Logga in
Logga in

Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm - november 2023

Det här arbetar vi med just nu - så här långt har vi kommit. Här följer en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i flera delar och i olika faser. På några platser avtar nu det intensiva byggarbetet och vi går in i installationsfasen.

Den nya sträckningen av E4:an är 21 kilometer lång från Kungens Kurva till Häggvik och 18 km av vägen går i tunnlar. Vi bygger sex nya trafikplatser för att ansluta till tunnlarna, och arbetet går framåt, vissa delar har vi öppnat och cirka 93 procent av det totala arbetet med trafikplatserna är klart.

Vägtunneln är nu helt utsprängd

Den nästan 6 mil långa bergtunneln som binder ihop E4 Förbifart Stockholm är sedan början av oktober helt utsprängd, en historisk milstolpe för Trafikverket. Vägen består av två separata tunnelrör, ett för södergående och ett för norrgående trafik, samt sex nya trafikplatser med ramper och anslutningar till befintliga vägnät. 

Sedan byggstarten 2016 har vi sprängt ut ca 6 900 000 kubikmeter berg vilket motsvarar volymen på 12 Globen. När sträckan är klar 2030 innebär det kortare restider och en snabbare passage förbi Stockholm.

Det här gör vi när vi har sprängt klart

I tunnlarna som nu är utsprängda arbetar vi med många olika slags moment. Det är omfattande arbeten där vi bland annat klär in tunneln med ett tätskikt, gör arbeten med mark- och kanalisation för att kunna anlägga vägarna, lägger ledningar och rör för vatten och avlopp, monterar väggar och utför många olika betongarbeten.

Installationsarbeten har startat

På ytan kommer det se lugnare ut, men under jord pågår det fortfarande ett intensivt arbete. Under hösten har vi succesivt börjat med installationsarbeten i norra delarna av projektet. Arbetet med att installera och testa säkerhetslösningar och tekniska system för elförsörjning, ventilation, övervakning och trafikstyrning är en tidkrävande men viktig del som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker när vi öppnar för trafik.

Kungens Kurva

Trafikplats Lindvreten Södra och vägarna söderut i Vårby backe

Arbetet med den nya trafikplatsen fortlöper och just nu pågår arbeten med formar och armering för de första delarna av broarna över E4:an. Vi arbetar även med beläggningsarbeten och VA- arbeten inför kommande trafikomläggning under 2024.

Vid trafikplats Lindvreten södra pågår arbeten med formar och armering för de första delarna av broarna över E4:an.

Varför nya vägar i Vårby backe?

I Vårby backe bygger vi ut E4/E20 med fler körfält i båda riktningar. Vi bygger nya vägar för att förbättra trafikflödet när E4 Förbifart Stockholm öppnar. Under hela byggtiden är tre genomgående körfält öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet. Byggnadsarbetena i området beräknas klara under 2025.

Arbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

Längs hela sträckan pågår breddningsarbeten av E4/E20 för de nya av- och påfarterna mot tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Vi arbetar med VA- och kanalisationsarbeten samt asfaltsarbeten. Ovanpå den utförda betongtunneln som är synlig från E4:an arbetar vi med en frånluftsstation.

På- och avfarterna i E4 Förbifart Stockholm ligger strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. På bilden ser vi arbetsområdet på båda sidor om E4/E20 och nere i högra hörnet ses en del av en frånluftsstation

På Bredängssidan längs södergående E4/E20 arbetar vi med att bredda befintlig gång- och cykelväg.  På- och avfarterna i E4 Förbifart Stockholm ligger strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd.

Byggnadsarbetena i området beräknas vara klara under 2024.

Skärholmen/Sätra

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har vi sprängt ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik norrut respektive söderut. I tunnlarna arbetar vi bland annat med inklädnad, vägbyggnad och asfaltering.

Tunnlar för kollektivtrafik

Vid Skärholmen bygger vi separata tunnlar för bussar i kollektivtrafik till och från Skärholmsplan. Den delen av tunneln som ansluter mot berget består av två betongtunnlar som nu är färdigställda. Här är det utvändiga ribbverket monterat och vi arbetar nu med den sista planteringen och återställningen.

De färdiga betongtunnlarna för bussar i Skärholmen sett från ovan.

Bussrampen är nu inklädd i ockragula träribbor.

Lovö/Ekerövägen

Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ett körfält mellan Nockebybron och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. Arbeten pågår på flera platser på sträckan. Vi har byggt färdigt och öppnat fyra körfält mellan Tappströmsbron och Edeby.

Broarna klara senare

Sträckan från Tappström till Edeby blir klar under 2023 som planerat. Vägarbetena mellan Edeby och Nockebybron bedöms bli färdiga 2024.

I arbetet med Tappströmsbron och Drottningholmsbron finns flera utmaningar som gör att arbetet både fördyras och försenas.

För att påverka framkomligheten så lite som möjligt har vi även flyttat fram breddningen av Nockebybron till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar 2030.

Asfaltering vid världsarvet

I världsarvet Drottningholm måste vi arbeta extra försiktigt med stor hänsyn till omgivningen. Vi arbetar nu med den nya vägkroppen längs hela världsarvssträckan. Vi asfalterar under november sträckan Finnbo–Karusellplan.

Drottningholmsbron

Tunnlarna under Lovö

Det var under Lovö som en av de sista tunnelsprängningen gjordes i oktober. Genomslaget innebär att vi nu har sammanhängande tunnlar från Kungens kurva till Häggvik.

Här fortsätter nu jobbet med inklädnad, mark- och VA arbeten, utformning av utrymningsvägar och en mängd andra betongarbeten.

Bergtunnlarna under Lambarfjärden  är platsen för en av de sista sprängsalvorna i våra huvudtunnlar. Bilden visar tunneln som på grund av av de geologiska förutsättningarna under Mälaren är förstärkt med så kallad rörspiling.

Tunneln kläs invändigt med en membranduk som utgör tätskiktet som vi sedan sprutar in med betong. Bergtunnelt kläs sedan med prefabricerade betongelement som utgör tunnelns väggar.

Bilden visar en kommande utrymningsväg under Lovö. Utrymningsvägar och räddningsrum kommer att finnas var 100 meter i huvudtunnlarna.

E4 Förbifart Stockholm får två parallella tunnelrör där trafiken går i en riktning i varje rör. Det blir alltså ingen mötande trafik. Utformningen förebygger olyckor men inträffar det trots allt en olycka ska det gå snabbt och enkelt för alla att ta sig ut, även för personer med funktionshinder. 

Bilden visar södergående tunnelrör och avfarten mot Ekerö. Ramprummet kommer att smyckas med konstverk för att underlätta igenkännande och navigering under jord. Konst är en viktig del i säkerhetskonceptet. Det gröna ljuset ser ut som konst med är ljuset från en räddningskammare som är en säkerhetsåtgärd vid arbete under jord.  

Tunnlarna under norra delen

I tunneln mellan Akalla och Hjulsta har man startat arbetena med installation av tekniska system. Det kanske ser lugnare ut på ytan nu men i tunnlarna är det full aktivitet

Vinsta

Trafikplats Vinsta har slutbesiktigats och godkänts i november och eftersom det är en kommunal väg har den även överlämnats till Stockholms stad. Att den är klar innebär att vi har byggt om Bergslagsvägen mellan Bergslagsplan och Skattegårdsvägen, byggt två nya cirkulationsplatser vid Skattegårdsvägen och Johannelund, samt byggt nya vägar, broar och passager för gång och cykel som ökar säkerhet, framkomlighet och skapar bättre knutpunkter till kollektivtrafiken.

Den nya cirkulationsplatsen vid korsningen Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen, sedd från kommande upp- och nedfart till E4 Förbifart Stockholm.

Vi fortsätter nu arbetet med betongtunnel- och tråg till E4 Förbifart Stockholms tunnel vid Johannelund och gör även ledningsarbeten i Bergslagsplan.

Hjulsta

Vi fortsätter arbetet med att färdigställa Hjulsta trafikplats. Det innebär bland annat arbeten med att anlägga tre dagvattendammar som ska rena vägdagvatten från broarna. 

En av tre dagvattendammar, med Hjulstabron i bakgrunden.

Trafikplatsen i Hjulsta kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Akalla/Häggvik

Vid trafikplatserna i Akalla och Häggvik arbetas det nu med olika installationsarbeten. Installationsarbetet startade i april i år och kommer att pågå på hela sträckan fram till öppnande 2030.

Den kommande vägsträckningen av E4 Förbifart Stockholm sett mot Häggvik.

Se filmen om hur vi bygger i olika faser

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i flera delar och i olika faser. Det är många arbetsmoment från planering till öppnande. Olika typer av arbeten tar olika lång tid att utföra och den specifika platsens förutsättningar spelar också roll. Det är till exempel mer komplicerat att bygga och spränga under mark än ovan. Det här gör att delarna av E4 Förbifart Stockholm inte är färdiga samtidigt. På några platser avtar nu det intensiva byggarbetet och vi går in i nästa fas.