Logga in
Logga in

E4/E20 Hallunda-Fittja Vi samråder om breddningen av E4/E20 mellan Hallunda och Fittja

Trafikverket planerar att bygga ut E4 och E20 mellan trafikplatserna Hallunda och Fittja från tre till fyra körfält i båda riktningar. Nu samråder vi inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Vi planerar att bygga ut E4 och E20 mellan trafikplatserna Hallunda och Fittja från tre till fyra körfält i båda riktningar. Det ingår att hitta innovativa lösningar för att hantera miljön i området och minska barriäreffekter av vägen.

Syftet är att öka kapaciteten på vägsträckan för att anpassa vägen för framtidens trafik. Vi planerar att kunna börja bygga år 2026 och vara klara innan de nya vägarna E4 Förbifart Stockholm samt väg 259, Tvärförbindelse Södertörn öppnar. Läs mer om projektet nedan.

Samråd

Nu samråder vi om vägplanen inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Plats för handlingar

Du kan ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument. 

Underlaget finns också på Trafikverkets regionkontor, Solna Strandväg 98, Solna samt hos Botkyrka kommun på Hallunda medborgarkontor, Hallunda centrum, Hallundaplan 5 och på Fittja medborgarkontor, Fittja centrum, Fittja torg 21.

Lämna dina synpunkter senast den 3 mars

Samrådsperioden pågår mellan måndagen den 30 januari och fredagen den 3 mars. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange ärendenummer TRV 2022/103749.

Du kan även lämna synpunkter här på webben. 

Tack för att du bidrar!

Fakta om projektet

Trafikverket ska förbättra E4/E20 mellan Hallunda och Fittja i Botkyrka kommun. Trafikverket anpassar vägen för framtidens trafik samt förbättrar bullerskydd och luftens kvalitet i området. Projektet ansluter till Vårbybroarna som ska byggas om i projektet väg 259 Tvärförbindelse Södertörn.

Syftet med projektet är att öka kapaciteten på E4/E20 mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja för att undvika flaskhalsar som orsakar kö när Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm ansluts till nuvarande E4/E20, en sträcka om cirka 2350 meter.

I projektet ingår:

  • Att bredda vägen med ett körfält från E4/E20 trafikplats Hallunda till trafikplats Fittja - i båda riktningar, så att det finns 4 plus 4 körfält i varje riktning. (i dag 3 +3)
  • ITS-utrustning längs hela sträckan som åtgärden omfattar.
  • Att ta fram innovativa lösningar för att hantera miljöproblematik och minska barräreffekter.

Karta med föreslagna åtgärder

Kartan visar ungefär var vi planerar att göra olika åtgärder, exempelvis bullerskydd i form av vallar eller skärmar, mer växter, en bredare så kallad sociodukt för gående och cyklister samt upprustning av befintliga gång- och cykelpassager.