Logga in
Logga in

Säffle–Hammar

Den elva kilometer långa sträckan mellan Säffle och Hammar ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

Vi kommer att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. Kollektivtrafiken är ett annat område som vi arbetar med.  . Vi kommer att se över hållplatslägen och arbetar för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Vägen kommer till största delen att gå i befintlig sträckning men på några ställen kommer kurvor att rätas ut. Vi planerar också för en en faunapassage på sträckan, det vill säga en planskild överfart för djur där de kan korsa vägen på ett säkert sätt. 

Aktuellt i projektet

Här kan du läsa mer om vad som händer i etapp 2, Säffle-Hammar

Nu hittar du uppdaterade illustrationskartor för de åtgärder som planeras längs vägsträckan. Kartorna är arbetsmaterial  och ytterligare justeringar kan komma att ske innan vägplanen är klar för granskning. Titta på kartorna här!

Frågor och svar

En lokaliseringsutredning för sträckan Säffle-Hammar genomfördes under perioden hösten 2020–hösten 2021 där olika alternativ utreddes och jämfördes. Det togs ett beslut om att arbeta vidare med lokaliseringsalternativ lila korridor (befintlig sträckning av E45) för aktuell sträcka av E45.

Beslutet togs av Trafikverket baserat på genomförd lokaliseringsutredning, tillgängliga medel i nationell plan samt de samrådsyttranden som kom in i samband med utredningen. Detta är ett beslut som inte kan överklagas. Trafikverket Region Väst gav projektledningen i uppdrag att projektera vägplanen vidare enligt detta beslut. Projektet har idag ingen möjlighet att projektera ombyggnaden på annat ställe än det som beslutades i lokaliseringsutredning.

Vi har fått frågan om att lösa trafikflödet i Värmlandsbro med cirkulationsplatser, men projektet har sedan starten år 2017 inte omfattat någon cirkulationsplats. Cirkulationsplatser byggs normalt sett inte på europavägar då de motverkar målet med hög framkomlighet för primärvägen. Utformningen med anslutningar, parallellvägar, diken och andra väganordningar tar stora ytor i anspråk vilket är svårt att uppnå i Värmlandsbro mellan fastigheter och järnväg.

Du är, när som helst, välkommen att höra av dig till oss för att ställa frågor och lämna dina synpunkter.

Det finns ett antal formella steg i processen med att ta fram en vägplan (vägplan är det förslag på den nya vägen som Trafikverket tar fram). När Trafikverket tagit fram en ett förslag på vägplan ska alla berörda och närboende ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Projektets nästa steg för offentlig granskning är Allmänhetens granskning av vägplanen. I det skedet kommer de slutliga planerade åtgärderna vara beskrivna.

Vi planerar att genomföra granskningsperioden under hösten 2024. Tidpunkt för denna kommer att annonseras i tidningen. Dessutom kommer vi att skicka brev till berörda. Berörda från allmänheten är alla som påverkas av markintrång och buller från vägen.

När allmänhetens granskning är klar kommer de synpunkter vi fått in att hanteras och, om möjligt, tas med i handlingen. Därefter skickas planen in för fastställelse. Detta planeras ske vintern 2024/2025.

I samband med att planen skickas till planprövning kommer alla som har lämnat kommentarer och synpunkter att skriftligen meddelas om möjligheten att lämna synpunkter – direkt till organisationen för planprövning.

När planprövning lämnar Beslut om fastställelse, så kommer samtliga som berörs av vägplanen att informeras skriftligen och ges möjlighet att överklaga beslutet. Tidpunkt för detta är preliminärt under hösten 2025.

Du kan läsa mer om planläggningsprocessen vi denna länk: Från planering till byggande - Bransch (trafikverket.se)

Enskilda vägar fastställs inte i vägplanen utan hanteras via Lantmäteriförrättningar.

Efter synpunkter från allmänheten gällande den planerade hastighetshöjningen till 80 km/tim, genom Värmlandsbro, valde Trafikverket att genomföra en hastighetsöversyn på sträckan. Denna resulterade i beslutet att behålla dagens hastighetsbegränsning på 70 km/tim genom både Värmlandsbro och Säffle.

Fartkameror ingår inte i projekt som innefattar mittseparering av landsväg. Projektet har anmält sträckan genom Värmlandsbro till de som planerar kommande installationer av Fartkameror.

Byggnation för sträckan Säffle–Hammar är planerad till att starta tidigast år 2028 och pågå under cirka 3 år. Byggstarten är styrd av ett så kallat byggstartsbeslut* samt sluttid för byggnationen av sträckan Hammar–Valnäs. För att undvika större trafikpåverkan än nödvändigt kommer inte byggnation av sträckan Säffle–­Hammar påbörjas förrän arbetet med sträckan Hammar–Valnäs är avslutat.

*Regeringen fattar varje år beslut om vilka objekt ur nationell plan som får klartecken för byggstart under en viss tidsperiod.

Trafikverket har inte genomfört någon omröstning i kommunen vad gäller val av korridor för etapp två av vägbygget. Däremot har vi sammanställt de kommentarer och synpunkter som kom in i samband med lokaliseringsutredningen. Via brev och annonser i lokaltidningar har Trafikverket informerat alla berörda om möjligheten att inkomma med synpunkter. Sammanställningen visar att 65% av inkomna yttranden var positiva för att stäckningen skulle gå i den lila korridoren och 35% var positiva till den gula korridoren.

Erbjudande om förvärv av en fastighet innebär att Trafikverket erbjuder sig att köpa berörd fastighet till marknadsvärde. Ett erbjudande om förvärv är aktuellt vid miljöärenden där skadeförebyggande åtgärder inte bedöms ekonomiskt rimliga eller tekniskt möjliga.

I det aktuella projektet finns ett fåtal fastigheter längs sträckan Säffle–Hammar som kommer att erbjudas möjlighet till förvärv. I det fall fastighetsägaren avböjer, erbjuds denne begränsade bullerskyddsåtgärder nära fastigheten. Riktvärden inomhus och på uteplats kan då komma att överskridas även med vidtagna bullerskyddsåtgärder.

Alla som berörs av frivilligt förvärv i projektet E45 Säffle–Valnäs har blivit kontaktade av Trafikverket.

När en väg eller järnväg byggs över en fastighet kan det i en del fall få så stora konsekvenser att hela fastigheten, eller en del av den, blir mer eller mindre värdelös, så kallat synnerligt men. I sådana fall kan Trafikverket bli skyldigt att lösa in fastigheten eller en del av den. Vid inlösen av en fastighet ska ersättningen motsvara fastighetens marknadsvärde plus 25 procent. Alla som berörs av inlösen i projektet E45 Säffle–Valnäs har blivit kontaktade av Trafikverket.

Via denna länk kan du läsa mer om inlösen av fastigheter: 100586_vag_eller_jarnvag_pa_min_mark_hur_far_jag_ersattning_utg2_201303-kopia.pdf (trafikverket.se)

Tidslinje

Inbjudan till samråd har skett via tidningsannonsering.

Inbjudan till samråd har skett via tidningsannonsering.

I september 2020 tog Länsstyrelsen beslut om att projektet kan antas medföra Betydande miljöpåverkan (BMP). Det innebär att Trafikverket ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver projektets miljöpåverkan samt föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder.

Tidningsannonsering och brev till boende i utredningsområde.

I oktober 2021 tog Trafikverket beslut om att arbeta vidare utifrån lokaliseringsalternativ lila korridor (befintlig sträckning av E45).

Ett digitalt samråd för etapp 2, sträckan Säffle-Hammar, genomfördes 30 september–20 oktober 2022. Inbjudan till samråd har skett via tidningsannonsering och brevutskick till närboende.

Samråd för delen Säffle-Hammar hölls den 14 och 15 mars i Värmlandsbro och Säffle. Inbjudan till samråd har skett via tidningsannonsering och brevutskick till närboende.

Under granskningstiden har du möjlighet att lämna synpunkter på vägplanen. Handlingar kommer att finnas tillgängliga både fysiskt i Säffle och Karlstad samt digitalt.

Nu är vägplanen färdig. Inkomna synpunkter från granskningen har hanterats och arbetats in i handlingen. Innan planen kan skickas in för fastställelse ska Länsstyrelsen tillstyrka den. När detta är gjort kommer du som lämnat kommentarer och synpunkter under granskningsperioden (se punkt 8) skriftligen meddelas om möjlighet att lämna synpunkter direkt till organisationen för planprövning.

Normal handläggningstid hos planprövning är 6–12 månader. Trafikverkets enhet för planprövning tar beslut om att fastställa planen. Detta beslut kan överklagas till regeringen.