Logga in
Logga in
Foto: Pia Tallgren/Trafikverket

Väg 800, Färentunavägen Våra arbeten i Svanhagen är klara

Trafikverkets arbeten i Svanhagen är nu besiktigade och godkända. Därmed avslutar vi våra arbeten. Nu återstår bara att återställa åkermarken.

Färentunavägen har ett trafikflöde på omkring 1 000 fordon per timme under maxtimmarna. Bytespunkten för kollektivtrafik vid Svanhagen betjänar dagligen 750–800 resenärer. Men platsen har länge haft brister i sin utformning för tillgänglighet och trafiksäkerhet – och därför har vi byggt om den.

Flera milstolpar i vintras

Efter en byggtid på 1,5 år uppnådde vi under hösten och vintern två viktiga milstolpar i projektet. I november öppnade vi den nya cirkulationsplatsen för trafik och i december öppnade vi den nya bytespunkten för kollektivtrafik.

En första slutbesiktning gjordes i januari, där några arbeten undantogs på grund av försvårande väderförhållanden.

Godkänd slutbesiktning 

Under våren har vi gjort ett antal återstående åtgärder, bland annat asfaltering och linjemålning.

En kompletterande slutbesiktning genomfördes den 30 april, med godkänt resultat.

– Det känns jättebra och mycket glädjande att vårt arbete är godkänt och att projektet nu har kommit i mål, säger Edward Billerholm, projektledare för Trafikverkets arbeten i Svanhagen. 

Att arbetet nu är färdigt innebär förbättrad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för både fordonstrafik och oskyddade trafikanter.

I november öppnade vi den nya cirkulationsplatsen för trafik och i december öppnade vi den nya bytespunkten för kollektivtrafik.

I området runt vårt arbetsområde i Svanhagen kommer åkermarken nu att återställas. Det arbetet planeras att ske under sommaren.

Vi kommer även att bygga en refug vid bussterminalen, för att öka trafiksäkerheten ytterligare. Detta arbete kommer att göras i början av maj.

Tillsammans med Ekerö kommun ser vi även över trafiksäkerheten på gång- och cykelvägen förbi bensinstationen och pizzerian och kommer att utreda möjligheten att göra temporära åtgärder. 

Det här har vi gjort i Svanhagen

  • Den tidigare trevägskorsningen i Svanhagen har byggts om till en cirkulationsplats. Färentunavägen, Stenhamravägen och Tureholmsvägen binds nu i stället samman och vägstandarden har förbättras. Även gång- och cykelvägnätet binds samman.
  • Bytespunkten för bussar var tidigare inklämd mellan två korsningar och har haft framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem. Nu är den både säkrare och tillgänglighetsanpassad med väderskydd och bänkar. Genom ett särskilt kollektivtrafikkörfält förhindras att väntande bussar blockerar norrgående trafik.
  • Tureholmsvägen har fått en ny sträckning och ansluter i dag till cirkulationen från söder. Vägens tidigare anslutning till Färentunavägen är nu enbart avsedd för busstrafik till bytespunkten.