Logga in
Logga in

Stockholm Spånga, Bromsten och Solvalla

I Spånga förbereder vi för fortsatt utbyggnad av järnvägen till fyra spår. Vi bygger också en ny gång-/cykeltunnel, som för Spångaborna blir en säker passage mellan norra och södra Spånga när området knyts ihop.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

Vi bygger en ny gång- och cykeltunnel under spåret och en större kulvert genom området.

Om projektet

Status järnvägsplanen Duvbo – Spånga

I juni 2022 lämnade Trafikverket in järnvägsplanen för sträckan Duvbo – Spånga för fastställelseprövning. Under prövningen har Planprövning, den myndighet inom Trafikverket som prövar järnvägsplanernas lämplighet, gjort bedömningen att järnvägsplanen för sträckan Duvbo – Spånga behöver kompletteras innan den kan fastställas.

Kompletteringen innebär att projekt Mälarbanan kommer att behöva göra om planprocessen med nytt samråd, det vill säga ett fysiskt möte med alla berörda, följt av en ny granskning samt på nytt lämna över planen för tillstyrkan hos Länsstyrelsen innan järnvägsplanen återigen kan lämnas in för fastställelseprövning.

Inför samrådet behöver miljökonsekvensbeskrivningen och planhandlingarna förtydligas så att det förslag som finns på genomförande blir tydligare.

Vi arbetar med frågan just nu men det finns idag ingen ny tidplan för när ett nytt samråd är aktuellt men inbjudan till detta samrådsmöte kommer att gå ut i god tid till de som berörs av järnvägsplanen.

Läs även:

Sedan 2019 är fyra nya spår i drift mellan Spånga och Barkarby. De fyra spåren ansluter till den tidigare utbyggnaden till fyra nya spår på sträckan Barkarby-Kallhäll.

På Spånga station har vi byggt en ny bredare plattform, ett nytt plattformstak och satt upp nya väderskydd för en tryggare stationsmiljö. Pendeltågen kör på de inre spåren, närmast plattformen. På de yttre spåren kör regional-, fjärr- och godståg. Längs stora delar av sträckan Spånga - Barkarby har vi byggt bullerdämpande skärmar för att minska ljuden från järnvägen.

Vi har också byggt om eller byggt nya gång- och cykelvägar längs sträckan så att det ska vara enkelt för dig att gå eller välja cykeln, bland annat vid Solhöjden i Spånga och längs järnvägen mellan Spånga och Bergslagsvägens bro, samt Lekparksvägen längs med järnvägen från Hjulsta.

Vi har byggt en landskapsvall som sträcker sig längs ena sidan av järnvägen vid Hjulsta grönområde.

Parallellt har vi också byggt en ny, större kulvert för Spångaån/Bällstaån, som ska klara av att vattenflödena kan öka på grund av utbyggnaden av järnvägen och Bromstensstaden. Kulverten blev klar i oktober 2022. 

Här kan du läsa mer om den nya kulverten. 

Ny gång- och cykeltunnel

År 2020 påbörjade vi arbetet med den nya gång- och cykeltunneln genom Spånga och Bromsten. Vi har byggt stödmurar och ramper utanför tunneln. Vi har också byggt så kallade gradänger utanför tunneln, alltså trappor upp till omgivande marknivå, där det även kommer att finnas sittplatser och växtlighet. Vi planerar att vara färdiga med byggnationen av gång- och cykeltunneln i början av december 2023. Efter det lämnar vi över den till Stockholms stad, som beslutar om när tunneln ska öppna för trafik

Arbeten i Solvalla

Inför utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår i området, gör vi bland annat ledningsarbeten vid spårområdet. Dessutom schaktar (gräver) vi, pålar, gjuter påldäck, sätter rör och brunnar samt återfyller marken. Vi har också byggt en skyddsportal för Tvärbanan åt Region Stockholm/Trafikförvaltningen vid spåret. Vi demonterade skyddsportalen under höstavstängningen 2023. Betongfundamentet som skyddsportalen har stått på kommer att tas bort under påsk- eller sommaravstängningen 2024.  

Stockholms stad har nu avslutat arbetet med gångväg och gångtunnel mellan Annedal och Solvalla. Slutfinish görs inför trafikstart av Tvärbanan till Ursvik som planeras år 2023.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Spånga, Bromsten och Solvalla

Följ Mälarbanan i olika kanaler

Andra aktörer arbetar i området

Observera att även andra aktörer (kommun och företag) arbetar i området, vilket gör att det kan förekomma många transporter och olika arbeten där under vår och sommar.

Tidslinje: Spånga-Barkarby och Spånga-Duvbo

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2013

2 Samråd av järnvägsplan Duvbo-Spånga. Granskning av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2015

3 Granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga. 2016

4 Lagakraftvunnen järnvägsplan Spånga-Barkarby. Vi börjar bygga delsträckan Spånga-Barkarby. 2017

5 Fyra spår i drift på delsträckan Spånga-Barkarby. 2019

6 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Duvbo-Spånga. 2020

7 Kompletterande granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga. 2021

8 Vi börjar bygga en ny gång- och cykeltunnel samt kulvert i Spånga/Bromsten. 2021

9 Järnvägsplanen fö Duvbo-Spånga skickas in för fastställelseprövning. Den nya kulverten tas i bruk i oktober. 2022

10 Komplettering av järnvägsplanen för Duvbo-Spånga. 2023

11 Planerad överlämning av den nya gång- och cykeltunneln till Stockholms stad. 2023

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice