Logga in
Logga in

Stockholm Väg 226, Huddingevägen, ökad säkerhet mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen

Vi förbättrar säkerheten längs med Huddingevägen, mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen. Syftet är att öka säkerheten för alla trafikanter och förbättra bussarnas punktlighet.

Vad?

Vi breddar gång- och cykelvägen och bygger ett separat busskörfält.

Varför?

Vi ökar säkerheten för gångtrafikanter och cyklister och bussarnas punktlighet, mellan Huddinge gymnasium och Ågestavägen.

Nuläge

Den nya gång- och cykelvägen är klar och öppen för trafik och vi är även klara med det särskilda körfältet för bussar.

Om projektet

Nu har vi slutfört de flesta av arbetena och den nya gång- och cykelvägen är öppen för dig som går och cyklar. Vi har även öppnat det så kallade kollektivkörfältet för bussarna. Det är ett särskilt körfält för bussar.

Vi arbetar vid korsningarna i sommar

Trafiksignalerna och tekniken i vägbanan vid korsningarna Björkängsvägen-Huddingevägen och Ågestavägen-Huddingevägen, är ännu inte helt återställda. Det är komplext att arbeta med kablar i vägbanan och vi behöver arbeta på natten. Detta planerar vi att göra under juni och juli.

När vi ändrar på trafiksignaler väljer trafikanter nya vägar. Trafikmönstren i området påverkas av många saker. Till exempel väljer många att köra från Ågestavägen via mindre vägar och ansluta till Huddingevägen vid Björkängsvägen. I det här området är vägarna överbelastade så när vi ändrar något får det konsekvenser. Vi kommer att följa upp trafiken, men först behöver vi bli helt klara med trafiksignalerna.

Körfältsindelningen och vägmarkeringspilarna är nya och det kan vara så att vissa inte stämmer just nu, men vi kan inte avgöra detta fullt ut innan trafiksignalerna fungerar som de ska.

Det här har vi gjort

  • Vi har byggt en ny gång- och cykelväg i norrgående riktning och ett nytt körfält för bussar i samma riktning.
  • För att öka säkerheten och minska spring över vägen har vi placerat betongblock och belysningsstolpar i mitten av vägbanan.
  • Vidare har vi förbättrat de två busshållplatserna på sträckan och höjt säkerheten för dig som åker buss. Nu är det smidigare att kliva av och på bussen och ytorna för hållplatserna är längre.
  • Vi har även stängt utfarterna till Huddingevägen vid Älgskyttevägen och den parallella Huddingevägen (lilla eller gamla Huddingevägen). Vi har tidigare kallat den Gymnasievägen men det är alltså den parallella Huddingevägen vi menar.

Ökad säkerhet med betongbarriär

Det sker en hel del olyckor längs den här sträckan och vi behöver öka säkerheten. Bland annat vill vi förhindra att personer springer över vägen. Därför bygger vi en betongbarriär i mitten av vägen. Barriären har två syften. Dels ska den säkerställa att fordon i olika körriktningar säkert skiljs åt. Dels är den avsedd att förhindra gångtrafikanter från att springa över vägen. Det är viktigt att gångtrafikanter använder de övergångställen som finns vid korsningarna. Vi tar också bort två farliga in- och utfarter till Huddingevägen och förstärker skyddet för dig som cyklar och går.

Skiljeremsa mellan gång- och cykelvägen och biltrafiken

Utrymmet längs med Huddingevägen där vi nu genomför vårt förbättringsarbete är begränsat. Vi kommer främst att optimera den yta som finns för att öka säkerheten och framkomligheten för bussar. Den östra cykelbanan kommer att vara dubbelriktad med egna körfält i vardera riktningen. Gång- och cykelvägen kommer att vara separerad från fordonstrafiken med en så kallad skiljeremsa. Den här skiljeremsan består av en upphöjd stenbelagtd trottoar som är 80 cm bred. Den kommer också att fungera som snöupplag vid lättare snöfall.

Stombussar

Vi har byggt ett separat körfält för bussar i norrgående riktning. På så sätt bidrar vi till att bussarna går i tid. Det här arbetet är en del av en större satsning på så kallade stombussar i Stockholm.

Projekt i närheten

Följande projekt som vi arbetar med finns inärheten av Huddingevägen.

Tidsplan

Vårt arbete är i stort set tklart. Nu återstår endast små arbeten vid sidan av vägbanan.

Under hösten 2021  avslutade vi de större ombyggnationerna. 

Under våren 2022 pågår en del städning och finjusteringar runt vägbanan och vår arbetsplats. Vi är helt klara innan sommaren 2022. 

Frågor och svar om Huddingevägen

Här finns de aktuella och vanligaste vren på frågor som vi fått från allmänheten.

Vi vill göra trafiken säkrare, det är idag inte säkert att korsa Huddingevägen på den här sträckan. Vi bygger en mittrefug och förbättrar belysningen för att cyklister och gående ska avstå från att korsa vägen på ett farligt sätt. 

En gångbro skulle ta mycket längre tid att bygga eftersom det skulle kräva en ny vägplan. En vägplan är en process med lagkrav och obligatoriska samråd vilket tar lång tid att genomföra. Det som vi utför just nu är en upprustning vilket kan göras på kortare tid.

I det här arbetet som vi har genomfört under år 2021 längs med Huddingevägen så bygger vi inga bullerskydd.

Vårt arbete handlar om att förbättra framkomligheten för bussar och höja säkerheten för cyklister och gångtrafikanter. Vi förstår att det finns önskemål om bullerskydd och vi tar med oss frågan. Just nu prioriterar vi säkerheten.

Vi kommer att bygga en så kallad skiljeremsa på 80 centimeter mellan bilvägen och gång- och cykelvägen. Den kommer att byggas som en trottoar i kantsten och sten eller plattor. Idag finns det ingen skiljeremsa här. Syftet är att du som cyklar eller går här ska komma längre från biltrafiken och känna dig tryggare. Det kommer att bli en klar förbättring när vi är färdiga med vårt arbete. 

 

Kontakt

Mervan Arslan

Projektledare

Telefon: +46 10-124 32 22