Logga in
Logga in

Stockholm E4/E20 Hallunda-Fittja, bra miljö och ökad framkomlighet

Vi ska förbättra E4/E20 mellan Hallunda och Fittja i Botkyrka kommun. Vi anpassar vägen för framtidens trafik samt förbättrar bullerskydd och luftens kvalitet i området för dig som bor eller vistas nära vägen.

Vad?

Vi planerar för att bygga om E4/E20 mellan Hallunda och Fittja. Det ingår att hitta innovativa lösningar för att hantera miljön i området och minska barriäreffekter av vägen.

Varför?

För ökad framkomlighet och bättre miljö i området. Vi försöker hitta utvecklingsfrämjande- och kreativa lösningar för att reducera buller- och luftpartikelnivåer i området.

Nuläge

Vi är i planeringsfasen och håller på att ta fram en vägplan.

Om projektet

Syftet är att du ska komma fram smidigt och kunna leva i en bra miljö.

Därför bygger vi om

När de två nya vägarna E4 Förbifart Stockholm och väg 259, Tvärförbindelse Södertörn är klara, påverkas trafiken mellan Hallunda och Fittja. Därför bygger vi om och anpassar vägen.

Vårt arbete är uppdelat i två delar

Den första delen handlar om att anpassa vägen för framtidens trafik som vi beräknar kommer att öka. Vägen ska inte bli en flaskhals och orsaka kö när E4 Förbifart Stockholm och väg 259, Tvärförbindelse Södertörn står klara och ansluts till nuvarande E4/E20.

Den andra delen i vårt arbete handlar om att minska buller från trafiken och förbättra luften i området. Vi tar fram förslag på långsiktiga lösningar för att minska buller och luftföroreningar. Vi ska också förhindra att vägen blir en barriär för dig som bor, arbetar och går i skolan i området. Det ska vara enkelt att ta sig från ena sidan av vägen till den andra.

Vi planerar vägen

Vi planerar just nu för hur vi ska bygga om vägen. Det gör vi i samarbete med kommunen. Tillsammans med dem diskuterar vi olika förslag som vi sedan presenterar för dig som bor i området. Du kommer också att kunna vara delaktig i vår planering och vi kommer att lyssna extra noga på dina behov.

Tack för dina synpunkter

Under perioden 30 januari–3 mars 2023 genomförde vi ett samråd där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter och tar med oss dessa i det fortsatta arbetet med handlingarna.  Vi kommer att bemöta alla inkomna synpunkter i kommande samrådsredogörelse.

Ta del av samrådsunderlaget

Du kan fortfarande ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Läs mer om samrådet.

Problem som vi ska lösa

Utan Trafikverkets åtgärder förloras en del av den kapacitetsökning som de angränsande projekten Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn ger. Det i sin tur resulterar i ytterligare framkomlighetsproblem för kollektivtrafik, godstransporter och biltrafik. Dagens miljöproblem kommer att förvärras med fler stillastående köer.

Så ska vi lösa det

Vårt arbete syftar till att öka kapaciteten på E4/E20 mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja, för att undvika flaskhalsar som orsakar kö när de nya vägarna Tvärförbindelse Södertörn och E4 Förbifart Stockholm ansluter till nuvarande E4/E20, en sträcka på ungefär 2 000 meter. Vi behöver anpassa vägen till fler trafikanter.

Vi ska också komma fram till innovativa lösningar för att hantera miljön i området och minska barriäreffekter. Bland annat ska vi hitta utvecklingsfrämjande- och kreativa lösningar för att reducera buller- och luftpartikelnivåerna i området.

Övergripande mål

På Trafikverket har vi som mål att uppnå bättre och mer hälsosam boendemiljö i områden längs med det statliga vägnätet med höga trafikflöden, höga hastigheter och där många människor vistas och bor. Vi ska bland annat:

  • Öka trafiksäkerheten och framkomlighet och korta ner restiderna.
  • Finna lösningar för att uppnå en bättre och mer hälsosam boendemiljö i områden längs med statligt vägnät med höga trafikflöden, höga hastigheter och där många människor vistas och bor.

Transportpolitiska målen

Vi följer målen i Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Fem mål ur den nationella planen som är viktiga för arbetet med Hallunda-Fittja:

  1. God hälsa och välbefinnande
  2. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  3. Hållbara städer och samhällen
  4. Bekämpa klimatförändringar
  5. Ekosystem och biologisk mångfald

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029.

Nyheter

Tidsplan

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter.

Under perioden 30 januari–3 mars hade vi ett samråd med berörda inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Du kan läsa samrådsunderlaget under Dokument.

Under perioden 22 mars–14 juni gör vi geotekniska undersökningar i området för att få kunskap om grundläggningsförhållandena som kan påverka när vi ska bygga om E4 och E20 mellan Hallunda och Fittja. Markägare som berörs av detta har fått information via brev.

Vi planerar att genomföra ett samråd under våren 2024.

Vi planerar att lämna projektets miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen sommaren 2024.

Vi planerar att kungöra och ställa ut vägplanen för granskning hösten 2024.

Vi planerar att skicka in vägplanen för fastställelse under år 2025.

Vi planerar att börja bygga 2026 och att bli klara 2030.

Projekt i närheten

Följande projekt finns i närheten: