Logga in
Logga in

Stockholm Spånga, Bromsten och Solvalla

I Spånga arbetar vi med den nya kulverten och den nya gång-/cykeltunneln. För Spångaborna kommer tunneln att innebära en säker passage mellan norra och södra Spånga när området knyts ihop.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Nuläge

Vi bygger en ny gång- och cykeltunnel under spåret och en större kulvert genom området.

Om projektet

Sedan 2019 är fyra nya spår i drift mellan Spånga och Barkarby. De fyra spåren ansluter till den tidigare utbyggnaden till fyra nya spår på sträckan Barkarby-Kallhäll.

På Spånga station har vi byggt en ny bredare plattform, ett nytt plattformstak och satt upp nya väderskydd för en tryggare stationsmiljö. Pendeltågen kör på de inre spåren, närmast plattformen. På de yttre spåren kör regional-, fjärr- och godståg. Längs stora delar av sträckan Spånga - Barkarby har vi byggt bullerdämpande skärmar för att minska ljuden från järnvägen.

Vi har också byggt om eller byggt nya gång- och cykelvägar längs sträckan så att det ska vara enkelt för dig att gå eller välja cykeln, bland annat vid Solhöjden i Spånga och längs järnvägen mellan Spånga och Bergslagsvägens bro, samt Lekparksvägen längs med järnvägen från Hjulsta.

Vi har byggt en landskapsvall som sträcker sig längs ena sidan av järnvägen vid Hjulsta grönområde.

Ny gång- och cykeltunnel

År 2020 påbörjade vi arbetet med den nya gång- och cykeltunneln genom Spånga och Bromsten. Vi har byggt stödmurar och ramper utanför tunneln, där det också kommer att finnas trappor upp till omgivande marknivå, samt sittplatser och växtlighet. Under sommaren har vi gjutit bottenplattan till den nya gång- och cykeltunneln och fram till september 2022 arbetar vi med armering, bland annat dagtid på lördagar. Det arbetet bedömer vi inte är störande. 

När vi är klara med byggnationen av gång- och cykeltunneln, under våren 2023, överlämnar vi gång- och cykeltunneln till Stockholms stad, som beslutar om när tunneln ska öppna för trafik.

Ny större kulvert

Parallellt bygger vi en ny, större kulvert för Spångaån/Bällstaån, som ska klara av att vattenflödena kan öka på grund av utbyggnaden av järnvägen och Bromstensstaden. Vi beräknar att kulverten blir klar under hösten 2022.

Vi har arbetat med armering och markförstärkningar samt gjutit färdigt betongkonstruktionen för kulverten.

Tillfällig omledning av gång- och cykelväg

På grund av kulvertbygget leder vi om gång- och cykelvägen över Bällstaån/Spångaån vid Fristadsvägen, en lösning som kommer att vara kvar en bit in på hösten, då vi beräknar att den ordinarie vägen kan öppnas upp igen i och med att vi börjar låta vattnet rinna genom den nya kulverten.

Pågående arbeten under hösten 

Vi arbetar vid spårområdet mellan Lidl och studentbostäderna i Spånga/Bromsten. Bland annat schaktar vi (gräver), flyttar på ledningar och gjuter betong. Du kommer att märka av våra byggtransporter i området. Arbetet är inget som låter särskilt mycket och under hösten återställer vi området. 

Förbesiktning av fastigheter inför ledningsomläggningar

Innan vi genomför våra arbeten är vi skyldiga att kontrollera störningar och skador mot omgivningen och på byggnader. Som en del av den kontrollen kommer vi under september månad att genomföra en förbesiktning av näraliggande fastigheters skick inför kommande arbeten med ledningsomläggningar i Spånga-Bromsten. På vissa byggnader längs arbetsområdet kommer vi också att behöva sätta upp mätare för att kontrollera vibrationer och buller som våra arbeten orsakar.

De fastighetsägare vars fastigheter vi behöver få tillträde till, kontaktas separat av oss under september.

Arbeten i Solvalla

Inför utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår i området, gör vi bland annat ledningsarbeten vid spårområdet. Dessutom schaktar (gräver) vi, pålar, gjuter påldäck, sätter rör och brunnar samt återfyller marken. Vi har också byggt en skyddsportal för Tvärbanan åt Region Stockholm/Trafikförvaltningen vid spåret. Trafikförvaltningen arbetar vidare med att lägga brobalkar över Mälarbanans spår. Information om det finns på www.regionstockholm.se/tvarbanan.

Stockholms stad har nu avslutat arbetet med gångväg och gångtunnel mellan Annedal och Solvalla. Slutfinish görs inför trafikstart av Tvärbanan till Ursvik som planeras år 2023. 

Andra aktörer arbetar i området

Observera att även andra aktörer (kommun och företag) arbetar i området, vilket gör att det kan förekomma många transporter och olika arbeten där under vår och sommar.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Spånga, Bromsten och Solvalla

Tidslinje: Spånga-Barkarby och Spånga-Duvbo

1 Samråd av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2015

2 Granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2016

3 Byggstart för delsträckan Spånga-Barkarby 2016

4 Fyra spår i drift på delsträckan Spånga-Barkarby 2019

5 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Duvbo-Spånga 2020

6 Kompletterande granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2021

7 Vi börjar bygga en ny gång- och cykeltunnel samt kulvert i Spånga/Bromsten 2021

8 Den nya kulverten planeras vara klar 2022

12 Den nya gång- och cykelvägen överlämnas till Stockholms stad 2023

9 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Duvbo-Spånga 2024

10 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på sträckan Duvbo-Spånga 2024

11 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda-Kallhäll 2032

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice