Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal

Trafikverket planerar tillsammans med Nacka kommun för flytt och överdäckning av en sträcka av väg 222, Värmdöleden, i centrala Nacka. Det skapar plats för en bussterminal vid framtida tunnelbanan.

Vad?

En sträcka av väg 222, Värmdöleden, genom centrala Nacka, ska däckas över och flyttas för att ge plats åt en bussterminal.

Varför?

Tunnelbanan byggs ut till Nacka och området ska utvecklas med bostäder, arbetsplatser och ny bussterminal.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och ska ta fram en vägplan och en miljökonsekvensbeskrivning för arbetet med väg 222, Värmdöleden. Parallellt arbetar kommunen med detaljplanen.

Om projektet

Tunnelbanans blå linje håller på att byggas ut från Kungsträdgården och får tre nya stationer i Nacka. Nacka kommun planerar 14 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser på västra Sicklaön, varav många ska byggas i området runt centrala Nacka. För att möjliggöra utvecklingen ska en cirka 300 meter lång sträcka av väg 222, Värmdöleden, däckas över vid nuvarande trafikplats Nacka, utanför Nacka forum. Vägsträckan flyttas dessutom en bit norrut för att ge plats till en ny inbyggd bussterminal som byggs i anslutning till tunnelbanan.

Visionsbild som visar överdäckningen sett från väg 222, Värmdöleden. Kvällsbild.

Visionsbild som visar överdäckningen sett från väg 222, Värmdöleden. Copyright Mandaworks.

Mötesplats Nacka

Flytten av vägen, överdäckningen och bussterminalen utgör projekt Mötesplats Nacka – ett samarbete mellan Nacka kommun, Trafikverket och Region Stockholm (Trafikförvaltningen). Trafikverket ansvarar för att ta fram en ny vägplan för sträckan och deltar i planeringen av överdäckningen. I vägplanen ingår även nya motorvägshållplatser i båda riktningarna.

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. Vägen visas i riktning mot Stockholm. Copyright Mandaworks.

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. Vägen visas i riktning mot Stockholm. Copyright Mandaworks.

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. Vägen visas i riktning mot Värmdö. Nacka vattentorn ligger norr om överdäckningen..

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. Vägen visas i riktning mot Värmdö. Copyright Mandaworks.

Trafikplatser byggs om

Trafikplats Nacka försvinner vid överdäckningen av väg 222 och i stället kommer trafikplats Skvaltan att byggas ut för att få en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan sker i ett separat projekt. Läs mer om det projektet.

Trafikverket ska även bygga ut trafikplats Kvarnholmen med ramper österut. Trafikplats Kvarnholmen har i dag två ramper i västlig riktning.

Tidsplan

Vi är i planeringsfas och ska ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter.

Under perioden 29 augusti–19 september 2017 hade vi ett samråd med berörda inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Den 13 november 2017 tog länstyrelsen beslut om att projektet kan antas ha en betydande miljöpåverkan.

Vi planerar att genomföra ett samråd under våren 2024.

Vi planerar att lämna projektets miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen sommaren 2024.

Vi planerar att kungöra och ställa ut vägplanen för granskning hösten 2024.

Vi planerar att skicka in vägplanen för fastställelse under år 2025.

Vi planerar att börja bygga 2026 och att bli klara 2030.

Våra projekt i närheten

Fler projekt i området

Trafiken i Nacka

Läs mer om trafiken i Nacka på Nacka kommuns hemsida.

Kontakt

Charlotte Gudmundsson

Telefon: +46 10-123 42 14