Logga in
Logga in

Stockholm Sundbyberg

Vi planerar att bygga ut järnvägen genom Sundbyberg i en tunnel. På så sätt kan ett helt nytt stadslandskap växa fram. En förutsättning för att lägga ner järnvägen i tunnel är att Sundbybergs stad är medfinansiär.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

I Sundbyberg har vi gjort förberedande arbeten, bland annat har vi flyttat på ledningar i marken så att de inte är i vägen när vi börjar bygga den planerade tunneln.

Kostnad

Sundbybergs stad medfinansierar järnvägen genom Sundbyberg med 800 miljoner kr (2012 års prisnivå), samt en tunnelförlängning med 321 miljoner kr (2017 års prisnivå).

Om projektet

Större delen av Mälarbanan är färdigutbyggd men för den sista delsträckan, genom Solna och Sundbyberg, som också är den mest komplexa eftersom järnvägen ska grävas ner i tunnel, saknar vi, som vi tidigare berättat, ännu alla avtal och tillstånd som behövs för att arbeta vidare.

Tillståndsprocessen pågår men är inte klar. Vi har fortsatt dialog med Sundbyberg och Solna kring de avtal och tillstånd som vi behöver för att kunna påbörja arbetena med tunnel och tråg genom Sundbyberg och Solna. Det handlar bland annat om att få genomförandeavtalen med Sundbyberg och Solna på plats, som är en förutsättning för att kommunerna ska kunna anta sina detaljplaner – vilket i sin tur är en förutsättning för att våra järnvägsplaner ska kunna vinna laga kraft.

Järnvägsplaneprocessen

Under 2022 lämnade vi in de två kvarstående järnvägsplanerna i projektet för fastställelseprövning. Det gäller järnvägsplanerna Huvudsta – Duvbo och Duvbo – Spånga, för fortsatt utbyggnad genom Stockholm, Sundbyberg och Solna.

Under prövningen har Planprövning, den myndighet inom Trafikverket som prövar järnvägsplanerna, gjort bedömningen att järnvägsplanerna behöver kompletteras innan de kan fastställas – och så småningom vinna laga kraft. 

För järnvägsplanen Duvbo – Spånga innebär kompletteringen att projektet behöver göra om planprocessen med nytt samråd, det vill säga ett fysiskt möte med alla berörda, följt av en ny granskning samt på nytt lämna över planen för tillstyrkan hos Länsstyrelsen innan järnvägsplanen återigen kan lämnas in för fastställelseprövning. Samråd är planerat till år 2025, information och inbjudan kommer att gå ut i god tid till de som berörs av järnvägsplanen.

Ändrade planeringsförutsättningar

Att tillståndsprocessen tagit längre tid än vi förutsett påverkar planeringsförutsättningarna framåt och får som vi också tidigare berättat konsekvenser för Mälarbanans tidplan.

I tillståndsprocessen hanteras våra järnvägsplaner och kommunernas detaljplaner parallellt. Trafikverket är beroende av att berörda kommuners detaljplaner stödjer järnvägsutbyggnaden. När vi lämnar in järnvägsplanerna till ny fastställelseprövning hos Planprövning, krävs att Sundbybergs och Solnas detaljplaner är antagna innan våra järnvägsplaner fastställas.

Vi har bedömt att byggstarten av de stora arbetena genom Sundbyberg och Solna kan påbörjas tidigast 2028 med reservation för att plan- och tillståndsprocessen fortskrider och att vi har alla avtal och tillstånd på plats år 2028. Det handlar alltså om en bedömning och är inget formellt beslut. 

Byggstart i det här fallet innebär att vi skickar ut förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör/-er för att bygga tillfälligt spår, tunnel, tråg och stationer genom Solna och Sundbyberg. Själva bygget av tunnel och tråg bedöms börja cirka fyra år efter att förfrågningsunderlag skickats ut. Från det vi börjar bygga tunnel och tråg till dess de är klara har vi enligt tidigare bedömningar beräknat att det tar omkring åtta år.

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen. Genom att lägga ner järnvägen i tunnel ges Sundbybergs stad en möjlighet att "läka ihop" och utveckla centrum. Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där.

Sedan hösten 2020 har vi gjort en del förberedande arbeten, såsom att lägga om ledningar under marken. Vi har flyttat på ledningarna så att de inte är i vägen när själva utbyggnaden av järnvägen påbörjas. Att lägga om ledningsnätet i Sundbyberg tar tid och påverkar dig som bor och rör dig i området. 

Pågående och kommande arbeten

Vi har färdigställt flera pågående arbeten, bland annat de förberedande arbetena med ledningsomläggningar. Arbetena på Sundbybergs torg, Esplanaden och korsningen Stationsgatan/Sturegatan är nu slutbesiktigade, vilket betyder att byggdelarna är klara. 

Vi kommer att arbeta med återställningsarbeten på flera platser i Sundbyberg för att göra en mer permanent lösning i stadsmiljön än vad som är idag. Vi planerar att samtliga återställningsarbeten blir klara under våren 2024.

Återställningsarbeten på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Fredsgatan

Återställningsarbetena på gångbanan på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Fredsgatan är klara och nu arbetar vi med att återställa körbanan. Vi kapar spont, gör en ny överbyggnad och lägger ny gatubeläggning på körbanan för att göra en mer permanent återställning än vad som är idag. För att göra det måste vi först riva asfalten som ligger där nu och schakta (gräva). Arbetet startar från Fredsgatan och vi arbetar vidare i etapper mot Esplanaden och vi planerar att vara klara i slutet av maj.

Under tiden för arbetena kommer vägen vara öppen för enkelriktad biltrafik för boende och leveranser, men under delar av de dagar som arbetena pågår kommer framkomligheten vara mer begränsad. Utanför arbetstid kommer körplåtar att läggas ut. Infarter till enstaka parkeringar kommer behöva stängas av ett fåtal dagar under arbetets gång. Vi kommer att informera om vilka dagar det blir med informationsblad.

Våra ordinarie arbetstider är vardagar mellan klockan 07:00 – 19:00. 

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Sundbyberg

Tidslinje för delsträckan Huvudsta-Duvbo

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. 2017

2 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvusta-Duvbo. 2020

3 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvusta-Duvbo. 2021

4 Järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo skickas in för fastställelseprövning. 2022

5 Komplettering av järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo. 2023

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice