Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal

Trafikverket planerar tillsammans med Nacka kommun för flytt och överdäckning av en sträcka av väg 222, Värmdöleden, i centrala Nacka. Det skapar plats för en bussterminal vid framtida tunnelbanan.

Vad?

En sträcka av väg 222, Värmdöleden, genom centrala Nacka, ska däckas över och flyttas för att ge plats åt en bussterminal.

Varför?

Tunnelbanan byggs ut till Nacka och området ska utvecklas med bostäder, arbetsplatser och ny bussterminal.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och ska ta fram en vägplan och en miljökonsekvensbeskrivning för arbetet med väg 222, Värmdöleden. Parallellt arbetar kommunen med detaljplanen.

Om projektet

Tunnelbanans blå linje ska byggas ut från Kungsträdgården och få tre nya stationer i Nacka. Nacka kommun planerar 14 00 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser på västra Sicklaön, varav många ska byggas i området runt centrala Nacka. För att möjliggöra utvecklingen ska en cirka 300 meter lång sträcka av väg 222, Värmdöleden, däckas över vid nuvarande trafikplats Nacka, utanför Nacka forum. Vägsträckan flyttas dessutom en bit norrut för att ge plats till en ny inbyggd bussterminal som byggs i anslutning till tunnelbanan.

Visionsbild som visar överdäckningen sett från väg 222, Värmdöleden. Kvällsbild.

Visionsbild som visar överdäckningen sett från väg 222, Värmdöleden. Copyright Mandaworks.

Mötesplats Nacka

Flytten av vägen, överdäckningen och bussterminalen utgör projekt Mötesplats Nacka – ett samarbete mellan Nacka kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen (SLL). Trafikverket ansvarar för att ta fram en ny vägplan för sträckan och deltar i planeringen av överdäckningen. I vägplanen ingår även nya motorvägshållplatser i båda riktningarna.

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. Vägen visas i riktning mot Stockholm. Copyright Mandaworks.

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. Vägen visas i riktning mot Stockholm. Copyright Mandaworks.

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. Vägen visas i riktning mot Värmdö. Nacka vattentorn ligger norr om överdäckningen..

Visionsbild som visar överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. Vägen visas i riktning mot Värmdö. Copyright Mandaworks.

Trafikplatser byggs om

Trafikplats Nacka försvinner vid överdäckningen av väg 222 och i stället kommer trafikplats Skvaltan att byggas ut för att få en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan sker i ett separat projekt. Läs mer om det proejktet.

Trafikverket ska även bygga ut trafikplats Kvarnholmen med ramper österut. Trafikplats Kvarnholmen har i dag två ramper i västlig riktning.

Beslut om miljöpåverkan

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att vägplanen, som ingår i projektet, kan medföra en betydande miljöpåverkan.

 

Tidsplan

Under 2017 startade projektets samordnade planering och Nacka kommun, Trafikförvaltningen och Trafikverket tog fram ett gemensamt så kallat samrådsunderlag.

I september 2017 höll vi, Nacka kommun, Trafikförvaltningen och Trafikverket, ett gemensamt samråd. Vi sammanställde sedan synpunkterna från samrådet, tillsammans med svar, i en gemensam samrådsredogörelse. Denna skickade vi till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tog i november 2017 beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vi planerar preliminärt att ha ett samråd om vägplanen under 2023.

Vi planerar preliminärt att lämna vägplanen för granskning under 2024.

Våra projekt i närheten

Fler projekt i området

Kontakt

Charlotte Gudmundsson

Telefon: +46 10-123 42 14