Logga in
Logga in

Trafikverket pausar arbeten i Solna och Sundbyberg

Tillståndsprocessen som berör Mälarbanans fortsatta utbyggnad har visat sig vara mer komplicerad än vi förutsett. I dialog med Solna och Sundbyberg pausar vi därför arbeten.

Delar av projekt Mälarbanan är i planeringsskede och den sista delsträckan, genom Solna och Sundbyberg, är den mest komplexa eftersom järnvägen ska grävas ner i tunnel.

Bygget sker i tättbebyggt område där byggarbetsplatser ska samsas med boende, näringsidkare, resenärer och andra som rör sig i området under många år.

Det handlar om två mycket komplexa delar. Den ena är att flytta ned och bygga ut järnvägen under jord i en tätbebyggd stad. Den andra är att ge förutsättningar för omfattande stadsutveckling på marken som frigörs.

En svårbedömd process

De här två delarna är beroende av varandra och behöver hanteras på ett sammanhållet sätt. Detta innebär att allting behöver detaljplaneras. Därför är tillståndsprocessen en svårbedömd process där vi inte har alla svar från början.

Under planeringsskedet och i dialogen mellan Trafikverket och kommunerna Solna och Sundbyberg har parterna fått fördjupad kunskap om projektets komplexitet och omfattning. Tyvärr kan vi konstatera att processen tagit längre tid än planerat och att vi inte har gått i mål med de tillstånd och avtal som krävs för att fortsätta arbetet.  

I tillståndsprocessen hanteras våra järnvägsplaner och kommunernas detaljplaner parallellt. Trafikverket är beroende av att berörda kommuners detaljplaner stödjer järnvägsutbyggnaden. Järnvägsplanen för sträckan Huvudsta – Duvbo väntar nu på att fastställas. Först när Sundbybergs och Solnas detaljplaner är antagna kan vår järnvägsplan fastställas.

Ansvar för tid och kostnader

-  Vi känner stort ansvar för att leverera utifrån vårt uppdrag och till rätt tid och kostnad. Samtidigt måste vi förhålla oss till och rätta oss efter de tillståndsprocesser som reglerar hur och vad vi får bygga. Osäkerheterna kring hur lång tid den här tillståndsprocessen kommer att ta gör att vi bedömer riskerna vara för stora för att vi ska kunna fortsätta arbetet. Vi pausar därför planerade arbeten i Solna och Sundbyberg tills vi har alla tillstånd på plats, säger Erik Lundman, projektchef för Mälarbanan.

Detta påverkar planeringsförutsättningarna framåt och får konsekvenser för Mälarbanans tidplan. Vi bedömer att byggstarten av de stora arbetena genom Sundbyberg och Solna kan påbörjas tidigast 2028 med reservation för att vi är beroende av när plan- och tillståndsprocesserna blir klara.

-  Vi analyserar situationen och konsekvenserna för projektet som helhet. Parallellt fortsätter vår dialog med berörda kommuner för att hitta en gemensam väg framåt. För Trafikverkets del handlar det om hur vi kan arbeta så smart som möjligt så att det påverkar omgivningen samt sluttid och kostnad så lite som möjligt, säger Erik Lundman.

Utbyggnaden ett riksintresse

Trafikverket följer nationell plan för transportinfrastruktur som beslutas av regeringen. Uppdraget är tydligt: att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.

Sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade och påverkar tågtrafiken i hela regionen. Mälarbanan förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm och är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

En utbyggnad till fyra spår på sträckan är därför av riksintresse för att järnvägstrafiken ska fungera långsiktigt och för att Trafikverket ska kunna inrymma ett större utbud av tågtrafik, såväl inom Stockholmsregionen som, till och från övriga landet.

Genom att bygga ut till fyra spår gör vi plats för fler resenärer och tågen kan gå tätare och punktligare. Pendeltågen får då egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltågen kan köra om på de yttre spåren. Det blir smidigare att resa genom Mälardalsregionen och hela Sverige.

En stor del av utbyggnaden är klar. Sedan 2019 rullar tågen med ökad kapacitet mellan Spånga och Kallhäll.

-  Vi är medvetna om att våra stora projekt påverkar många under lång tid men när de är klara förändras samhällen över en natt. På den del av Mälarbanan som är klar och fullt utbyggd ser vi redan den stora nyttan, säger Erik Lundman.

Barkarby

Vi arbetar vidare som planerat med ny stationsentré, ny vänthall och nya plattformar för fjärr- och regionaltåg.

Duvbo - Spånga

Järnvägsplanen för Duvbo-Spånga, som under 2022 lämnats in för fastställelseprövning, behöver kompletteras på flera områden. Det innebär att vi behöver planera om delar av arbetena längs sträckan tills dess att vi har en lagakraftvunnen järnvägsplan.

Solna

Vi pausar planerade arbeten i väntan på att vi har alla avtal och tillstånd på plats.

Sundbyberg

Vi pausar planerade arbeten i väntan på att vi har alla avtal och tillstånd på plats.

 

Frågor och svar om pausen

Vi pausar planerade arbeten därför att tillståndsprocessen dragit ut på tiden och därför att det finns en stor osäkerhet kring hur lång tid det kommer att ta innan vi har avtal och tillstånd. Det innebär en stor risk när vi inte har någon färdig tidplan för detta. Vi känner stort ansvar för att leverera utifrån vårt uppdrag och till rätt tid och kostnad, då är det enda rätta som vi ser i dagsläget att pausa arbeten tills vi har alla tillstånd på plats.

Vi gör klart de pågående arbetena, d v s vi lämnar inte ett arbetsområde utan gör klart det som är påbörjat.

De arbeten som vi har gjort hittills i Sundbyberg och Solna är förberedande arbeten, det vill säga arbeten som sker under mark och där vi återställer marken ovanpå när vi är klara. Det handlar till exempel om att flytta på ledningar i marken och bygga stödkonstruktioner. Vi har gjort de här arbetena för att spara tid, för att vi, när vi har en lagakraftvunnen järnvägsplan, direkt ska kunna börja bygga själva järnvägsanläggningen.

Nej, projektet stoppas inte utan detta är just en paus. Trafikverkets uppdrag i den nationella planen för transportinfrastrukturen, som innebär att vi ska bygga ut från två till fyra spår mellan Tomteboda-Kallhäll, är oförändrat. Sträckan Tomteboda - Kallhäll är en av landets mest trafikerade och påverkar tågtrafiken i hela regionen. En utbyggnad till fyra spår på sträckan är därför av riksintresse för att järnvägstrafiken ska fungera långsiktigt och för att vi ska kunna inrymma ett större utbud av tågtrafik, såväl inom Stockholmsregionen som, till och från övriga landet.

I det korta perspektivet kommer du som resenär inte att märka någon skillnad utan tågen fortsätter att trafikera sträckan som vanligt så som idag. I det längre perspektivet däremot innebär det här att du som resenär på sträckan Tomteboda – Kallhäll får vänta på den utökade kapaciteteten med fler tåg, plats för fler resenärer, förbättrad punktlighet och en robustare järnväg som är de stora nyttorna när fyra spår är utbyggda på hela sträckan.

Ja, pausen i Sundbyberg och Solna påverkar inte de planerade tågstoppen i nuläget eftersom vi arbetar på andra ställen längs med sträckan. I Barkarby bygger vi en ny stationsentré, en ny vänthall samt nya plattformar för regional- och fjärrtåg och en del av de här arbetena kan bara göras under en trafikavstängning eftersom vi arbetar intill järnvägen.

Vi planerar våra avstängningar flera år i förväg så planeringen för 2023 är redan gjord. Nästa gång vi stänger av är 1 juli - 14 augusti, vilket påverkar tågtrafiken på sträckan Stockholm City - Jakobsberg. Därefter har vi en kortare avstängning 3 - 6 november. 

Målet med utbyggnaden är fortfarande detsamma och följer det uppdrag som vi har fått från regeringen: att bygga ut från två till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll. Nu analyserar vi situationen och ser över projektet som helhet, parallellt fortsätter vi vår dialog med berörda kommuner för att hitta en gemensam väg framåt.

Vi gör ett omtag och ser över hela projektet. För Trafikverkets del handlar det om hur vi kan arbeta så smart som möjligt så att det påverkar omgivningen samt sluttid och kostnad så lite som möjligt. Därför kan vi idag inte säga hur lång pausen blir, det beror bland annat på när vi har alla avtal och tillstånd på plats.

Just nu bygger vi vidare i Spånga, bland annat ska vi färdigställa den nya gång- och cykeltunneln. Spånga omfattas av järnvägsplanen för Duvbo - Spånga. Arbetena i Sundbyberg och Solna omfattas av järnvägsplanen för Huvudsta - Duvbo. Det innebär att det är två separata processer med separata tidplaner. Men vi ser även över tidplanen för sträckan Duvbo - Spånga.