Logga in
Logga in

E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg Beslut om hastighetsbegränsning

Den tillåtna hastigheten genom Säffle och Värmlandsbro kommer fortsättningsvis att vara 70 km/h.

Just nu arbetar vi med detaljprojektering av trafiklösningarna på de delar av E45 som går genom Säffle och Värmlandsbro. I det arbetet har vi tagit beslutet att behålla hastighetsbegränsningen genom de tättbebyggda områdena. Den tillåtna hastigheten kommer fortsättningsvis att vara 70 km/h.
För övrigt jobbar vi vidare med de delar som rör gestaltningen av vägen. Exempel på frågeställningar som nu behandlas är hur vägen och vägkorsningarna ska utformas i detalj, hur mycket ny mark föreslagna åtgärder kommer att ta i anspråk samt hur området runt vägen kan få en trevligare gestaltning. Allt detta ses över för att ge en enhetlig utformning.
Vi studerar hur bullerskyddsåtgärder som vallar och bullerskyddsplank kan ges ett trevligt intryck och hur gång- och cykelbron i Värmlandsbro, med dess tillfarter, kan smälta in så bra som möjligt i området. Vi kommer dessutom att se över förslag på planteringar av träd och buskar.
Dialog pågår med berörda markägare.