Logga in
Logga in

Stockholm Kallhäll

I Kallhäll är fyra nya spår i drift sedan 2016. Vi har också byggt en ny pendeltågsstation, nya gång- och cykelbroar, en landskapsbro och en gång- och cykelväg i området.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor,Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Nuläge

I Kallhäll är utbyggnaden klar och fyra nya spår är i drift sedan 2016.

Om projektet

Vi har byggt klart gång- och cykelvägen vid Görvälns naturreservat, Handformarvägen och Slammertorpsvägen. Vägen blev klar i början av juni 2020. Här ser du de gång- och cykelvägar vi byggt i området (röda vägar är nya, gröna är tidigare/befintliga vägar):

Karta med röda och gröna linjer för cykelvägar.

Här ser du de gång- och cykelvägar vi byggt i området. Röda vägar är nya, gröna är tidigare/befintliga vägar.

Pendeltågsstationen är klar

Stationsentrén till den nya pendeltågsstationen i Kallhäll ligger på den nya gång- och cykelbron. Pendeltågsstationen har två plattformar som sitter ihop i norra änden och totalt sju spår. På spåren närmast plattformarna åker pendeltågen och på de två yttre spåren kör regional- och godståg. De två spåren mellan plattformarna är vändspår för pendeltågstrafiken. Söder om plattformarna finns också spår som kan användas för att vända eller ställa upp pendeltåg.

Nya broar vid Kallhälls centrum

Vi har byggt en ny, flackare gång- och cykelbro vid Kallhälls centrum som förbinder centrumtorget och bussterminalen vid Görvälns naturreservat och Bolinders strand på västra sidan. På bron finns den nya stationsentrén, en ny cykelparkering och skärmtak mellan trapphuset till bussterminalen och entrén till stationshuset. Vi har också byggt en ny gångbro söder om stationen, en gång- och cykelväg väster om spåret och en gång- och cykelbro vid Kallhälls centrum.

Landskapsbro och ny bro för Slammertorpsvägen

Vi har byggt en cirka 50 meter bred landskapsbro över järnvägen för människor och djur. Bron ligger strax norr om bron för Slammertorpsvägen. Vi har också byggt en ny bro söder om den gamla bron vid Slammertorpsvägen. Vi rev den gamla bron för att ge plats till de fyra nya spåren.

Miljöarbetet i Kallhäll

När vi bygger ut järnvägen arbetar vi aktivt för att skapa ett hållbart och miljöanpassat transportsystem och samtidigt minimera de skador och störningar som projektet kan orsaka genom särskilda insatser för miljön.

Vi har byggt en landskapsbro över järnvägen i Kallhäll för att människor och djur ska kunna passera smidigt och tryggt. På bron har vi byggt en gång- och cykelväg som ansluter till gång- och cykelvägarna på vardera sidan om järnvägen. Vi har också planterat träd och buskar på bron och målet är att en så kallad torräng ska utvecklas där.

Vi har anlagt groddammar på vardera sidan av järnvägen i Kallhäll som förbinds med en trumma och en tredje groddamm invid Slammertorpsvägen. Vårt mål är att skapa en miljö där grodor och salamandrar ska trivas och bli fler. Vi har byggt flera småviltpassager under järnvägen i Kallhäll och Jakobsberg för mindre djur som groddjur, gnagare, grävling och räv. Syftet med passagerna är att mildra järnvägens barriäreffekt och de består av trummor på strategiskt belägna platser.

Intill arbetsområdet i Kallhäll har vi tagit hand om träd i en lindallé. Vi tog bort de svaga grenarna och behöll de delar av träden som gynnar mikroorganismer och fågelliv. Vi har bekostat Järfälla kommuns röjning kring värdefulla träd inom Görvälns naturreservat. Det gjorde vi för att göra träden säkrare och samtidigt bidra till att bevara natur- och kulturvärden i området.

I området Kallhäll finns två så kallade skålgropsstenar. De klassas som fornminne och ska bevaras. Därför har vi flyttat stenarna till den närliggande platsen Lädersättrahage, som också är en mer välbesökt plats än den ursprungliga platsen, öster om järnvägen vid den nya Slammertorpsbron.

Vi har anlagt ett rörmagasin under mark strax söder om den nya gång- och cykelbron i Kallhäll. Magasinet tar hand om dräneringsvatten från en del av järnvägsanläggningen som ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Magasinet fungerar som utjämningsmagasin vid höga flöden. Det fungerar också som katastrofmagasin vid eventuellt utsläpp av olja längs järnvägen.

Tidslinje för delsträckan Barkarby-Kallhäll

Projekt Mälarbanan omfattar två järnvägsplaner: Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo. Projektet är indelat i fem delsträckor.

1 Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll 2012

2 Samråd av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2015

3 Granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2016

4 Fyra spår färdigbyggda och i drift på delsträckan Barkarby-Kallhäll 2016

5 Kompletterande granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2021

6 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Duvbo-Spånga 2024

7 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda-Kallhäll 2032

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice