Logga in
Logga in

Så hanterar vi störningar under byggtiden

När vi bygger ut Mälarbanan arbetar vi i tättbebyggda områden och det är ofrånkomligt att vi påverkar de som bor och jobbar längs järnvägen och resenärer. Men vi strävar efter att skapa en trygg närmiljö under byggtiden.

Vi arbetar aktivt med att informera om våra arbeten innan, under och efter byggstart. Vi väljer arbetsmetoder för att påverka omgivningen så lite som möjligt och vi hanterar frågor om påverkan gentemot omgivningen.

Du som bor

När vi bygger uppkommer störningar i form av buller, damm, ljus och komfortvibrationer. Det kan också uppstå annan störning för specifik fastighet eller verksamhet.

I det fall våra åtgärder vid störningskällan inte bedöms vara tillräckliga kan tillfällig vistelse erbjudas som en sista utväg. Såväl kortare vistelse på hotell som alternativ bostad under längre tid kan bli aktuellt.

Kontakta Trafikverkets Kundservice eller, om du mottagit ett erbjudande om tillfällig vistelse eller blir störd av våra arbeten, kan du anmäla en störning genom att fylla i formuläret här nedan. 

När vi tagit mot en störningsanmälan kommer vi att göra en bedömning om den som gjort anmälan är berättigad till åtgärd samt vilken åtgärd som i så fall är lämplig. Åtgärden bedöms även utifrån resultaten av mätningar, antingen vid störningskällan eller hos den som anmält störningen.

Du som äger en fastighet

När vi bygger ut Mälarbanan behöver vi komma åt mark, både tillfälligt under byggtiden och permanent för vår järnvägsanläggning. Trafikverket får rätt att anskaffa den mark som behövs, tillfälligt, permanent och genom servitutsrätt, genom järnvägsplan. Utbyggnaden av Mälarbanan omfattar flera järnvägsplaner; Duvbo-Spånga samt Huvudsta-Duvbo. I respektive järnvägsplan redovisas vilken mark som berörs och på vilket sätt. Innan vi har rätt att ta mark i anspråk måste järnvägsplanen vinna laga kraft. De berörda fastighetsägarna har rätt till ersättning för den mark som Trafikverket tar i anspråk för utbyggnaden. Trafikverket kontaktar alla ägare till fastigheter som berörs.

Förebyggande åtgärder

För att minimera påverkan på mark, byggnader och verksamheter under byggtiden arbetar vi efter dessa tre steg:

Vi utreder byggets påverkan på mark, byggnader och verksamheter och hur bygget berör fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende.

I dialog med fastighetsägare utreder vi åtgärder för att minimera negativa konsekvenser som kan orsakas av störningarna från våra byggarbeten. Det gör vi inom ramen för vad vi bedömer är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Förebyggande åtgärder kan vara bullerdämpande åtgärder, exempelvis mindre ombyggnationer, och tillfälliga lösningar för gång- och cykeltrafiken utanför en byggnad.

Vi jobbar kontinuerligt med att kontakta de fastigheter som påverkas mycket och kan vara i behov av en förebyggande åtgärd. I vissa fall behöver vi skriva avtal med fastighetsägare om åtgärder som vi behöver genomföra.

Du som jobbar eller driver företag

Inför byggstart för vi en dialog med de verksamhetsutövare som vi bedömer berörs av våra arbeten. Vi undersöker hur deras verksamhet kan komma att påverkas och behovet av eventuella anpassningar och åtgärder. Verksamhetsutövaren har ett eget ansvar att, inom rimliga gränser, vidta egna åtgärder för att minska risken för skada eller minimera den skada som uppkommit. Kontakta oss omgående om du som verksamhetsutövare blir störd av våra arbeten så att en dialog kring hantering av störningen kan påbörjas i ett tidigt skede, för att hitta tillfälliga åtgärder som minimerar påverkan.

Om skada skulle uppstå

Vi arbetar ständigt för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt. Om en skada trots allt uppstår på grund av våra arbeten, åtgärdar vi skadan eller ersätter den som drabbats. Exempel på skador som orsakas av störningar från byggarbetena är:

  • Skador på egendom – till exempel sättningar i husgrunden, skadade fönster
    och sprickor på hus och i bostäder.
  • Ekonomiska skador – till exempel inkomstbortfall i en rörelse.
  • Personskada – det innefattar i huvudsak fysiska skador.

Om du vill anmäla en skada ska följande krav vara uppfyllda:

  • Du ska kunna visa skadan. Det kan göras på flera sätt, till exempel med foto-
    grafier på skadan, kvitton för utgifter eller årsredovisningar.
  • Det ska finnas ett samband mellan vårt byggarbete, störningen och skadan. Du ska kunna visa att det är utbyggnaden av Mälarbanan som har lett till störningen och skadan.
  • Du ska ha försökt begränsa skadan. Ett exempel är att du så tidigt som möjligt anmäler störningar och skador till Trafikverket.

Ju tidigare vi får en anmälan om en skada desto bättre. Då försöker vi hitta olika åtgärder för att begränsa skadan. När vi utreder en skadeanmälan på fast egendom bedöms ärendet utifrån eventuell förbesiktning som vi genomfört innan byggskedet samt de platsbesök som utförs i samband med utredningen.

För att anmäla en skada fyll i nedan formulär eller kontakta Trafikverkets Kontaktcenter eller maila projekt Mälarbanan.

Våra arbetstider vid störande arbeten

Vi arbetar normalt helgfria vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00. Utför vi arbeten på andra tider kommer vi att informera om detta i god tid via portanslag, störnings-sms och här på vår webbplats.

Bullrande arbeten sker i huvudsak på helgfria vardagar klockan 07:00–19:00. Bullrande arbeten kan även förekomma på andra tider – kvällar, nätter efter klockan 22:00 och helger. Då informerar vi särskilt om detta, i god tid före arbetena startar via portanslag, störnings-sms och här på vår webbplats.

Få information om störningar via sms

Du kan få information om våra planerade störningar via sms. Allt du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer via länken här nedan. Du kan välja mellan sex sträckor:

Solna-Sundbyberg (Huvudsta-Bromsten)
Bromsten – Spånga
Spånga – Barkarby
Barkarby-Jakobsberg
Jakobsberg-Kallhäll
Kallhäll-Huvudsta (hela sträckan)

Du som vill avregistrera din prenumeration gör det på samma ställe. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige.

OBS! På grund av begränsning i antal tecken som får plats i avsändarnamnet skickas sms från avsändarnamnet 'Trafikverke'. I sms:et finns en klickbar länk till en nyhet på Trafikverkets webbplats. 

Fördjupad information om Mälarbanan

Större delen av byggtiden kan du resa som vanligt, men några gånger om året behöver vi stänga av järnvägen i flera dagar eller veckor i sträck för att kunna jobba på spåret. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser. Under en längre avstängning kan vi också arbeta mycket effektivt och rätt många av våra arbetsmoment kan inte utföras när tågtrafiken är igång.

En helt ny anläggning

Det handlar om alla arbeten i direkt anslutning till spårområdet, till exempel montage av stödkonstruktioner, markförstärkande arbeten, byte av räls, inkoppling av växlar och annat som gör att järnvägen fungerar. När vi bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll innebär det att vi byter ut allting i anläggningen. Vi tar bort allt gammalt, såsom räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers och ersätter med nytt. Det gör det här arbetet väldigt omfattande men när den utbyggda järnvägsanläggningen är klar är den robustare och mindre känslig för störningar, vilket gynnar resenärerna.

En järnvägsavstängning påverkar så klart dig som reser med pendel-, fjärr- och regionaltåg. För att minska störningar försöker vi planera in avstängningarna när färre arbetspendlar, till exempel under helger. Vi samarbetar med tågoperatörerna och SL och SJ sätter in ersättningstrafik under den tiden som järnvägen är avstängd. 

Sammanhängande avstängningar

Vi planerar in avstängningarna när färre arbetspendlar med tåg, till exempel under helger och några veckor under sommaren. Vilka sträckor som stängs av, hänger ihop både med var vi bygger och med var det är möjligt med bytespunkter för ersättningstrafik. När vi planerar för längre avbrott i tågtrafiken vill vi att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt och därför gör vi sammanhängande avstängningar istället för många små som kan upplevas som ännu mer störande.

Inga oplanerade störningar

Målet när vi började bygga ut Mälarbanan var att inte ha några oplanerade störningar under byggtiden utan de störningar vi orsakar ska vara planerade. Vi har haft planerade avstängningar av järnvägen cirka tre gånger om året sedan 2012. Vi stänger av under cirka 4-8 veckor på somrarna och några dagar på hösten och våren.

Trafikverket måste ansöka om att få stänga av järnvägen på vissa sträckor flera år i förväg. Det krävs en noggrann planering både från vår sida och från tågoperatörerna, eftersom varje avstängning berör så många resenärer.

Här hittar du information

Vi informerar om tågstoppen i alla våra informationskanaler. Du kan till exempel läsa om våra kommande avstängningar här på vår webb. SL och SJ informerar också på sl.se och i SL-appen, samt på sj.se och i SJ-appen om såväl avstängningar som ersättningstrafik.

 

Före byggstart ses tänkta arbetsmetoder och maskiner över och vi jobbar för att minimera störningar.

Buller

När vi beräknar att våra arbeten kommer medföra höga ljudnivåer eller upplevas som störande vidtar vi olika åtgärder för att minska bullerstörningarna. Möjligheten att genomföra åtgärder vid själva ljudkällan övervägs alltid. För att dämpa bullret från våra arbeten kan lösningen ibland vara att skärma av hela arbetsområdet med bullermattor. Under byggtiden ser vi löpande över möjligheten till ytterligare bullerbegränsande åtgärder. Både innan och under byggtiden mäter vi bullernivåer. Buller mäts på utvalda närliggande fastigheter i området för att kunna göra en helhetsbedömning av störningen. Valet av fastigheter beror på arbetets art och ljudmiljön i omgivningen. Tillsammans med våra entreprenörer följer vi upp och utvärderar mätningarna.

Luft

Det kan finnas risk för luktstörning från sprängningsarbeten. Denna risk minskas genom att boende och närliggande verksamheter informeras om tidpunkter för sprängning och att fönstren bör hållas stängda en viss tid efter sprängningen. Det kan även finnas risk för störande nedsmutsning till följd av dammbildning. Vi genomför då förebyggande skyddsåtgärder för att minimera dammbildning. 

Vibrationer

Riskanalyser utförs för att identifiera var det finns risk för att skador uppstår på grund av anläggningsarbetena. Riskanalysen syftar även till att föreslå skyddsåtgärder vid behov. Under byggskedet följs vibrationerna upp genom vibrationsmätningar och efter avslutat byggskede genomförs en slutbesiktning. Både innan och under byggtiden mäter vi vibrationer. Tillsammans med våra entreprenörer följer vi upp och utvärderar mätningarna.

Grundvatten och sättningar

Vi utför olika undersökningar inför den planerade utbyggnaden av järnvägen för att ta reda på hur utbyggnaden påverkar grundvattnet. När vi bygger under marken behöver grundvatten pumpas bort vilket kan leda till att grundvattennivåerna tillfälligt påverkas. Grundvattenpåverkan kan i sin tur medföra sättningar i mark som utgörs av lera. Undersökningarna ger underlag för bedömning om marken förväntas påverkas av projektets arbeten. 

Lär dig mer om spontning

Därför lägger vi om ledningarna i marken

Därför behöver vi spränga ibland

Det här gör vi när vi schaktar

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice