Logga in
Logga in

Säffle–Hammar

Den elva kilometer långa sträckan mellan Säffle och Hammar ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

Vi kommer också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro, samt se över hur vi kan förbättra för kollektivtrafiken vad gäller till exempel tillgänglighet, hållplatslägen och pendelparkeringar.

Vägen kommer till största delen att gå i befintlig sträckning men på några ställen kommer kurvor att rätas ut. På sträckan planeras också en faunapassage, det vill säga en planskild överfart för djur där de kan korsa vägen på ett säkert sätt.

Tidslinje

Tidningsannonsering.

Tidningsannonsering.

Tidningsannonsering och brev till boende i utredningsområde.

Ett digitalt samråd för etapp 2, sträckan Säffle-Hammar, genomfördes 30 september–20 oktober 2022. Tidningsannonsering och brevutskick till närboende.

Samråd för delen Säffle-Hammar hölls den 14 och 15 mars i Värmlandsbro och Säffle. Annons i tidningar och brevutskick till närboende.

Under granskningstiden har ni möjlighet att lämna synpunkter på vägplanen. Handlingar kommer att finnas tillgängliga både fysiskt i Säffle och Karlstad samt digitalt.

Nu är vägplanen färdig. Inkomna synpunkter från granskningen har hanterats och arbetats in i handlingen. Innan planen kan skickas in för fastställelse ska Länsstyrelsen tillstyrka den.

Normal handläggningstid hos planprövning är 6–12 månader. Trafikverkets enhet för planprövning tar beslut om att fastställa planen. Detta beslut kan överklagas till regeringen.

9 Bygghandling upprättas 2025–2026

10 Beräknad produktion 2028–2030