Logga in
Logga in

Samråd planutformning Arkeologisk utredning pågår i området

Nu har arkeologer börjat med en arkeologisk utredning inför vår planerade ombyggnation av väg 288.

Arkeologer vid Statens historiska museer genomför nu en arkeologisk utredning på uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län. Undersökningen ute i fält delas upp i två delar. En del pågår från mitten av november till beräknat december 2022. Den andra delen genomförs under våren 2023.

Undersökningen i området omfattar så kallade sökschakter. Det innebär att arkeologerna skalar av det översta jordlagret med en grävmaskin och därefter undersöker marken som kommer fram. När det är klart lägger de tillbaka det bortschaktade jordlagret.

Utredningens syfte är att ta reda på om det finns fornlämningar i området som kommer beröras av vårt planerade vägarbete. Den här undersökningen är etapp två i en arkeologisk utredning där etapp ett gjordes år 2020. De platser som arkeologerna nu undersöker är valda utifrån vad som framkom vid undersökningen år 2020.

Om den arkeologiska utredningen visar att fornlämningar kan komma att beröras kan länsstyrelsen besluta att en arkeologisk förundersökning ska göras.

Vid den här sortens undersökningar kan det bli skador på odlingsmark och liknande, vilka vi dokumenterar noggrant. De markägare som är berörda av undersökningen har fått fördjupad information via brev.