Logga in
Logga in

Mälarbanan Frågor och svar om pausen

Vi svarar på frågor kring beslutet att pausa arbeten i Solna och Sundbyberg. På den här sidan hittar du de frågor och svar som kommit in. Sidan uppdateras fortlöpande.

Vi pausar planerade arbeten därför att tillståndsprocessen dragit ut på tiden och därför att det finns en stor osäkerhet kring hur lång tid det kommer att ta innan vi har avtal och tillstånd. Det innebär en stor risk när vi inte har någon färdig tidplan för detta. Vi känner stort ansvar för att leverera utifrån vårt uppdrag och till rätt tid och kostnad, då är det enda rätta som vi ser i dagsläget att pausa arbeten tills vi har alla tillstånd på plats.

Vi gör klart de pågående arbetena, d v s vi lämnar inte ett arbetsområde utan gör klart det som är påbörjat.

I Sundbyberg kommer vi att färdigställa de förberedande arbetena med ledningsomläggningar som görs just nu. Men vi beställer inga ytterligare arbeten, istället kommer vi att återställa marken så att den blir funktionell under tiden fram till att vi återupptar arbetet i Sundbyberg.

Här på webben uppdaterar vi löpande informationen kring de arbeten vi gör samt när de beräknas bli klara. 

De arbeten som vi har gjort hittills i Sundbyberg och Solna är förberedande arbeten, det vill säga arbeten som sker under mark och där vi återställer marken ovanpå när vi är klara. Det handlar till exempel om att flytta på ledningar i marken och bygga stödkonstruktioner. Vi har gjort de här arbetena för att spara tid, för att vi, när vi har en lagakraftvunnen järnvägsplan, direkt ska kunna börja bygga själva järnvägsanläggningen.

Det var ett beslut vi var tvungna att ta eftersom tillståndsprocessen tagit längre tid än vi planerat och osäkerheterna gjorde att vi bedömde att riskerna var för stora för att vi skulle kunna fullfölja våra pågående upphandlingar.

Det var ett oönskat men nödvändigt beslut i ett oönskat läge. Att slutföra dessa stora upphandlingar hade inneburit en stor risk i det läget vi befinner oss i och nu behöver vi riskminimera.

Nej, projektet stoppas inte utan detta är just en paus. Trafikverkets uppdrag i den nationella planen för transportinfrastrukturen, som innebär att vi ska bygga ut från två till fyra spår mellan Tomteboda-Kallhäll, är oförändrat. Sträckan Tomteboda - Kallhäll är en av landets mest trafikerade och påverkar tågtrafiken i hela regionen. En utbyggnad till fyra spår på sträckan är därför av riksintresse för att järnvägstrafiken ska fungera långsiktigt och för att vi ska kunna inrymma ett större utbud av tågtrafik, såväl inom Stockholmsregionen som, till och från övriga landet.

Spånga omfattas av järnvägsplanen för Duvbo - Spånga. Arbetena i Sundbyberg och Solna omfattas av järnvägsplanen för Huvudsta - Duvbo. Det innebär att det är två separata processer med separata tidplaner.

Just nu bygger vi vidare i Spånga på de delar som inte omfattas av järnvägsplanen Duvbo - Spånga, bland annat ska vi färdigställa den nya gång- och cykeltunneln och lämna över den till Stockholm stad senare i år.

Status för järnvägsplanen 

I juni 2022 lämnade Trafikverket in järnvägsplanen för sträckan Duvbo – Spånga för fastställelseprövning. Under prövningen har Planprövning, den myndighet inom Trafikverket som prövar järnvägsplanernas lämplighet, gjort bedömningen att järnvägsplanen för sträckan Duvbo – Spånga behöver kompletteras innan den kan fastställas.

Kompletteringen innebär att projekt Mälarbanan kommer att behöva göra om planprocessen med nytt samråd, det vill säga ett fysiskt möte med alla berörda, följt av en ny granskning samt på nytt lämna över planen för tillstyrkan hos Länsstyrelsen innan järnvägsplanen återigen kan lämnas in för fastställelseprövning.

Inför samrådet behöver miljökonsekvensbeskrivningen och planhandlingarna förtydligas så att det förslag som finns på genomförande blir tydligare.

Vi arbetar med frågan just nu men det finns idag ingen ny tidplan för när ett nytt samråd är aktuellt men inbjudan till detta samrådsmöte kommer att gå ut i god tid till de som berörs av järnvägsplanen.

I det korta perspektivet kommer du som resenär inte att märka någon skillnad utan tågen fortsätter att trafikera sträckan som vanligt så som idag. I det längre perspektivet däremot innebär det här att du som resenär på sträckan Tomteboda – Kallhäll får vänta på den utökade kapaciteteten med fler tåg, plats för fler resenärer, förbättrad punktlighet och en robustare järnväg som är de stora nyttorna när fyra spår är utbyggda på hela sträckan.

Ja, pausen i Sundbyberg och Solna påverkar inte de planerade tågstoppen i nuläget eftersom vi arbetar på andra ställen längs med sträckan. I Barkarby bygger vi en ny stationsentré, en ny vänthall samt nya plattformar för regional- och fjärrtåg och en del av de här arbetena kan bara göras under en trafikavstängning eftersom vi arbetar intill järnvägen.

Vi planerar våra avstängningar flera år i förväg så planeringen för 2023 är redan gjord. Nästa gång vi stänger av är 1 juli - 14 augusti, vilket påverkar tågtrafiken på sträckan Stockholm City - Jakobsberg. Därefter har vi en kortare avstängning 3 - 6 november. 

Avstängningarna kommande år

Vi planerar att bli klara med arbetena i Barkarby tidigast 2025, vilket innebär att vi behöver stänga av arbeten vid spårområdet i år, samt under åren 2024 och 2025 som planerat. Också på sträckan Spånga - Sundbyberg har vi en del arbeten som vi påbörjat och som kommer att färdigställas / återställas under kommande år.

Tittar vi framåt kan södergående pendeltåg från Bålsta och Kungsängen, med nuvarande planering, sannolikt vända i Spånga från och med järnvägsavstängningarna år 2027 och framåt. När det gäller fjärrtågen från Västerås, är planen att de ska kunna vända vid de nya regionalplattformarna i Barkarby som då är klara. Och från Barkarby kan man då ta den nya tunnelbanan vidare då Region Stockholm planerar att förlängningen av tunnelbanans blå linje på sträckan Barkarby – Akalla ska stå klar år 2026.

Målet med utbyggnaden är fortfarande detsamma och följer det uppdrag som vi har fått från regeringen: att bygga ut från två till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll. Nu analyserar vi situationen och ser över projektet som helhet, parallellt fortsätter vi vår dialog med berörda kommuner för att hitta en gemensam väg framåt.

Vi gör ett omtag och ser över hela projektet. Dialogen med kommunerna Sundbyberg och Solna fortsätter. För Trafikverkets del handlar det om hur vi kan arbeta så smart som möjligt så att det påverkar omgivningen samt sluttid och kostnad så lite som möjligt.

De förberedande arbetena med ledningsomläggningar som görs just nu i Sundbyberg kommer att färdigställas. Men vi beställer inga ytterligare arbeten, istället kommer vi att återställa marken så att den blir funktionell under tiden fram till att vi återupptar arbetet i Sundbyberg.

Parallellt arbetar vi med att komplettera de två järnvägsplanerna för Huvudsta – Duvbo och Duvbo – Spånga som lämnats in till Planprövning för fastställelse. Båda dessa behöver kompletteras och det arbetar vi också med just nu.

Detta sammantaget gör att vi i dag inte kan säga hur lång pausen blir, det beror bland annat på när vi har alla avtal och tillstånd på plats. Men vi gör allt vad vi kan för att pausen ska bli så kort som möjligt.