..

Här ser vi trafikplats Tillflykten.

Under vecka 35 påbörjade vi markarbeten på norra sidan av vägen genom Drottningholm, mellan Rörbyvägen och slottsinfarten. Vi har därför flyttat trafiken på sträckan.

Vägarbetena mellan Edeby och Nockebybron genom världsarvet Drottningholm fortlöper och bedöms bli färdiga 2024. För att påverka framkomligheten så lite som möjligt har vi flyttat fram breddningen av Nockebybron till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar.

Tunnlarna under Lovö

Nu närmar vi oss genomslag under Lovö, både mot norr och söder. Det innebär att vi snart har en öppen tunnel hela vägen från Kungens Kurva till Hjulsta. Även om tunneln snart är utsprängd är det mycket arbete som kvarstår. I tunnlarna under Lovö jobbar vi även med mark- och VA arbeten, utformning av utrymningsvägar och en mängd andra betongarbeten.

Här pågår sprängningsarbeten i tunnlarna under Lovö.

Tunnlarna under norra delen

I tunneln mellan Akalla och Hjulsta har man startat arbetena med installation av tekniska system. Det kanske ser lugnare ut på ytan nu men i tunnlarna är det full aktivitet.

I tunnlarna under Vinsta pågår olika typer av arbeten med mark, VA och betongarbeten.

Här visas betongarbeten i bergtunnlarna.

Vinsta

Under sommaren har vi öppnat upp för trafik på Bergslagsvägen och Skattegårdsvägens östra del. Vid Trafikplats Vinsta bygger vi klart Bergslagsvägen mellan Bergsslagsplan och Skattegårdsvägen. Bergslagsvägen får två nya cirkulationsplatser. Den ena vid Johannelunds tunnelbanestation och den andra vid korsningen Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen. Vid Bergslagsvägen har vi också byggt nya gång­ och cykelvägar.

Skattegårdsvägens östra del öppnades under sommaren.

Hjulsta

Vi fortsätter arbetet med att färdigställa Hjulsta trafikplats. Det innebär bland annat arbeten med att anlägga tre dagvattendammar som ska rena vägdagvatten från broarna. Övriga markarbeten är till exempel montering av belysningsstolpar.

Trafikplatsen i Hjulsta kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Arbete vid en av de tre dagvattendammarna.

Här monteras belysninngstolpar i trafikplats Hjulsta.

Akalla/Häggvik

Trafikplatserna i Akalla och Häggvik arbetas det nu med olika installationsarbeten. Installationsarbetet startade i april i år och kommer att pågå fram till öppnande 2030.

Stockholms stad och Trafikverket har invigt Hansta Hage som är en ny entré till Hansta naturreservat i norra Stockholm, precis i gränsen mellan Stockholm, Järfälla och Sollentuna.