Logga in
Logga in

Stockholm Mälarbanan, Tomteboda-Kallhäll

Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

Fyra nya spår är i drift fram till Spånga. Utbyggnad återstår av fyra spår på sträckan Spånga - Huvudsta.

Kostnad

25,5 miljarder kronor (2021 års prisnivå), enligt den Nationella planen för transportinfrastrukturen åren 2022-2033

Om projektet

Större delen av Mälarbanan är färdigutbyggd men för den sista delsträckan, genom Solna och Sundbyberg, som också är den mest komplexa eftersom järnvägen ska grävas ner i tunnel, saknar vi, som vi tidigare berättat, ännu alla avtal och tillstånd som behövs för att arbeta vidare. 

Tillståndsprocessen pågår men är inte klar. Vi har fortsatt dialog med Sundbyberg och Solna kring de avtal och tillstånd som vi behöver för att kunna påbörja arbetena med tunnel och tråg genom Sundbyberg och Solna. Det handlar bland annat om att få genomförandeavtalen med Sundbyberg och Solna på plats, som är en förutsättning för att kommunerna ska kunna anta sina detaljplaner – vilket i sin tur är en förutsättning för att våra järnvägsplaner ska kunna vinna laga kraft.

Järnvägsplaneprocessen

Under 2022 lämnade vi in de två kvarstående järnvägsplanerna i projektet för fastställelseprövning. Det gäller järnvägsplanerna Huvudsta – Duvbo och Duvbo – Spånga, för fortsatt utbyggnad genom Stockholm, Sundbyberg och Solna.

Under prövningen har Planprövning, den myndighet inom Trafikverket som prövar järnvägsplanerna, gjort bedömningen att järnvägsplanerna behöver kompletteras innan de kan fastställas – och så småningom vinna laga kraft. 

För järnvägsplanen Duvbo – Spånga innebär kompletteringen att projektet behöver göra om planprocessen med nytt samråd, det vill säga ett fysiskt möte med alla berörda, följt av en ny granskning samt på nytt lämna över planen för tillstyrkan hos Länsstyrelsen innan järnvägsplanen återigen kan lämnas in för fastställelseprövning. Samråd är planerat till år 2025, information och inbjudan kommer att gå ut i god tid till de som berörs av järnvägsplanen.

Ändrade planeringsförutsättningar

Att tillståndsprocessen tagit längre tid än vi förutsett påverkar planeringsförutsättningarna framåt och får som vi också tidigare berättat konsekvenser för Mälarbanans tidplan.

I tillståndsprocessen hanteras våra järnvägsplaner och kommunernas detaljplaner parallellt. Trafikverket är beroende av att berörda kommuners detaljplaner stödjer järnvägsutbyggnaden. När vi lämnar in järnvägsplanerna till ny fastställelseprövning hos Planprövning, krävs att Sundbybergs och Solnas detaljplaner är antagna innan våra järnvägsplaner fastställas.

Vi har bedömt att byggstarten av de stora arbetena genom Sundbyberg och Solna kan påbörjas tidigast 2028 med reservation för att plan- och tillståndsprocessen fortskrider och att vi har alla avtal och tillstånd på plats år 2028. Det handlar alltså om en bedömning och är inget formellt beslut. 

Byggstart i det här fallet innebär att vi skickar ut förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör/-er för att bygga tillfälligt spår, tunnel, tråg och stationer genom Solna och Sundbyberg. Själva bygget av tunnel och tråg bedöms börja cirka fyra år efter att förfrågningsunderlag skickats ut. Från det vi börjar bygga tunnel och tråg till dess de är klara har vi enligt tidigare bedömningar beräknat att det tar omkring åtta år.

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät och påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt i regionen och till och från övriga landet.

Nyttorna med att bygga ut till fyra spår är flera: 

  • Den 20 km långa järnvägssträckan mellan Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade där spåren idag används maximalt. Det blir ofta kö då regionaltågen får vänta bakom pendeltågen. Med fyra spår separeras regional– och fjärrtågen från pendeltågstrafiken då de kan köra om egna, yttre spår.
  • Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare, vilket är avgörande för en fungerande arbetspendling i den växande Mälardalsregionen när alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.
  • Med utbyggnaden till fyra spår ökar kapaciteten på Mälarbanan från 11 till 18 tåg per timme och riktning. Denna kapacitetsökning innebär också förbättringar på anslutande spårvägssystem, till exempel Citybanan och Nynäsbanan.
  • Mälarbanan är tätt sammanlänkad i ett större trafiknät. Störningar på sträckan Kallhäll – Stockholm påverkar trafiken på både Nynäsbanan och Ostkustbanan. Den fulla kapaciteten på Citybanan realiseras därför inte förrän Mälarbanan är utbyggd till fyra spår på hela sträckan Tomteboda – Kallhäll.
  • Stationen i Sundbyberg är redan i dag en viktig knutpunkt för resenärer för både på- och avstigning samt byten mellan regionaltåg, pendeltåg, tvärbana och tunnelbana men är i dag ”en getingmidja” på Mälarbanan med sina två spår och gemensam plattform för pendeltåg och regionaltåg. Dagen system fungerar, men är känsligt för störningar. Det är först med fyra spår genom Sundbyberg som hela potentialen realiseras.
  • Genom att gräva ner järnvägen i tunnel genom Sundbyberg och Solna bidrar utbyggnaden också till en viktig stadsutveckling för kommunerna.
  • Också Barkarby håller på att bli en viktig knutpunkt för kollektivtrafik i regionen. Här bygger vi nya plattformar för regional- och fjärrtåg, Med pendeltåg, fjärr- och regionaltåg, buss och utbyggd tunnelbana i direkt anslutning till varandra underlättas det hållbara resandet och bytet mellan trafikslag.

Nyttan märks redan

Större delen av Mälarbanan är klar. Vi har byggt ut till fyra spår på sträckan Kallhäll – Spånga. Antalet tåg ligger kvar på den ursprungliga nivån, men utbyggnaden har haft en mycket gynnsam effekt på järnvägstrafiken på sträckan eftersom regionaltågen nu kan köra om pendeltågen ungefär i höjd med Jakobsberg. Det medför att resenärer från Västerås får cirka 5 minuter kortare restid. Dels medför det att regionaltågen hinner in till Sundbybergs station innan pendeltåget mot Stockholm, vilket gör bytet för resenärer effektivare, dels byggs det inte upp en kö av tåg innan Sundbybergs station. Regionaltågen stannar inte på sträckan Kallhäll – Sundbyberg i dagsläget.

Utbyggnaden innebär att vi byter ut och bygger ny järnvägsanläggning längs hela sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Vi tar bort allt gammalt och ersätter med nytt, såsom räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers. Eftersom allt i anläggningen är nytt får vi en robustare järnväg som är mindre känslig för störningar som kan orsaka tågförseningar.

Vi bygger nya stationer

Vi bygger också nya stationer, gång- och cykelvägar, tågtunnlar och broar. I Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta planerar vi att bygga nya, ljusa och trygga stationer med nära anslutning till buss och tunnelbana så att det blir smidigt att resa kollektivt. I Barkarby bygger vi en ny stationsentré som ska ansluta till den nya tunnelbanan och den nya Veddestabron.

Vi bygger nya gång- och cykelvägar

Vi bygger nya gång- och cykelvägar längs järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. Vid stationerna bygger vi också cykelparkeringar för att främja gröna trafikslag. Med fler gång- och cykelvägar skapar vi förutsättningar för dig att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå.

Vi bygger nya tågtunnlar

Genom centrala Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en cirka 1,4 kilometer lång tunnel. I Solna planerar vi att bygga ut järnvägen i en cirka 450 meter lång tunnel ovan mark. Genom att bygga ut järnvägen i tunnlar frigörs yta och vi möjliggör kommunernas stadsutveckling.

Vi bygger nya broar

Vi bygger nya broar för dig som åker tåg, kör bil, går och cyklar och för djur som vill ta sig över järnvägen. Barkarbybron och Landskapsbron i Kallhäll är klara. I Tomteboda har vi byggt två nya järnvägsbroar. I Barkarby har vi byggt en del av Veddestabron som går över E18 och järnvägen över till den nya Barkarbystaden.

Tågstopp under 2024

Du kan resa som vanligt under större delen av tiden som vi arbetar med Mälarbanan. Men några gånger om året behöver vi stänga av järnvägen i flera dagar eller veckor i sträck för att kunna jobba i direkt anslutning till spåret. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för dig som reser. Under en längre avstängning kan vi också arbeta mycket effektivt.

Samordning mellan aktörer

När vi planerar för längre avbrott i tågtrafiken vill vi att du ska påverkas så lite som möjligt. Därför gör vi sammanhängande avstängningar i trafiken, stället för många små som kan upplevas som ännu mer störande. Vi försöker planera in avstängningarna när färre arbetspendlar med tåg, till exempel under helger och några veckor under sommaren.

Vilka sträckor som stängs av hänger ihop både med var vi bygger och med var det är möjligt med bytespunkter för ersättningstrafik. SL och SJ informerar om avstängningarna och om den ersättningstrafik som gäller under perioder då tågen inte går. För ytterligare information om din resa, se plattformsinformation, SL:s webb, reseplaneraren och SL-appen, samt SJ:s webbplats. 

Så här kommer vi att stänga av under 2024

Under de här perioderna gör vi arbeten längs spårområdet som i vissa fall kan vara störande.

  • Påskavstängning vecka 13, från torsdag den 28 mars till tisdag den 2 april. 
  • Sommaravstängning vecka 26-33, från lördag den 29 juni till måndag den 12 augusti. 
  • Höstavstängning vecka 44, från fredag den 1 november till måndag den 4 november. 

Nyheter från Mälarbanan

Områdesinformation

Det är ett omfattande arbete att bygga ut Mälarbanan. Vi bygger i tätbebyggda områden och det är därför ofrånkomligt att vi påverkar omgivningen. Här nedan hittar du information om pågående arbeten i just ditt område.

Upphandlingar och dokument

En stor del av utbyggnaden är redan klar. Sedan 2019 rullar tågen med ökad kapacitet mellan Spånga och Kallhäll.

Mälarbanans tidslinje

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. 2010

2 Granskning av järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. 2011

3 Lagakraftvunnen järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll. Samråd av järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. 2012

4 Granskning av järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. Samråd av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2013

5 Lagakraftvunnen järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. Vi börjar bygga delsträckan Tomteboda-Huvudsta. 2014

6 Samråd av järnvägsplan Duvbo-Spånga. Granskning av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2015

7 Fyra spår i drift på delsträckorna Barkarby-Kallhäll och Tomteboda-Huvudsta. Granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga. 2016

8 Lagakraftvunnen järnvägsplan Spånga-Barkarby. Vi börjar bygga delsträckan Spånga-Barkarby. Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. 2017

9 Fyra spår i drift på delsträckan Spånga-Barkarby. 2019

10 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. Förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga. 2020

11 Kompletterande granskning av järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga. 2021

12 Järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga skickas in för fastställelseprövning. 2022

13 Komplettering av järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga. 2023

14 Beslut att flytta fram byggstarten för stora arbeten i Sundbyberg och Solna på grund av att plan- och tillståndsprocessen dragit ut på tiden. 20 februari 2023

15 Beslut att avbryta pågående upphandlingar gällande tillfälligt spår samt tunnel, tråg och stationer genom Sundbyberg och Solna på grund av osäkerheterna i den fortsatta tillståndsprocessen. 27 februari 2023

16 Beslut att pausa planerade större arbeten i Solna och Sundbyberg tills alla avtal och tillstånd är klara. April 2023

17 Arbete med att komplettera järnvägsplanerna för Huvudsta – Duvbo och Duvbo – Spånga. 2023 - 2024

18 Planerad ny granskningsperiod av järnvägsplanen för Huvudsta – Duvbo under kvartal två. 2025

19 Planerat nytt samråd för järnvägsplanen Duvbo – Spånga. 2025

20 Järnvägsplanen för Huvudsta – Duvbo planeras att skickas in för ny fastställelseprövning under kvartal fyra. 2025

21 Vi planerar att skicka ut förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör/-er för att bygga tillfälligt spår, tunnel, tråg och stationer genom Solna och Sundbyberg förutsatt att alla avtal och tillstånd är klara. 2028

22 Genomförande av förberedande arbeten (tillfälligt spår och station samt sponter) förutsatt att alla avtal och tillstånd är klara. 2028 - 2032

23 Genomförande av järnvägsanläggningen på sträckan Huvudsta - Spånga förutsatt att alla avtal och tillstånd är klara. 2032 - 2042

Presskontakt

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice