Logga in
Logga in

Säffle–Hammar

Den elva kilometer långa sträckan mellan Säffle och Hammar ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

Vi kommer att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. Kollektivtrafiken är ett annat område som vi arbetar med.  . Vi kommer att se över hållplatslägen och arbetar för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Vägen kommer till största delen att gå i befintlig sträckning men på några ställen kommer kurvor att rätas ut. Vi planerar också för en en faunapassage på sträckan, det vill säga en planskild överfart för djur där de kan korsa vägen på ett säkert sätt. 

Aktuellt i projektet

Här kan du läsa mer om vad som händer i etapp 2, Säffle-Hammar

Efter samråd i Säffle och Värmlandsbro har vi jobbat vidare med detaljprojektering av trafiklösningarna på de delar av E45 som går från Säffle till Hammar. Så snart handlingarna är klara kommer dessa att läggas upp på projektets webbplats - så att du kan gå in och läsa hur vissa inkomna synpunkter tagits upp i förslaget till vägplan. Vi planerar att lägga upp handlingarna i början av december.

Tidslinje

Inbjudan till samråd har skett via tidningsannonsering.

Inbjudan till samråd har skett via tidningsannonsering.

I september 2020 tog Länsstyrelsen beslut om att projektet kan antas medföra Betydande miljöpåverkan (BMP). Det innebär att Trafikverket ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver projektets miljöpåverkan samt föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder.

Tidningsannonsering och brev till boende i utredningsområde.

I oktober 2021 tog Trafikverket beslut om att arbeta vidare utifrån lokaliseringsalternativ lila korridor (befintlig sträckning av E45).

Ett digitalt samråd för etapp 2, sträckan Säffle-Hammar, genomfördes 30 september–20 oktober 2022. Inbjudan till samråd har skett via tidningsannonsering och brevutskick till närboende.

Samråd för delen Säffle-Hammar hölls den 14 och 15 mars i Värmlandsbro och Säffle. Inbjudan till samråd har skett via tidningsannonsering och brevutskick till närboende.

Under granskningstiden har ni möjlighet att lämna synpunkter på vägplanen. Handlingar kommer att finnas tillgängliga både fysiskt i Säffle och Karlstad samt digitalt.

Nu är vägplanen färdig. Inkomna synpunkter från granskningen har hanterats och arbetats in i handlingen. Innan planen kan skickas in för fastställelse ska Länsstyrelsen tillstyrka den. När detta är gjort kommer du som lämnat kommentarer och synpunkter under granskningsperioden (se punkt 8) skriftligen meddelas om möjlighet att lämna synpunkter direkt till organisationen för planprövning.

Normal handläggningstid hos planprövning är 6–12 månader. Trafikverkets enhet för planprövning tar beslut om att fastställa planen. Detta beslut kan överklagas till regeringen.