Logga in
Logga in

Väg 77 Uppsala länsgräns–Eknäs Vi närmar oss byggstarten av väg 77

Efter många års planering närmar vi oss byggstarten för den första delen av ombyggnaden av väg 77. I höst planerar vi att börja bygga om sträckan mellan Uppsala länsgräns och Eknäs och målet är att vägen ska bli säkrare.

– Det känns bra att vi förbereder för byggstarten av delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäs som ska byggas om i befintlig sträckning, säger Mattias Broberg, projektledare på Trafikverket. Det är viktigt att vägen blir säkrare.

Bredare väg och bättre sikt

De stora nyttorna med ombyggnaden av väg 77 mellan Uppsala länsgräns och Eknäs är förbättrad trafiksäkerhet och ökad framkomlighet. Vi ska exempelvis bredda vägen och bygga om delar som kan få bättre sikt.

Vägsträckan som nu ska byggas om är totalt 10,6 km lång. Längs merparten av sträckan breddar vi vägen till totalt 8,5 meter med 0,75 meter breda vägrenar. Genom Gottröra blir vägen 8 meter bred med en separat 3 meter bred gång- och cykelbana. Vi anlägger även en kortare 2,25 meter bred gång- och cykelbana, på den södra sidan om väg 77, mellan hållplatsen och väg 960.

Ökad tillgänglighet för resenärer

För att öka tillgängligheten för dig som åker buss bygger vi 1,3 meter breda vägrenar på sträckor från busshållplatser fram till närmaste anslutning.

Minskat buller

I samband med ombyggnaden gör vi bullerskyddsåtgärder som kommer att minska bullret från vägen. Det blir exempelvis fastighetsnära åtgärder som fönsterbyten och skyddade uteplatser. Vid Stortjäran byggs även en bullerskärm. I vägplanen beskrivs planerade bulleråtgärder längs med sträckan. Vi har en dialog med berörda fastighetsägare om detta.

Faunapassager

Vi gör även åtgärder för att skydda djur och bygger flera faunapassager för små och medelstora däggdjur samt groddjur.

Byggstart i höst

Just nu pågår förberedelser för att kunna starta ombyggnaden av vägen till hösten. Vi håller på att upphandla entreprenör för ombyggnaden och kommer sedan göra förberedande arbeten.

Så småningom kommer arbetena att märkas och vi kommer informera trafikanter, boende och verksamheter som kan komma att bli berörda av trafikpåverkande arbeten.

Under byggtiden planerar vi för säkra tillfälliga trafiklösningar för trafikanter, med bra arbetsmiljö för vägarbetare och acceptabel framkomlighet. Till exempel kommer hastigheten tillfälligt sänkas och periodvis behövs trafiksignaler eller vakter. Sprängningar och förstärkningsarbeten kommer att ske i etapper.

Arkeologiska undersökningar och förberedande ledningsarbeten

Arkeologiska undersökningar kommer utföras i år liksom en del förberedande ledningsarbeten. Vi har en dialog med ledningsägare längs med vägsträckan.

Fältarbeten

Under resten av det här året fortsätter vi att göra kompletterande inventeringar och mätarbeten. Vår konsult AFRY utför arbetet på uppdrag av Trafikverket. Vid större arbeten utanför nuvarande vägområde kontaktas berörda fastighetsägare.

Tidplan

September 2024

I höst planerar vi att börja bygga om vägsträckan mellan Uppsala länsgräns och Eknäs.

December 2026

Under slutet av 2026 planerar vi att bli klara med ombyggnaden.

Om projektet

Trafikverket planerar att bygga om väg 77 öster om Uppsala länsgräns. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18 och E4. Målet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Trafikverket har delat upp sträckan i två projekt. Det första projektet är mellan Uppsala länsgräns och Eknäs och längs den sträckan bygger vi om den befintliga vägen. Det andra projektet är mellan Eknäs och trafikplats Ledinge vid E18 och där planerar vi att bygga i en ny sträckning.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och Eknäs är 10,6 km lång och sedan är det cirka 13-14 km fram till trafikplats Ledinge. Vägen förbinder Rimbo–Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.