Logga in
Logga in

Värtans bangård Villkorat beslut om nedläggning av Värtan östras bangård

Trafikverket har fattat ett villkorat beslut om att lägga ner Värtan Östras bangårdsdel inom Värtans bangård, bandel 405. Här kan du läsa om beslutet och ta del av handlingar.

Värtans bangård invid Värtahamnen består av två bangårdsdelar, västra och östra. Trafikverket och Stockholms stad har i samverkan arbetat för att finna förutsättningar och möjligheter för att lägga ner östra bangårdsdelen till förmån för utveckling av Stockholms stads exploateringsprojekt Norra Djurgårdsstaden. En sådan lösning har nu framtagits som innebär att Värtans västra bangårdsdel utvecklas samt att ersättningsspår anläggs i Lunda/Spånga. Trafikverket har nu fattat ett villkorat nedläggningsbeslut för Värtan östras bangårdsdel.

Nästa steg i processen är att en järnvägsplan ska tas fram för de järnvägsåtgärder som behöver vidtas.

Nedläggningsbeslutet villkoras med att följande faktorer är uppfyllda:

  • att järnvägsplanen för Värtan och Lunda har tagits fram och vunnit laga kraft,
  • att ersättningsspåren på Västra bangårdsdelen är fullt färdigställdasamt godkänts vid ibruktagandebesiktning,samt
  • att ersättningsspåren i Lunda/Spånga inklusive ankomstspår är fullt färdigställda samt godkänts vid ibruktagandebesiktning, samt
  • att ersättningsspåren inom Värtan Västras bangårdsdel överlämnats till staten med dispositionsrätt samt att ersättningsspåren på Lunda/Spånga övergått till att vara statlig egendom.

Ta del av handlingar

Beslutet finns tillgängligt hos Trafikverket, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna. Underlag finns även här på webben i fliken aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Hur du kan överklaga

Den som vill överklaga Trafikverkets beslut ska skriva till regeringen. Skrivelsen ska dock skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2022/108864. Överklagandet ska ha kommit till Trafikverket senast måndagen den 28 november 2022.

Kontakt

Hans Larsson

Utredningsledare

Telefon: +46 10-123 23 48