Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Vi gör ett omtag på Ekerövägen

Arbetet genom världsarvet Drottningholm har inte haft den framdrift det borde ha haft. Därför avbryter Trafikverket och entreprenören kontraktet i samförstånd. Medan arbetet pausas kommer vi att öppna upp vägen.

Trafikverket tecknade i maj 2020 kontrakt med spanska Copasa för etappen E3 på Ekerövägen. Den omfattar breddning av vägen mellan Edeby och Nockebybron samt breddning av Drottningholmsbron. Arbetet påbörjades 2021.

Längs entreprenadsträckan finns världsarvet och det statliga byggnadsminnet Drottningholm, riksintressen, naturreservat och vattenskyddsområde. Vi bygger om en sedan länge överbelastad väg på svårförutsägbar mark och med befintlig trafik. Arbetet genom världsarvet måste genomföras med särskilt stor försiktighet och tar därför längre tid än normalt.

Behöver byta arbetssätt

Men arbetet på sträckan har heller inte haft den framdrift som det borde ha haft. Vi har tillsammans med entreprenören inte lyckats lösa alla utmaningar som uppstått under projektets gång och ser det inte som möjligt att slutföra arbetet i den här konstellationen. Vi behöver byta arbetssätt för att kunna färdigställa vägen enligt gällande tidplan och för att minimera påverkan på framkomligheten.

Trafikverket och entreprenören har nu enats om att gå skilda vägar.

– Arbetet har både försenats och fördyrats. Att göra en omstart av projektet är det mest förnuftiga vi kan göra i det här läget. Att genomföra en ny upphandling kommer att skapa bättre förutsättningar för de arbeten som återstår, säger Daniel Burström, Trafikverkets biträdande sektionschef på sektion Lovö och talesperson för Ekerövägen.

– Entreprenören har varit mycket professionell och lösningsorienterad i det här och man kommer att finnas kvar och vara behjälpliga för Trafikverket till dess att vi har en ny entreprenör på plats.

Arbetet genom världsarvet Drottningholm måste genomföras med särskilt stor försiktighet.

Vägen öppnas upp när arbeten pausas

Nu kommer en ny upphandling att genomföras. Under tiden pausas det ordinarie produktionsarbetet. I samband med avbrottet kommer vi att ta bort avspärrningar och öppna upp vägen med fler körfält på sträckan Edeby–Drottningholm för att förbättra framkomligheten.

När upphandlingen är klar och en entreprenör är på plats kommer arbetet att återupptas. Målsättningen är att då effektivisera produktionen mer än tidigare, bland annat genom att vi utreder möjligheten till skiftarbete och en tydligare etappvis uppdelning av arbetet för att främja framkomligheten.

Vi bedömer i nuläget att vi kommer att hålla tidplanen, att vägen ska färdigställas till slutet av 2024, och gör vårt yttersta för att lyckas med detta, trots att det blir uppehåll i produktionen. Vi gör den här förändringen under vintertid när det har minst påverkan på produktionen.

Liten påverkan på ekonomin

Hur den här omstarten kan komma att påverka kostnaderna är för tidigt att svara på just nu.

– Det kan få en negativ effekt på kostnaderna, men vi uppskattar den som liten. Vi ser heller ingen annan möjlighet och bedömer att det skulle kosta mer att inte avbryta kontraktet, säger Daniel Burström.

Tidigare ingick även breddning av Nockebybron i entreprenaden, men åtgärden har sedan tidigare skjutits fram. Bron kommer att färdigställas först efter att E4 Förbifart Stockholm har öppnat för trafik 2030.

Tidigare var tidplanen att Drottningholmsbron, liksom breddningen av hela Ekerövägen, skulle vara klar hösten 2023. I oktober 2022 informerade vi dock om att arbetet med entreprenaden där Drottningholmsbron ingår blev ett år försenad, till hösten 2024.

I oktober meddelade vi även att Drottningholmsbron försenas med ytterligare två år och beräknas färdigställas 2026.

Ny tid och kostnad för breddningen av Ekerövägen

Frågor och svar om Trafikverkets arbeten på Ekerövägen