Logga in
Logga in

Stockholm Spånga, Bromsten och Solvalla

I Spånga förbereder vi för fortsatt utbyggnad av järnvägen till fyra spår. Vi bygger också en ny gång-/cykeltunnel, som för Spångaborna blir en säker passage mellan norra och södra Spånga när området knyts ihop.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

Vi bygger en ny gång- och cykeltunnel under spåret och en större kulvert genom området.

Om projektet

Sedan 2019 är fyra nya spår i drift mellan Spånga och Barkarby. De fyra spåren ansluter till den tidigare utbyggnaden till fyra nya spår på sträckan Barkarby-Kallhäll.

På Spånga station har vi byggt en ny bredare plattform, ett nytt plattformstak och satt upp nya väderskydd för en tryggare stationsmiljö. Pendeltågen kör på de inre spåren, närmast plattformen. På de yttre spåren kör regional-, fjärr- och godståg. Längs stora delar av sträckan Spånga - Barkarby har vi byggt bullerdämpande skärmar för att minska ljuden från järnvägen.

Vi har också byggt om eller byggt nya gång- och cykelvägar längs sträckan så att det ska vara enkelt för dig att gå eller välja cykeln, bland annat vid Solhöjden i Spånga och längs järnvägen mellan Spånga och Bergslagsvägens bro, samt Lekparksvägen längs med järnvägen från Hjulsta.

Vi har byggt en landskapsvall som sträcker sig längs ena sidan av järnvägen vid Hjulsta grönområde.

Parallellt har vi också byggt en ny, större kulvert för Spångaån/Bällstaån, som ska klara av att vattenflödena kan öka på grund av utbyggnaden av järnvägen och Bromstensstaden. Kulverten blev klar i oktober 2022. 

Här kan du läsa mer om den nya kulverten. 

Ny gång- och cykeltunnel

År 2020 påbörjade vi arbetet med den nya gång- och cykeltunneln genom Spånga och Bromsten. Vi har byggt stödmurar och ramper utanför tunneln, där det också kommer att finnas trappor upp till omgivande marknivå, samt sittplatser och växtlighet. När vi är klara med byggnationen av gång- och cykeltunneln, efter sommaren 2023, överlämnar vi gång- och cykeltunneln till Stockholms stad, som beslutar om när tunneln ska öppna för trafik.

Ordinarie gång- och cykelväg öppen

Nu har vi öppnat upp den ordinarie gång- och cykelvägen över Bällstaån/Spångaån vid Fristadsvägen. På grund av kulvertbygget var vi tvungna att leda om gång- och cykelvägen, men i och med att vi börjat låta vattnet rinna genom den nya kulverten kan vi öppna upp vägen igen och håller just nu på att återställa den. Under våren 2023 när vädret tillåter kommer vi att asfaltera vägen.

Arbeten i Solvalla

Inför utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår i området, gör vi bland annat ledningsarbeten vid spårområdet. Dessutom schaktar (gräver) vi, pålar, gjuter påldäck, sätter rör och brunnar samt återfyller marken. Vi har också byggt en skyddsportal för Tvärbanan åt Region Stockholm/Trafikförvaltningen vid spåret. Vi planerar att plocka ner skyddsportalen under vecka 28. Trafikförvaltningen arbetar vidare med att lägga brobalkar över Mälarbanans spår. Information om det finns på www.regionstockholm.se/tvarbanan.

Stockholms stad har nu avslutat arbetet med gångväg och gångtunnel mellan Annedal och Solvalla. Slutfinish görs inför trafikstart av Tvärbanan till Ursvik som planeras år 2023. 

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Spånga, Bromsten och Solvalla

Följ Mälarbanan i olika kanaler

Andra aktörer arbetar i området

Observera att även andra aktörer (kommun och företag) arbetar i området, vilket gör att det kan förekomma många transporter och olika arbeten där under vår och sommar.

Tidslinje: Spånga-Barkarby och Spånga-Duvbo

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2013

2 Samråd av järnvägsplan Duvbo-Spånga. Granskning av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2015

3 Granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga. 2016

4 Lagakraftvunnen järnvägsplan Spånga-Barkarby. Vi börjar bygga delsträckan Spånga-Barkarby. 2017

5 Fyra spår i drift på delsträckan Spånga-Barkarby. 2019

6 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Duvbo-Spånga. 2020

7 Kompletterande granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga. 2021

8 Vi börjar bygga en ny gång- och cykeltunnel samt kulvert i Spånga/Bromsten. 2021

9 Järnvägsplanen fö Duvbo-Spånga skickas in för fastställelseprövning. Den nya kulverten tas i bruk i oktober. 2022

10 Komplettering av järnvägsplanen för Duvbo-Spånga. 2023

11 Planerad överlämning av den nya gång- och cykeltunneln till Stockholms stad. 2023

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice