Logga in
Logga in

Värmland Laxå–Arvika, Karlstad C

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan Kil–Karlstad–Kristinehamn. Därför görs en rad förbättringar på stationen i samband med att nya resecentrum byggs.

Vad?

Ombyggnad av Karlstad C.

Varför?

Kapacitetshöjning och skapa förutsättningar för att bygga resecentrum i anslutning till Karlstad C.

Nuläge

Vi upphandlar entreprenör för byggprojektet. Anbudstiden pågår fram till september 2022.

Om projektet

Karlstad C – hjärtat av Karlstads resecentrum

Tillsammans med Karlstads kommun, Jernhusen och Region Värmland ska vi bygga ett nytt resecentrum vid Karlstads centralstation. Trafikverkets del i samarbetsprojektet är att bygga nya spår, en ny mellanplattform och Vikenpassagen – en bred, ljus tunnel som gör det enkelt för gående och cyklister att röra sig mellan centrum, resecentrum och stadsdelarna söder om järnvägen. När Karlstads resecentrum står klart blir det ett nav för resande i Värmland.

Ny plattform och ny passage

Den nya mellanplattformen, som får fyra plattformslägen, byggs för att fler persontåg ska kunna trafikera stationen. Dessutom kommer Vikentunneln att rivas och ersättas med Vikenpassagen, som blir både bredare och ljusare. Den breddas från dagens 3 till 10 meter och blir en trygg länk för både gående och cyklister. Även resenärer kommer använda Vikenpassagen för att ta sig till mellanplattformen. Tack vare flackare ramper, hissar och rulltrappor blir passagen tillgänglig för alla.

Trädgårdslänken – en ny gångbro över järnvägen

Vi bygger även en ny passage över järnvägen – Trädgårdslänken – en gångbro som förenar stadsdelarna norr och söder om järnvägen. Det kommer att finnas trappor och hissar på båda sidor av bron. När bron står färdig blir den en förlängning av Västra Torggatan i ena änden och Stadsträdgården i den andra. På så vis får staden ett sammanhållet gångstråk mellan två viktiga grönområden – Stadsträdgården och Sandgrundsudden.

Nytt mötesspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra

För att öka kapaciteten för både person- och godstrafiken byggs bangården om och ett nytt mötesspår anläggs mellan Karlstad C och Karlstad Ö. Detta nya spår, som går över Pråmkanalen, öppnades för trafik i december år 2019.

Bakgrund 

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Det handlar också om att förbättra samverkan mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C. 

Tidsplan

Här nedan kan du läsa om de olika etapper som projektet är indelat i och när de olika delarna kommer att byggas.

Byggstarten för den första etappen är i februari 2023. Denna etapp omfattar ombyggnad av spår 4-6, södra delen av Vikenpassagen och en ny mellanplattform. Dessutom kommer vi att bygga den södra halvan av bron Trädgårdspassagen.

Den andra etappen omfattar spår 1-3, spår 21 och norra delen av Vikenpassagen. Vi kommer även att bygga om den befintliga plattformen och färdigställa norra halvan av Trädgårdslänken.

Under etapp 3 bygger vi klart de sista delarna av Vikenpassagen (på norra sidan) och bland annat ramper till plattformar.

Nyheter projektet Karlstad C

Läs och ladda hem dokument

Kontakt

Niklas Gunnarsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 22 52