Logga in
Logga in

Stockholm Jakobsberg

I Jakobsberg är fyra nya spår i drift sedan 2016. Vi har också byggt en ny entré till pendeltågsstationen och nya broar, tunnlar och vägar för dig som går och cyklar.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

I Jakobsberg är utbyggnaden klar och fyra nya spår är i drift sedan 2016.

Om projektet

Vi har byggt om den befintliga gång- och cykelvägen i SAAB-området i Jakobsberg och byggt en ny sträckning utmed järnvägen till Äggelundavägen i Barkarby. Längs hela sträckan har vi asfalterat och satt upp ny belysning, satt upp ett nytt räcke med mera.

Ny entré till pendeltågsstationen

Vi har byggt en ny stationsentré och gång- och cykeltunnel söder om den nuvarande stationen. Med det blir det något närmare till stationen för alla som bor i södra Jakobsberg. Entrén har en uppgång från en gång- och cykeltunnel under järnvägen, som gör det enkelt ta sig mellan östra och västra Jakobsberg. Det finns trappor, rulltrappa och hiss till entrén, som också har SL-spärrar och ett väntutrymme.

Nya broar

Vi har byggt en ny gång- och cykelbro mellan Passadvägen och Järfällavägen som gör det enklare att ta sig till och från Görvälns naturreservat i Järfälla. Vi har även förlängt gång- och cykeltunneln vid Historievägen och flyttat gång- och cykelvägen på Järfällavägen.

Vi har rivit gång- och cykelbron vid Vasavägen och ersatt den med en ny och längre bro cirka 75 meter norrut. Bron har nu en längre och flackare ramp för ökad framkomlighet.

Miljöarbetet i Jakobsberg

När vi bygger ut järnvägen arbetar vi aktivt för att skapa ett hållbart och miljöanpassat transportsystem och samtidigt minimera de skador och störningar som projektet kan orsaka genom särskilda insatser för miljön.

Vi har byggt flera småviltpassager under järnvägen i Kallhäll och Jakobsberg för mindre djur som groddjur, gnagare, grävling och räv. Syftet med passagerna är att mildra järnvägens barriäreffekt och de består av trummor på strategiskt belägna platser.

När vi byggde en gång- och cykeltunnel under spåren vid Jakobsbergs station grävde vi ut stora jordmassor. Vi använde sedan jordmassorna för att fylla andra delar av arbetsområdet. Eftersom vi återanvände jorden på plats kunde vi minska våra transportsträckor till och från arbetsområdet.

Tidslinje för delsträckan Barkarby-Kallhäll

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. 2010

2 Granskning av järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. 2011

3 Lagakraftvunnen järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll. 2012

4 Fyra spår färdigbyggda och i drift på delsträckan Barkarby-Kallhäll. 2016

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice