Logga in
Logga in

Värmland Väse, ny mötesstation och planskild korsning

Väse är en del av projektet Tåg i tid och den station på järnvägssträckan Kristinehamn–Karlstad som har flest tågmöten. För att fler tåg ska kunna mötas på banan bygger vi ut mötesspåret i Väse.

Vad?

Förlängning och ombyggnad av mötesstationen. Järnvägskorsningen byggs om till planskildhet: gång-, cykel- och biltrafik leds under järnvägen.

Varför?

Öka kapaciteten på banan och höja säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Trafikverket har skrivit kontrakt med en ny huvudentreprenör - Infranord. Nu genomför vi arbeten som är viktiga för säkerhet och funktion på stationsområdet.

Om projektet

Genom att bygga ett så kallat partiellt dubbelspår i Väse blir det möjligt för tre tåg att mötas på stationsområdet. Tillsamman med övriga åtgärder kan vi öka både person- och godstrafiken på Värmlandsbanan. Denna mötesstation minskar också risken för förseningar och det går snabbare att få igång tågtrafiken efter ett stopp.

Säkrare övergång för oskyddade trafikanter

I byggprojektet ingår också att höja säkerheten för oskyddade trafikanter genom att bygga om järnvägskorsningen till planskildhet, vilket innebär att gång-, cykel- och biltrafik går under järnvägen. Det blir säkrare för fotgängare och cyklister som får en separat gång- och cykelbana.

Ombyggnaden genomförs i två etapper

Byggprojektet i Väse kommer att ske i två etapper. Den första etappen omfattar nya plattformar, en planskild korsning samt en gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen. Dessutom förlänger vi befintligt mötesspår med cirka 600 meter västerut mot Karlstad.

Etapp två är inte finansierad ännu, men planeras inför framtiden. Den omfattar resterande delar av ombyggnaden: ett nytt 1100 meter långt mötesspår västerut mot Karlstad, ett nytt datorbaserat signalställverk (95) och möjlighet för tre tåg att mötas genom bland annat nya växlar. Dessutom kommer vi att utföra återstående så kallade BEST-arbeten. Det är ut- och ombyggnad av Bana, El, Signal och Tele. I båda etapperna kommer ett antal växlar att bytas ut eller renoveras.

Projektet bidrar till:

  • förbättrad pålitlighet och punktlighet
  • kortare restid Karlstad-Stockholm
  • kortare restid Kristinehamn-Karlstad för regionala tåg
  • möjligheter att utöka godstrafiken
  • säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Tåg i tid förbättrar tågtrafiken

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Du kan läsa mer om Tåg i tid via länken nedan.

Fakta om projektet

Här kan du läsa mer om vad som händer i byggprojektet och hur du påverkas av de olika arbeten vi gör.

Under byggarbetet vid Väse station kan det förekomma en del buller, vibrationer och andra typer av störningar. Vi kommer främst att arbeta på dagtid, men vid de tillfällen vi behöver arbeta nattetid meddelar vi detta i god tid innan. Vi hoppas att du har överseende med de störningar som kan uppstå under byggtiden.

När vi bygger om stationsområdet i Väse gör vi även en del faunaåtgärder för de arter som lever intill spårområdet. Ett exempel på detta är vi bygger trummor under järn­vägen som leder vatten med tillhörande insekter och andra vattenlevande organismer under järnvägen. Vi har också flyttat de fridlysta växterna plattlummer och matt­lummer från spårområdet till en tryggare plats. Även grodor och ormar ligger oss varmt om hjärtat och därför har vi flyttat en stenmur, där reptiler övervintrar, som låg nära det nya spåret till en plats närmare skogskanten.

En stenmur som går längs med järnvägen i Väse.

Nyheter

Tidsplan

Samråd järnvägsplan och miljöbeskrivning.

Granskningsskede järnvägsplan.

Samråd vattenverksamhet.

Byggstart

Vi inleder arbetet med att bygga om järnvägskorsningen till planskildhet.

Lägger i nya växlar i spåret.

Den nya vägporten lanseras. Vägporten, som är en betongkonstruktion, byggs vid sidan av järnvägen och skjuts sedan på plats i schaktet så att den hamnar i läge under spåret.

Den nya vägporten, som leder gående, cyklister och fordon under järnvägen, planeras öppna för trafik i april 2023.

Det nya mötesspåret öppnas för trafik.

Ombyggnaden av Väse stationsområde planeras bli färdig under september 2024.

Så här kan det se ut vid Väse station år 2024

Så här kan stationsområdet i Väse se ut år 2024 när byggprojektet är avslutat.

Läs mer om de olika projekten på Värmlandsbanan

Läs och ladda hem dokument

Kontakt

Martin Bergvall

Projektledare

Telefon: 072-7140842