Logga in
Logga in

Stockholm Spånga, Bromsten och Solvalla

I Spånga arbetar vi fortsatt med den nya gång- och cykeltunneln som blir klar i höst. För Spångaborna kommer den att innebära en säker passage mellan norra och södra Spånga när området knyts ihop på ett naturligt sätt.

Vad?

Två spår blir fyra på sträckan Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät. Den 20 km långa järnvägssträckan är en av landets mest trafikerade. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare.

Nuläge

Vi bygger en ny gång- och cykeltunnel under spåret och en större kulvert genom området.

Om projektet

Vi påbörjade arbetena med den nya gång- och cykeltunneln år 2020. Under våren 2022 fortsätter vi med stödmurar och ramper utanför gång- och cykelvägens tunneldel. Utanför tunneln kommer det också att finnas trappor upp till omgivande marknivå och längs ena sidan av ramperna ska vi bygga trappstegsformiga avsatser, så kallade gradänger. Gradängerna kommer att ha inbyggda planteringslådor som Stockholms stad senare förser med växtlighet. På de vilplan med sittplatser som också ska byggas längs ramperna kommer du att kunna sitta och ta en paus längs vägen.  Vi arbetar med armering, bland annat på lördagar (dagtid) fram till och med september; ett arbete vi inte bedömer som störande.  När vi är klara med byggnationen av gång- och cykelvägen överlämnar vi den till Stockholms stad som bestämmer när den ska öppna för trafik. 

Ny större kulvert i Spånga/Bromsten

Parallellt bygger vi en ny, större kulvert för Spångaån/Bällstaån, som ska klara av att vattenflödena kan öka på grund av utbyggnaden av järnvägen och Bromstensstaden. Vi beräknar att kulverten blir klar hösten 2022.

Vi har avslutat våra arbeten med markförstärkningar vid den södra delen av kulverten bland annat med hjälp av kalkcementpelare och där vi också har lagt krossmassor ovanpå. Nu arbetar vi vidare, även på lördagar, med bland annat armering och markförstärkningar på övriga områden. På lördagarna arbetar vi fram till mitten av juni. Arbetet är inte störande för omgivningen. Armering är en förutsättning för att kunna gjuta en stark betongkonstruktion för kulverten.

På grund av kulvertbygget leder vi om gång- och cykelvägen vid Fristadsvägen, en lösning som kommer att vara kvar fram till i höst, då vi beräknar att den ordinarie vägen kan öppnas upp igen. Vi har också försökt skapa en trygg, upplyst och tillgänglighetsanpassad tunnelgenomgång för fotgängare och cyklister som behöver ta sig över spåret och ån. Den tillfälliga passagen finns på plats fram till hösten.

Vi påbörjar utbyggnad av järnvägen i maj

Karta där markerat område visar var vi arbetar

Från cirka den 16 maj påbörjar vi förberedande arbeten inför utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår. Det gäller den sträcka där vi redan har en lagakraftvunnen järnvägsplan.

 

Vi arbetar vid spårområdet mellan Lidl och studentbostäderna i Spånga/Bromsten. Bland annat schaktar vi (gräver), flyttar på ledningar, gjuter betong, och du kommer även att märka av våra byggtransporter.

 

Ungefär den 30 maj börjar vi spränga och schakta berg samt sponta och förstärka marken med kalkcementpelare inför arbetet med att bygga ut järnvägen – arbeten som kan upplevas som störande, och som pågår till och med juli.

 

Vi arbetar på vardagar, dagtid, utom under sommaravstängningen 2 juli–1 augusti, då vi arbetar andra tider. 

 

I augusti återställer vi marken och området.

 

Vi arbetar med detta parallellt med vårt löpande arbete med den nya gång- och cykeltunneln och kulverten.

 

Du som berörs av dessa arbeten kommer inom kort att få ett informationsblad i din brevlåda, alternativt ett portanslag i ditt område.

 

Vissa arbeten låter, men vi gör vad vi kan för att minska påverkan på omgivningen för dig som närboende, bland annat genom åtgärder som ska minska bullret.

 

Observera att även andra aktörer (kommun och företag) arbetar i området, vilket gör att det kan förekomma många transporter och olika arbeten där under vår och sommar.

 

I kartan ovan har vi markerat var vi arbetar.

 

Tack för ditt tålamod!


Arbeten i Solvalla

Vi gör ledningsarbeten vid spårområdet i Solvalla under våren 2022. Vi schaktar (gräver), pålar, gjuter påldäck, sätter rör och brunn samt återfyller marken. Vi bygger också en skyddsportal för Tvärbanan åt Region Stockholm vid Ulvsundabron och spåret. Vi har platsgjutit betongfundament inne på Solvallas spårområde. Arbetet vid spåret blev klart under påsken. Portalen har monterats ihop på plats i olika delar och lyftes på plats över befintligt spår under påskens tågstopp i april.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Spånga, Bromsten och Solvalla

Våra färdiga arbeten i området

Vi har byggt fyra nya spår mellan Spånga och Barkarby. De fyra spåren ansluter till den tidigare utbyggnaden av fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll.

På Spånga station har vi byggt en ny bredare plattform, ett nytt plattformstak och har satt upp nya väderskydd för en tryggare stationsmiljö. Pendeltågen kör på de inre spåren, närmast plattformen. På de yttre spåren kör regional-, fjärr- och godståg.

Längs stora delar av sträckan Spånga - Barkarby har vi byggt bullerdämpande skärmar för att minska ljuden från järnvägen.

Vi har också byggt om eller byggt nya gång- och cykelvägar längs sträckan så att det ska vara enkelt för dig att gå eller välja cykeln, bland annat vid Solhöjden i Spånga och längs järnvägen mellan Spånga och Bergslagsvägens bro, samt Lekparksvägen längs med järnvägen från Hjulsta.

Vi har byggt en landskapsvall som sträcker sig längs ena sidan av järnvägen vid Hjulsta grönområde.

Tidslinje: Spånga-Barkarby och Spånga-Duvbo

1 Samråd av järnvägsplan Duvbo-Spånga. 2015

2016 börjar vi också bygga delsträckan Spånga-Barkarby.

3 Fyra spår i drift på delsträckan Spånga-Barkarby. 2019

4 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Duvbo-Spånga. 2020

2021 påbörjade vi också byggnationen av kulvert och gång- och cykeltunnel i Spånga/Bromsten.

6 Kulvert och gång- och cykeltunnel beräknas klara. 2022

2024 planerar vi också start för utbyggnaden till fyra spår på sträckan Duvbo-Spånga.

8 Planerade fyra spår i drift sträckan Tomteboda-Kallhäll. 2032

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice