Logga in
Logga in

Stockholm Solna/Huvudsta

I Solna planerar vi fyra nya spår, en tunnel ovan mark och en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Genom att bygga in spårområdet på sträckan Frösundaleden-Nybodagatan kan stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Nuläge

I Solna pågår förberedande arbeten, såsom flytt av ledningar i marken, inför det planerade tunnelbygget.

Kostnad

Solna stad medfinansierar tunneln i Solna och pendeltågsstationen i Huvudsta med 600 miljoner kronor (2017 års prisnivå).

Om projektet

Pågående arbeten

I Solna planerar vi för fyra nya spår i en tunnel ovan mark från Frösundaleden och cirka 450 meter österut i riktning mot Stockholm. Det innebär att vi bygger en tunnel runt spåren, en så kallad intunnling. Tack vare intunnlingen mellan Frösunda och Nybodagatan, bygger vi bort den barriär som järnvägen utgör idag och frigör ytor för nya mötesplatser. Utbyggnaden bidrar även till stadsutveckling i Solna när stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman.

Vi planerar att bygga en ny pendeltågsstation i Huvudsta med stationsentrén på Huvudstagatans bro, som kommer att byggas om. Vi planerar även att bygga ett anslutningsspår för godståg från Huvudsta till Tomteboda bangård. Med det nya anslutningsspåret för godstrafik på sträckan Huvudsta-Tomteboda bangård behöver godstågen inte korsa de övriga spåren och påverka övrig tågtrafik.

Ankdammsgatan

Vi arbetar med ledningsomläggningar på Ankdammsgatan, på sträckan mellan Framnäsbacken och Nybodagatan. Dessa arbeten planeras pågå till januari 2023. Vi kommer att gräva i marken för att lägga om olika typer av ledningar så som vatten-, el- och fiberledningar.

Karta över Ankdammsgatan

Inom det orangea området på kartan planerar vi att arbeta under hela 2022. Inom de två röda områdena planerar vi att börja arbeta i början av 2023 och arbetet pågår under hela 2023. När vi är klara med dessa arbeten kommer vi att fortsätta med ledningsomläggningar på Nybodagatan. Vi kommer att genomföra såväl ledningsarbeten som fjärrvärmearbeten i det här området.

Vi arbetar i vägen och behöver därför stänga av för genomfartstrafik och busstrafiken kommer att behöva ledas om. Gående och cyklister kommer alltid att komma fram.

Samtliga fastigheter kommer att vara tillgängliga under byggtiden, det vill säga boende kommer alltid att kunna ta sig fram till sin port. Detsamma gäller taxibilar (inklusive färdtjänst), utryckningsfordon (till exempel ambulans, brandbilar, polis), leverantörsbilar och flyttbilar. Åtkomst till återvinnings-/sopstationen på Oskarsrogatan kommer att finnas kvar. Gång- och cykeltunneln under spåren vid Ankdammsgatan/Framnäsbacken kommer att vara öppen till minst 2023.

Etappvis kommer parkeringsplatser att försvinna. Vi stänger av ett par parkeringsplatser i taget och öppnar upp dessa igen så fort vi har jobbat oss förbi den delen. Ersättningsparkeringar kommer att byggas på Oskarsrogatan. Busstrafiken på sträckan Framnäsbacken-Ankdammsgatan och Nybodagatan-Ankdammsgatan upphörde den 17 januari och resande hänvisas till närliggande busshållplatser. Dessa ligger inom 600 meter från befintlig busshållplats.

Oskarsrogatan

Vi arbetar just nu med olika schaktarbeten, som är en del av de förberedande arbetena inför utbyggnaden av järnvägen. Vi beräknar att vara klara med arbetena längs Oskarsrogatan under hösten 2022.

Borrnings- och sprängningsarbeten

Vi har stött på berg som vi behöver ta bort innan vi kan lägga ner ledningar i marken. Den 22 augusti började vi med borrnings- och sprängningsarbeten. Arbetena kan upplevas störande för dig som bor och vistas i närheten. Eftersom vi arbetar i tättbebyggt område kommer det att vara mindre sprängningar.

I dagsläget vet vi inte hur mycket berg vi kommer att stöta på och kan därför inte säga hur länge dessa arbeten kommer att pågå.

Frösundaleden

I mitten av september planerar vi att börja arbeta på bron över järnvägen på Frösundaleden. Vi kommer att arbeta med beläggningsarbeten nattetid.

 

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Solna

Därför lägger vi om ledningar i marken

Tidslinje för delsträckan Tomteboda-Huvudsta.

Projekt Mälarbanan omfattar två järnvägsplaner: Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo. Projektet är indelat i fem delsträckor.

1 Vi börjar bygga delsträckan Tomteboda-Huvudsta 2014

2 Fyra spår färdigbyggda och i drift på delsträckan Tomteboda-Huvudsta 2016

3 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2017

4 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2020

5 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvudsta-Duvbo 2020

6 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2021

7 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Huvudsta-Duvbo 2023

8 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på delsträckan Huvudsta-Duvbo 2023

9 Planerad utbyggnad av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg och Solna 2024

10 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda-Kallhäll 2032

11 Planerad öppning av Sundbybergs station med en stationsentré mot Solna Business Park 2032

12 Planerad öppning av Huvudsta station 2034

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice