Logga in
Logga in

Pålamalmsvägen Samråd för ändring av vägplan för väg 226/571 Pålamalmsvägen-trafikplats Högskolan

Vi har tidigare tagit fram en vägplan för 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan. Nu samråder vi om förändringar av gällande vägplan.

Anledningen till att vi gör om delar i vägplanen för 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan är att vi har studerat alternativa utformningar utifrån tidigare samråd. Vi har i samband med detta gjort utredningar och sedan valt att gå vidare med en ändring av utformningen enligt lagakraftvunnen vägplan. Förändringarna som föreslås påverkar hur mycket mark som behöver tas i anspråk och vi behöver därför samråda med alla som berörs.

Vi samråder förändringarna med myndigheter, organisationer och de enskilda som kan antas vara direkt berörda. Alla dessa får mer information via brev och handlingarna.

Samrådet syftar till att utbyta information och inhämta synpunkter om projektet.

Ta del av samrådsmaterialet

Du kan ta del av samrådsmaterialet avseende ändring av vägplanen under rubriken Dokument för väg 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan. Materialet finns tillgängligt under samrådsperioden, det vill säga från den 25 januari 2023 till den 3 mars 2023.

Lämna dina synpunkter
Du är välkommen att lämna synpunkter skriftligt på samrådsmaterialet. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 3 mars 2023 på följande sätt:

  • Skicka e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se
  • Skicka brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge

Ange ärendenummer TRV 2021/25420 och eventuell fastighetsbeteckning om du skickar dina synpunkter med brev eller e-post. Vi behöver fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig med eventuella frågor vi har eller för att svara på dina frågor.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kan Länsstyrelsen besluta om våra planerade ändringar av gällande vägplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om Länsstyrelsen kommer fram till att förändringarna har stor miljöpåverkan behöver vi ta fram en kompletterande separat miljökonsekvensbeskrivning.

Kort om ändringarna i planen

De ändringar i planen som gjorts är bland annat att cirkulationsplatsen vid väg 571 Pålamalmsvägen, och sträckan fram till Hantverksbyn förskjuts söderut jämfört med lagakraftvunnen vägplan. Längs sträckan över Hantverksbyn föreslår vi en ny väg (väg 566 ”Infart Riksten”) på en så kallad vägbank istället för på en bro. Anslutningen mellan väg 226 Huddingevägen och nya väg 566 utformas som en cirkulationsplatslösning jämfört med trumpetlösningen i lagakraftvunnen vägplan. Trafikkontrollplatser på väg 226 finns även inkluderade i förslaget till ändring av vägplan, vilket inte finns medtaget i den lagakraftvunna vägplanen. Förändringarna beskrivs i dokumentet Plan- och miljöbeskrivning, för ändring av vägplan. Dokumentet behandlar enbart förändringar jämfört med gällande vägplan som vann laga kraft den 29 oktober 2020. I övrigt hänvisas till gällande vägplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Gällande vägplan och dess miljökonsekvensbeskrivning hanterar projektets påverkan på miljön och vi bedömer inte att förändringarna som nu föreslås innebär någon annan typ av miljöpåverkan än de som redan hanteras.